Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Informisanje Kabineta Vlade o realizaciji Nacionalnog programa za evropske integracije (NPEI) tokom 2023. godine, na 188. sednici Vlade

фебруар 21, 2024

Kompletan govor zamenika premijera Bislimija:

Poštovani premijeru,

Poštovana potpredsednica  Vlade,

Poštovani ministre,

 

Dozvolite mi da danas predstavim dostignuća u sprovođenju Nacionalnog programa za evropske integracije (NPEI) tokom 2023. godine. Ova informacija se zasniva na godišnjem izveštaju o sprovođenju NPEI-a u prilogu vaših materijala.

Kao što znate, NPEI je zakonski  obavezujući dokument za sve organe državne uprave, koji su  dužni da sprovode kratkoročne mere u njihovoj odgovornosti  za ispunjavanje obaveza iz SSP-a i drugih kriterijuma za integraciju u Evropsku uniju (EU).

Ovaj izveštaj obuhvata celu 2023. godinu. Podatke je poslala svaka nadležna institucija putem Online platforme za praćenje i izveštavanje za evropske integracije, prema matrici kratkoročnih mera i na osnovu odgovarajućeg  vodiča. U slučajevima kada su podaci kasno ili neadekvatno poslati, oni nisu uključeni u izveštaj, a odgovarajuće  mere su ocenjene kao nesprovedene.

Prošle godine u NPEI smo planirali ukupno 242 mere. Od toga 88 su zakonodavne mere, od čega 29 nacrta  zakona i jedan međunarodni sporazum.

Ukupno, do kraja 2023. godine realizovano je 160 od 242 planirane mere (oko 66%).

Što se tiče nacrta zakona, Vlada je usvojila sledeće nacrte zakona:

 • Nacrt zakona o  dopuni  i izmeni zakona koji sadrže posebne upravne postupke i njihovo usklađivanje sa zakonom o opštem upravnom postupku, druga faza;
 • Nacrt zakona o dopuni  i izmene  Zakona o korišćenju i razmeni opštinske nepokretne imovine;
 • Nacrt zakona o registru vlasnika korisnika;
 • Nacrt zakona o uređenju zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda (usvaje i u  Skupštini);
 • Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;
 • Nacrt zakona o dopuni i izmeni Zakona o Nezavisnoj komisiji za medije;
 • Nacrt zakona o dopuni i izmeni  Zakona o verskoj slobodi na Kosovu;
 • Nacrt zakona o dopuni i izmeni Zakona o kontroli i nadzoru državne granice;
 • Nacrt zakona o dopunu i izmeni Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 • Nacrt zakona o klimatskim promenama (takođe usvojen od strane Skupštine);
 • Nacrt zakonika  o  dopuni  i izmeni  Zakonika o carini i akcizama na Kosovu.

Pored toga, Skupština je usvojila i dva zakona:

 • Novi zakon o opštim izborima u Republici Kosovo; i
 • Zakon o sprečavanju  i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i nasilja po  rodnom osnovu .

Pored toga, neke od drugih važnih reformi ovog Programa koje su sprovedene tokom protekle godine su:

 • Usvajanje 38 podzakonskih akata kroz koje su transponovani akti acquis-a i druga pravila za implementaciju standarda EU;
 • Usvajanje Programa za sprovođenje Energetske strategije;
 • Usvajanje Strategije razvoja industrije i podrške poslovanju;
 • Usvajanje Digitalne agende za Kosovo 2030;
 • Usvajanje Strategije za zaštitu i promovisanju  prava zajednica i njihovih pripadnika;
 • Usvajanje Programa poljoprivrede i ruralnog razvoja 2022-2027;
 • Usvajanje Akcionog plana 2023-2025 za implementaciju Strategije multimodalnog transporta 2023-2030;
 • Usvajanje Nacionalnog programa nauke 2023-2028;
 • Usvajanje Državne strategije za vode Kosova 2023-2027 i Akcionog plana 2023-2025 za njeno sprovođenje;
 • Odobrenje Koncept dokumenta za implementaciju građanskih prava, uključujući pravo stranaka na suđenje u razumnom roku;
 • Usvajanje  Koncept dokumenta za sprečavanje pranja novca i suzbijanje finansiranja terorizma;
 • Usvajanje Koncept  dokumenta za železnicu;
 • Usvajanje koncept dokumenta za sektor voda;
 • Usvajanje  Koncept  dokumenta za oblast zaštite prirode;
 • Osnivanje Posebne jedinice za istrage u Kosovskoj policiji, u skladu sa Zakonom o specijalnom tužilaštvu;
 • Osnivanje Odeljenja za obaveštajne i analitičke poslove u Kosovskoj policiji;
 • Funkcionalizacija digitalne platforme za izveštavanje o implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave;
 • Priprema tromesečnih finansijskih izveštaja i izveštaja o učinku za sva javna preduzeća;

Sada smo u završnoj fazi izrade Nacionalnog programa za evropske integracije za 2024-2028, dok je jedan broj nerealizovanih kratkoročnih mera iz prošle godine prenet u ovu godinu.   U toku  je razmatranje   komentara  spoljnih strana i Evropske komisije i onda će ovaj Program doći na usvajanje u Vladi, a zatim isti  poslati i Skupštini.

Planirana implementacija kratkoročnih mera uključenih u NPEI ove godine zahteva dodatnu angažovanje  svakog od vas. Pored toga, pozivam i vas, da kao ministri  budete u kontaktu sa odgovarajućim skupštinskim odborima kako bismo obezbedili da Skupština usvoji predloge zakona koje sam pomenuo, a koje smo usvojili u Vladi.

Last modified: фебруар 21, 2024

Comments are closed.