Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Često Postavljana Pitanja

Često postavljana pitanja (FAQ) o putovanjima bez Šengen vize za nosioce kosovskih pasoša

 1. Kada ću moći da putujem bez vize?

Građani Kosova moći će da putuju bez viza širom  Šengenskog prostora od 1 januara 2024. godine.

 1. U koje svrhe mogu putovati bez vize u Šengenskom prostoru?

Putovanje bez viza omogućava vlasnicima pasoša Kosova da putuju bez vize za kratke boravke kao turisti, ali i da posete prijatelje ili porodicu, da učestvuju u kulturnim ili sportskim događajima, poslovnim sastancima, lečenju, za kratkoročne obrazovne programe kao što su seminari, konferencije, radionice, letnje škole i bilo koje slične aktivnosti.

 1. U koje zemlje se može putovati bez viza?

Države članice EU obuhvać́ene ukidanjem viza su:

 1. Države članice EU koje su deo šengenskog prostora: Za više informacija o šengenskom prostoru i spisku država posetite:https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en
 2. b) Države članice EU koje još nisu deo Šengen zone , ali primenjuju acquis EU u vezi sa listama viza EU: Bugarska, Kipar i Rumunija
 3. c) Ukidanje viza se takođe odnosi na pridružene države Šengena: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.
 4. Da li mogu da putujem bez viza i Irsku?

Ne. Iako je deo EU, Irska nije deo Šengen Zone . Oni primenjuju drugačiji vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću stranicu ambasade/konzulata.

 1. Da li mogu da putujem bez vize u Ujedinjeno kraljevstvo?

Ne. Ujedinjeno kraljevstvo nije više deo EU. Oni primenjuju drugačiji vizni režim: za više detalja pogledajte odgovarajuću stranicu ambasade/konzulata.

 1. Koliko dugo mogu ostati bez vize u Šengen Zoni ?

Možete ostati 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana unutar Zone šengen. Ako putujete više puta, morate pažljivo izračunati dane boravka, jer ukupan period boravka ne sme biti duži od ukupno 90 dana u periodu od 180 dana.

Prilikom primene ovog pravila treba uzeti u obzir sledeće aspekte:

 • Datum ulaska se smatra prvim danom boravka na teritoriji Šengen;
 • Datum izlaska se smatra zadnji dan boravka na teritoriji Šengen;

Referentni period od 180 dana nije fiksni. To je pokretni prozor, zasnovan na pristupu posmatranja svakog dana boravka (bilo u vreme ulaska ili na dan aktuelne provere, kao što je unutrašnja policijska provera ili granična kontrola nakon odlaska). Odsustvo, neputovanje u šengenski prostor u neprekidnom periodu od 90 dana, omoguć́ava novi boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

 1. Mogu li uć́i u šengenski prostor više od jedanput tokom tog perioda?

Da. Međutim, treba pažljivo izračunati dane svog boravka kao ukupan period boravka, koji ne bi trebalo da prelazi ukupno 90 dana boravka u bilo kom periodu od 180 dana.

Dakle, period od 90 dana počinje od trenutka kada vi prvi put uđete u šengenski prostor. Na primer, ako 1. januara 2024. prvi put uđete u šengenski prostor, sledeći šestomesečni period počinje nakon 180 dana ili tačnije 29.06.2024. Dakle, u okviru ovih 180 dana možete ostati u šengenskom prostoru samo do 90 dana. Ako često putujete u šengenski prostor, trebali biste prebrojati dane preostale od poslednjeg šestomesečnog perioda.

 1. Koje putne isprave su potrebne da biste iskoristili bezvizni režim putovanja u šengenski prostor?

√ Biometrijski pasoš (koji važi najmanje tri meseca nakon datuma napuštanja šengenskog prostora);

√ Dokaz o svrsi putovanja u šengenski prostor;

√ Dokaz o boravku kao rezervaciju hotela ili detalji o mestu gde ćete boraviti;

√ Detalji putovanja, uključujući rezervaciju povratne karte;

√Ako putujete automobilom, potrebna dokumentacija za automobil;

√Dokaz da imate dovoljno finansijskih sredstava.

 1. Da li liberalizacija znači zapošljavanje u zemljama Šengen zone?

Ne! Liberalizacija viza ni u kom slučaju ne znači mogućnosti zapošljavanja u zemljama Šengenskog prostora.

 1. Da li mi je potrebna viza za rad u Šengen zoni za kraće od 90 dana?

Da, države članice zahtevaju vizu i radnu dozvolu ako nameravate da radite tamo, čak i ako je to manje od 90 dana. Molimo kontaktirajte ambasadu/konzulat države članice u kojoj nameravate da radite da biste pitali da li je potrebna određena vrsta vize i radna dozvola, obično tip vize D. Liberalizacija viza vam ne omogućava da radite, već samo kratke turističke i porodične posete.

 1. Da li ću morati da apliciram za vizu za studente ako planiram da putujem u šengenski prostor na studije?

Da, morate podneti zahtev za studentsku vizu u slučaju da nameravate da studirate duže od 90 dana boravka u šengenskom prostoru u periodu od 180 dana. Za studiranje je potrebno podneti zahtev za studijsku vizu dok se potrebni dokumenti i pravila razlikuju od zemlje do zemlje. Stoga se preporučuje da se konsultujete sa ambasadom ili konzulatom zemlje u kojoj planirate da započnete svoje studije. 

 1. Mogu li putovati iz zdravstvenih razloga?

Kada je to opravdano, dozvoljeno vam je da putujete u šengenski prostor radi lečenja. Ovo putovanje mora biti u periodu od maksimalno 90 dana. U zavisnosti od države koja se posećuje od vas će se možda tražiti različita dokumenta kao deo provere uslova za vaš boravak. Na primer, od vas se može tražiti dokaz od zdravstvene ustanove domaćina kao dokaz o planiranom zdravstvenom lečenju ili poziv za medicinske preglede. Uvek vodite računa o tome da medicinski tretman mora biti završen u roku od 90 dana. Ako će tretman trajati više od 90 dana, onda morate osigurati odgovarajuću vizu preko nadležne ambasade.

 1. Da li vam ukidanje viza daje automatsko pravo da uđete na teritoriju zemalja Šengena?

Ukidanje viza ne daje bezuslovno pravo ulaska i boravka. Države članice imaju pravo da odbiju ulazak i boravak na svojoj teritoriji, ako jedan ili više uslova za ulazak nisu ispunjeni.

Za boravak ne duži od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, uslovi ulaska su sledeći:

 • Nema pasoš sa dovoljnim rokom važenja (minimalno 3 meseca nakon planiranog perioda povratka iz šengenskog prostora;
 1. Predaje falsifikovana dokumenta; opravdanje svrhe i uslova nameravanog boravka, posedovanje dovoljnih finansijskih sredstava, kako za vreme trajanja nameravanog boravka tako i za povratak;
 2. U prošlosti, je prekoračio 90 dana boravka u periodu od 180 dana;

(c) da ne bude lice za koje je izdato upozorenje u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) u svrhu odbijanja ulaska;

(d) da se ne smatra pretnjom po javnu politiku, unutrašnju bezbednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje države članice, posebno kada nije izdato upozorenje nacionalnim bazama podataka država članica u svrhu uskrač́ivanja pristupa bazama podataka.

(e) Kada postoje dokazi da je osoba umešana u kriminalne aktivnosti ili postoje jasni dokazi da to namerava učiniti.

 1. Da li mi je zagarantovan ulazak bez vize u Šengen?

Bezvizni ulazak u Evropsku uniju nije zagarantovan. Granična policija može odbiti ulazak ako nemate važeć́i pasoš sa dovoljnim rokom trajanja, nemate dokumenta koja dokazuju svrhu putovanja i dokaze da imate dovoljno finansijskih sredstava za planirani boravak u šengenskom prostoru, ili u prošlosti ste prekoračili 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

 1. Koja dokumenta treba da pokažem službeniku/kontroloru na granici?

Morate pokazati svoj pasoš koji je izdat u prethodnih 10 godina i koji važi još najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije države članice. Pored toga, tokom granične kontrole od vas može biti zatraženo da pokažete dokumenta koja dokazuju svrhu i uslove vašeg boravka (pozivno pismo vašeg prijatelja, poziv na konferenciju, dnevni red seminara, itd.). Putnici moraju imati informacije o svrsi posete, mestu smeštaja i rezervaciju, povratne karte, dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za pokriće boravka (gotovina i/ili kreditna kartica). Preporučuje se da imate putno osiguranje. Ako nameravate da ostanete kod rođaka ili porodičnih prijatelja, morate imati njihovu tačnu adresu i brojeve telefona.

 1. Koliko novca treba da ponesem sa sobom da putujem u šengenski prostor?

Prema članu 5(3) Šengenskog zakonika o granicama: „Sredstva za život će se procenjivati u skladu sa trajanjem i svrhom boravka i u odnosu na prosečne cene smeštaja u dotičnim državama članicama, pomnožene sa brojem dana.“

Za svaku najnoviju informaciju, svaka država članica određuje iznos; molimo vas da konsultujete web stranice odgovarajuć́ih država članica preko kojih nameravate da uđete u Šengen.

Provera da dotični državljanin treće zemlje ima dovoljno sredstava za izdržavanje za vreme i svrhu nameravanog boravka, za njegov/njen povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju ili da ova sredstva može dobiti na zakonit način. Da bi se procenila sredstva za život, moraju se uzeti u obzir referentni iznosi koje je odredila svaka zemlja šengenskog prostora.

Provera dovoljnih sredstava za život može se zasnivati na gotovini, putničkim čekovima i kreditnim karticama koje poseduje državljanin treć́e zemlje. Izjave o sponzorstvu, gde su takve izjave predviđene nacionalnim zakonodavstvom, i garantna/pozivna pisma domaćina, kako je definisano nacionalnim zakonodavstvom, u slučaju da državljanin treće zemlje boravi kod domaćina, takođe mogu predstavljati dokaz o dovoljnim sredstvima za izdržavanje. Valjanost kreditne kartice može se proveriti kontaktiranjem kompanije koja je izdala ili korišćenjem drugih olakšica dostupnih na graničnom prelazu (npr. menjačnice). Poziv domaćina može se potvrditi direktnim kontaktiranjem domaćina ili proverom spremnosti domać́ina preko nacionalnih kontaktnih tačaka država članica u kojima domaćin živi.

 1. Da li je putno zdravstveno osiguranje uvek neophodno za putovanje u Šengen zonu?

Putno zdravstveno osiguranje nije obavezno. Međutim, preporučljivo je uzeti jedan u slučaju putovanja u zemlje Šengena.

 1. Ako planiram da posetim prijatelja ili rođaka koji živi u šengenskoj zoni, da li ću morati da pružim neke konkretne informacije o ovoj osobi na granici?

Možda ć́e biti zatraženo da date informacije o ovoj osobi. Preporučuje se da imate bar adresu stanovanja i kontakt broj. Granične vlasti mogu da pozovu vaše prijatelje da provere da li ćete boraviti kod njih ili da vas posete na naznačenoj adresi kako bi se uverili da je to privatna ili porodična poseta.

 1. Kada se uvede bezvizni režim, da li mogu da putujem iz jedne zemlje Šengena u drugu?

Ne postoje granične kontrole između zemalja u šengenskom prostoru. Međutim, granične kontrole se sprovode između zemalja Šengena i Bugarske, Kipra i Rumunije (države članice EU koje još uvek ne primenjuju u potpunosti acquis Šengena).

 1. Ako ostanem duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili dugoročne vize) ili radim u šengenskoj zoni (bez radne dozvole), šta se može dogoditi?

Državljanin koji nije iz EU koji boravi u šengenskoj zoni duže od 90 dana (bez boravišne dozvole ili vize za dugoročni boravak) je nezakonito prisutan, što može dovesti do zabrane ponovnog ulaska u Šengen zonu . Rad u Zoni Šengen, bez radne dozvole je takođe nezakonit (čak i ako je kraći od 90 dana), takođe može dovesti do zabrane ponovnog ulaska u zonu Šengena.  U zavisnosti od države članice, mogu se primeniti i administrativne kazne. Zloupotreba i prekoračenje boravka mogu dovesti do finansijskih kazni i rezultirati proterivanjem i zabranom ulaska u Šengen zonu do 5 godina.

 1. Kakve posledice možete imati u slučaju eventualnih kršenja?

U slučaju eventualnog kršenja i zloupotrebe bezviznog režima, lične posledice uključuju: izricanje novčane kazne, službenu belešku u vašem pasošu i dosijeu iz koje se vidi kršenje šengenskog sistema, kao i zabranu ulaska u šengenski prostor do 5 godina.

 1. Ko ne može putovati u šengenski prostor?

Osobe koje se nalaze na spiskovima lica koja predstavljaju pretnju po red, javno zdravlje ili unutrašnju bezbednost.

Osobe nad kojima je izrečena zabrana ulaska čak i u jednoj od zemalja šengenskog prostora, ili su bili predmet naloga za udaljenje, prisilno udaljenje (povratak ili deportacija), koji se uglavnom odnose na slučajeve ilegalnog boravka.

 1. Da li mi može biti odbijen ulazak u zemlje Šengena?

Dakle granična policija države Šengena ima pravo odbiti ulazak bilo kojem građaninu ako:

X Nema pasoš sa dovoljnim rokom važenja (minimalno 3 meseca nakon planiranog perioda povratka iz šengenskog prostora;

X Predaje falsifikovana dokumenta;

X Ne poseduje dokumente koji dokazuju svrhu putovanja;

X Ne predoči dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije troškove boravka;

X je prekoračio 90 dana boravka u periodu od 180 dana;

X Predstavlja opasnost po javnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose za jednu ili više šengenskih zemalja;

x Kada postoje dokazi da je osoba umešana u kriminalne aktivnosti ili postoje jasni dokazi da to namerava učiniti.

 1. Šta je ETIAS i kada će biti operativan?

Evropski sistem informacija i odobravanja  putovanja poznat je kao ETIAS (sa engleskog jezika). Sistem ETIAS još uvek nije operativan i prema najvama  bi mogao da bude operativan negde tokom ili posle 2024. Dok još nije u funkciji, građani Kosova sa važećim pasošima imaće  pravo da putuju bez viza od 1. januara 2024. godine. Og trenutka kada bude u potpunosti operativan i funkcioniše, ETIAS sistem će važiti za sve zemlje kojima nije potrebna  viza za ulazak u šengenski prostor, pa tako i za Kosovo.

ETIAS je automatizovani IT sistem koji treba da otkrije rizike, sa stanovišta migracije i bezbednosti, za ljude koji mogu da putuju u šengenski prostor bez vize. Istovremeno, ovaj sistem će olakšati prelazak granice ogromnoj  većini putnika koji ne predstavljaju rizik. Svi državljani koji nisu iz EU a  koji ulaze u šengenski prostor bez vize, uključujući nosioce kosovskih pasoša, moraće da podnesu zahtev za odobrenje  putovanja preko ETIAS sistema pre polaska. Za ovu uslugu biće plaćen online simboličan iznos koji za sada još nije utvrđen. Informacije koje prikuplja ETIAS omogućavaju prethodnu proveru mogućih rizika od neregularne migracije i bezbednosti.

Nakon popunjavanja online  obrasca za apliciranje , sistem vrši provere u odnosu na informacione sisteme EU za granice i bezbednost. U velikoj većini slučajeva, odobrenje  za putovanje se dobija za nekoliko minuta. ETIAS odobrenje za putovanje  biće obavezno  za ulazak u šengenski prostor. Graničari će proveravati ova odbrenja , zajedno sa putnim ispravama, kada putnici prelaze granice EU-a. Ova prethodna provera državljana van EU koji su izuzeti iz  viznog režima  olakšava granične kontrole, izbegava birokratiju i kašnjenja za putnike koji stižu na granicu, koordinira i usklađuje procenu rizika državljana trećih zemalja i značajno smanjuje odbijanja ulaska na graničnim prelazima.

 1. Koliko novca treba da ponesem sa sobom da putujem u šengenski prostor?

U poslednje vreme dobijamo mnoga pitanja koliko novca treba da imamo kod sebe ili da položimo u banku da bismo posetili zemlje šengenskog prostora. S obzirom da od 1. januara 2024. u #BezVize možete putovati samo za kratkotrajne turističke ili porodične posete i za maksimalni boravak do 90 dana, dajemo vam nekoliko praktičnih informacija.

Kao putniku, po dolasku na prvi šengenski granični prelaz, granična policija može da vas pita da li imate dovoljno finansijskih dokaza za vaše putovanje. Visina ovih sredstava zavisi od dve grupe faktora: 1) od broja dana boravka i mesta koje posećujete i 2) od toga da li ćete boraviti u plaćenom smeštaju kao što je hotel/apartman ili kod rođaka.

Ako izjavite da ćete boraviti kod rođaka tako što ćete navesti njihovu adresu i kontakt, u zavisnosti od zemlje koju posećujete, iznos sredstava je oko 30 – 50 EUR dnevno po osobi. Ako se izjasnite da ćete boraviti u hotelu ili apartmanu ili bilo kom drugom privatnom smeštaju, u zavisnosti od zemlje koju posećujete, dnevni iznos što morate da obezbedite kao finansijski dokaz je oko 50 – 100 EUR dnevno po osobi.

Smeštaj od prijatelja ili porodice može se proveriti direktnim kontaktom sa domaćinom telefonom ili proverom adrese preko policije. Dok se provera dovoljnih finansijskih sredstava može obaviti u nekoliko oblika traženjem od vas da pokažete gotovinu (cash), bankovnu karticu, kreditnu karticu, pismo potvrde sa konferencije ili seminara koje pokriva troškove smeštaja i hrane, dokaz o uplati hotela ili bilo koju potvrdu ili drugi dokaz o vaše troškove tokom putovanja.

Svaka država Šengena određuje iznos; konsultujte veb stranicu zemalja članica šengenskog prostora koje planirate da posetite. Dakle, dnevni iznos se razlikuje ako posetite Grčku i Hrvatsku ili ako posetite Švajcarsku ili Norvešku. Tabelu sa referentnim iznosima možete pogledati na ovom linku: https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2023-09/reference_amounts_table.pdf

Konačno, ne morate imati određeni iznos sredstava deponovan u banci, ali morate dokazati da imate dovoljno finansijskih sredstava da pokrijete svoj boravak tamo, uključujući i troškove povratka.

 1. Ja posedujem  vizu koja važi do 31. decembra 2023. Ako sam putovao pre nove godine, da li mogu da ostanem u šengenskoj zoni nekoliko dana posle nove godine?

Vi treba da  imate šengensku vizu koja važi do 31. decembra, dakle  zaključno sa  31. decembrom  2023. Ako ste već ušli u šengenski zonu  pre 31. decembra 2023 godine  i pošto za nosioce  kosovskih  pasoša  viza nije potrebna od 1. januara 2024. godine  vi možete nastaviti da boravite  u šengenskooj  zoni . U ovom slučaju važi isto pravilo, možete ostati samo 90 dana u periodu od 180 dana. Dakle, dani koji se računaju u šengenskoj  zoni  za kratkoročnu posetu u vašem slučaju uključuju i one iz 2023. godine, stoga  budite pažljivi sa računanjem dana jer se za vas računaju od datuma prvog ulaska u šengensku zonu.

Važno:

Bezvizni ulazak u Evropsku uniju nije zagarantovan. Granična policija može odbiti ulazak ako nemate važeć́i pasoš sa dovoljnim rokom trajanja, nemate dokumenta koja dokazuju svrhu putovanja i dokaze da imate dovoljno finansijskih sredstava za planirani boravak u šengenskom prostoru, ili u prošlosti ste prekoračili 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

 

Comments are closed.