Integrimi Evropian

TAIEX I TVINING

TAIEX je tehnička pomoć i instrument za razmenu informacija Evropske komisije. TAIEX podržava javne uprave u pogledu približavanja, primene i sprovođenja zakonodavstva EU-a, kao i olakšavanja razmene najboljih praksi EU-a.

MEI služi kao fokalna tačka TAIEX-a, i u bliskoj saradnji sa Kancelarijom EU-a pomaže institucijama i svim korisnicima da pojednostave svoje potrebe i da ih podrži u traženim ekspertizama.

To je uglavnom ekspertiza koja se radi po potrebi i koja je doneta po meri kako bi rešila pitanja u kratkom roku na tri načina:

• Radionice: stručnjaci države članice EU-a predstavljaju velikom broju korisnika specifične oblasti zakonodavstva EU-a u radionicama.

• Ekspertske misije: ekspert(i) država članica EU-a poslati su upravi korisnika kako bi pružili detaljni savet o prenošenju, sprovođenju ili primeni specifičnog dela zakonodavstva EU-a.

• Studijske posete: grupa od tri praktičara iz uprave korisnika učestvuje u studijskoj poseti upravi države članice EU-a.

Pomoć TAIEX-a je otvorena za:

• Državne službenike koji rade u centralnim javnim upravama;

• Pravosuđe i organe za sprovođenje zakona;

• Parlament i državne službenike koji rade u parlamentima i zakonodavnim savetima;

• Predstavnike socijalnih partnera, sindikate i udruženja poslodavaca.

Kosovo ima koristi od instrumenata TAIEX-a u ovim sektorima: poljoprivreda, zaštita životne sredine, transport i telekomunikacija, unutrašnje tržište i pravosuđe i unutrašnji poslovi. Tokom prvog semestra 2016. godine, bilo je realizovano 50 događaja od kojih su 23 bila održana u poljoprivrednom sektoru, 17 u životnoj sredini, transportu i telekomunikacijama, 6 u unutrašnjem tržištu i 4 u pravosuđu i unutrašnjim poslovima.

Osim toga, bilo je realizovano 34 ekspertskih misija, 9 studijskih poseta i 7 radionica. Za više informacija molimo vas da se uputite na Kosovo Flash Reports u nastavku: Za više informacija o TAIEX-u, posetite:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en

Comments are closed.