Integrimi Evropian

Evropske Integracije

TAIEX i Twinning

TAIEX je instrumenti Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija.  TAIEKS podržava javnu administraciju u vezi sa usklađivanjem i implementacijom zakonodavstva EU, kao i olakšavanje razmene najboljih praksi EU.  Vođen je prvenstveno potrebama institucija i pruža odgovarajuću stručnost za rešavanje problema u kratkom roku na tri načina:

  • Seminari: Stručnjaci iz država članica EU predstavljaju specifične oblasti zakonodavstva EU na seminarima za veliki broj službenika korisnika.
  • Stručne misije: Stručnjaci iz država članica EU se šalju instituciji korisnici da daju detaljne savete o transponovanju ili primeni određenog dela zakonodavstva EU.
  • Studijska poseta: grupa od tri praktičara iz administracije korisnika učestvuje u studijskoj poseti administraciji države članice EU.

Twinning je instrument Evropske unije za institucionalnu saradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica ili partnera.

Twinning projekti okupljaju ekspertizu javnog sektora iz država članica EU i zemalja korisnica, u cilju postizanja konkretnih rezultata.

Twinning ima za cilj da pruži podršku za transpoziciju i implementaciju zakonodavstva EU (acquis) kroz izgradnju kapaciteta javnih administracija država korisnica tokom procesa pristupanja. Twinning nastoji da podeli dobre prakse razvijene u EU sa javnom administracijom korisnicama i da podstakne dugoročne odnose između postojećih i budućih državnih uprava EU.

Administracija institucije korisnice u projektu ima dovoljno osoblja i apsorpcionih kapaciteta za rad sa institucijom države članice, koja ima sličnu strukturu i mandat. Zemlja korisnica mora da mobiliše osoblje, da pokaže trajnu posvećenost i vlasništvo, i da razmotri promene i najbolje prakse na održiv način.
Twinning je zajednička obaveza, a ne jednostrani instrument tehničke pomoći.

Twinning projekti se sprovode u cilju postizanja obavezujućih rezultata. Obično su artikulisani u komponentama koje odgovaraju očekivanim rezultatima i predviđaju niz aktivnosti, uključujući seminare, sesije obuke, ekspertske misije, studijske posete, stažiranje i konsultacije.

 

Comments are closed.