Integrimi Evropian

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) je zajednički instrument za spajanje Evropske komisije, finansijskih institucija koje učestvuju (FI), bilateralnih donatora i zemalja Zapadnog Balkana u pružanju finansija za projekte strateških investicija u zemljama korisnicama.

WBIF je pokrenut u decembru 2009. godine od strane Evropske komisije, zajedno sa Razvojnom bankom Saveta Evrope (CEB), Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB) i nekoliko bilateralnih donatora. KfW i Svetska banka naknadno su se pridružile Okviru.

WBIF se fokusira na ključnim sektorima privreda Zapadnog Balkana uključujući energetiku, zaštitu životne sredine, transporta, razvoja društvenog i privatnog sektora. Okvirne dodele koje se zasnivaju na konkurentnim procedurama, pripremnim aktivnostima donacija za infrastrukturne projekte, kao i za investicije.

Pozivi za pomoć u pripremanju projekata su redovno organizovani, uglavnom dva puta godišnje, sa rokovima u februaru i septembru. Projekti moraju biti imenovani ili usvojeni od strane Nacionalnog koordinatora IPA dotične zemlje i projekti sa regionalnim uticajem imaju prednost prilikom odlučivanja između prijava.

Prijave su procenjene od strane Grupe projektnih finansijera WBIF-a koji preporučuju izabrane prijave za odobrenje od strane Upravnog odbora. Odobreni grantovi se onda sprovode od strane timova za Podršku infrastrukturnim projektima ili same Međunarodne finansijske institucije.

Do danas, WBIF je dodelio 1,3 milijardi evra Zapadnom Balkanu, od kojih 473 miliona evra predstavljaju tehničku pomoć i investicione donacije sa ciljem da se iskoriste investicije u iznosu od 13,5 milijardi evra.

Struktura upravljanja WBIF-a

• Upravni odbor – pruža stratešku orijentaciju i odobrava donacije

• Grupa projektnih finansijera – procenjuje i proverava zahteve za finansijsku podršku i daje preporuke za predloge Upravnom odboru

• Nacionalni koordinatori IPA – određuju prioritet prijava od korisnika i podnose prijave grupi projektnih finansijera.

• Donatori – obezbeđuju sredstva WBIF-u

• Sekretarijat WBIF-a – obezbeđuje administrativnu podršku

• Nacionalni investicioni komitet – odobrava jedinstvenu listu prioritetnih projekata

Kosovo i WBIF

Ukupan broj projekata koji su do sada bili odobreni za Kosovo od strane Upravnog odbora WBIF-a je 17, u sledećim sektorima:

Energetika

• Poboljšanje centralnog grejanja u Prištini (Faza I i II)

• Sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama na opštinskom nivou

• Studija izvodljivosti i sprovođenje mera energetske efikasnosti u centralnim javnim zgradama

• Studija izvodljivosti – Prebacivanje goriva i proširenje sistema za centralno grejanje u Đakovici

Životna sredina

• Opštinsko snabdevanje vodom i higijena u Prištini II

• Studija o izvodljivosti pripremanja projekta za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Kosovu

• Jačanje upravljanja otpadom

• Studija izvodljivosti za zaštitu Ibarskog kanala

• Studija izvodljivosti za kanal Lepenac

• Opštinsko snabdevanje vodom i higijena u Prištini III

Socijalno

• Projekat za poboljšanje obrazovanja na Kosovu

Transport

• Orient/East-Med Corridor (R10) Faza 1 Opšta rehabilitacija: Kosovo Polje – granica sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom

• Deo autoputa E, Priština – Merdare

• N9 Priština deo puta Kijevo-Klina do Zahaća

• Orient/East-Med Corridor (R10) Faza 2 Opšta rehabilitacija: Kosovo Polje – Mitrovica

• Orient/East-Med Corridor (R10) Faza 3 Opšta rehabilitacija: Mitrovica – granica sa Srbijom

• Železnička linija Kosovo Polje –Podujevo

Više informacija na:

https://www.wbif.eu/

Comments are closed.