Integrimi Evropian

Evropske Integracije

MSA – pozadina i sadržaj

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Republike Kosovo, s druge (SSP), uspostavlja prvi ugovorni odnos između Kosova i EU.  Kao takav, on predstavlja novu fazu političkih odnosa između ugovornih strana, sa ciljem članstva Kosova u EU.  Kao međunarodni sporazum, SSP definiše zvanične rokove za sprovođenje reformi koje će Kosovo progresivno približavati EU dok se ne ispune standardi EU u svim oblastima politike, kao i zajednički institucionalni mehanizmi za ovu svrhu.  Takođe predstavlja okvir odnosa Kosova sa državama članicama i institucijama EU za sprovođenje Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSA).

Proces pregovora za SSP započeo je početkom 2012 godine.  Ministri spoljnih poslova zemalja članica EU su 28. februara u Savetu EU za opšte i spoljne poslove  (GAERC) doneli odluku da podrže inicijativu Evropska komisija (EK) da izvrši Studiju izvodljivosti (SI) za ovaj sporazum. Nakon završetka SI-i, u periodu mart – jul 2012, objavljen je u oktobru 2012.  Studija izvodljivosti za SSP je zaključila da ne postoji pravna prepreka za EU da poveže SSP sa Kosovom i da je Kosovo spremno da započne pregovore za ovaj sporazum.  Takođe je zatražio od Kosova da ispuni četiri kratkoročna kriterijuma za početak pregovora, za vladavinu prava, javnu upravu, zaštitu manjina i trgovinu.

GAERC je 12. decembra 2012. odobrio predlog EK za početak ovih pregovora i njegovu nameru da predloži relevantne direktive.  Zatim, u aprilu 2013. godine, EK je objavila izveštaj o praćenju sprovođenja četiri kratkoročna SI kriterijuma, kojim je potvrdila da ih je Kosovo ispunilo.  Na osnovu ovog izveštaja, GAERC je 28. juna 2013. godine doneo odluku da otpočne pregovore za SSP između EU i Kosova.

Pregovori su počeli 28. oktobra 2013. godine, prvim sastankom glavnih pregovarača.  Nakon otvaranja pregovora, fokusirajući se na poglavlja IV, V i VI, njihova druga runda, održana 27. novembra 2013. godine, fokusirana je na zaključenje ova tri poglavlja, u kom slučaju su otvoreni pregovori i o poglavljima I, III, VII, VIII , IX i X.  Treći i četvrti krug održani su u decembru 2013. odnosno februaru 2014. godine, dok je peti krug (24. marta 2014.) bio fokusiran na posljednje preostalo poglavlje, II poglavlje, o političkom dijalogu.  Nakon pet rundi pregovora, SSP je odobren od strane glavnih pregovarača na njihovom završnom sastanku, 2. maja 2014. godine, u Prištini, sa postavljanjem inicijala.  Ovim su pregovori završeni.

Nakon toga, SSP je odobren od strane Evropske komisije 30. aprila 2015. godine i potpisan od strane EU i Republike Kosovo 27. oktobra 2015. godine u Strazburu SSP je usvojen od strane Vlade Republike Kosovo 30. oktobra 2015. i ratifikovan je od strane Skupštine Republike Kosovo 2 novembra 2015 godine  Procedure odobravanja SSP-a završene su njegovim odobrenjem od strane Saveta EU 12. januara 2016, i ratifikacijom od strane Evropskog parlamenta  21 januara 2016, Konačno, u skladu sa članom 144. stav 2. SSP je stupio na snagu 1. aprila 2016. godine.

Član 9. stav 1. SSP-a predviđa da će se „ovo udruživanje provoditi progresivno i u potpunosti u periodu od deset godina“.  To znači da će integracioni odnos između EU i Kosova, kroz proces pridruživanja koji ovaj sporazum reguliše, biti postignut do 31 marta 2026, tako da će se sprovoditi do ovog datuma.   Član 9. takođe predviđa da će implementaciju SSP-a ocenjivati Savet za stabilizaciju i pridruživanje (SSA), kao najviše zajedničko telo EU-Kosovo odgovorno za nadzor nad njegovom implementacijom.  Osim toga, u skladu sa stavom 5. ovog člana, SSA je takođe dužan da izvrši dve detaljne procene implementacije SSP-a: srednjoročnu ocenu, na kraju pete godine od njegovog stupanja na snagu, i evaluacija na kraju desete godine.   Na osnovu ove dve ocene, SSA može da donosi odluke koje regulišu dalji napredak integracije, kroz pridruživanje, između EU i Kosova.

Što se tiče delokruga, osim političkih pitanja, SSP pokriva sve sfere upravljanja.  Sadrži glavni deo, sa 144 člana, podeljen u deset poglavlja, kao i sedam dodataka, pet protokola i zajedničku deklaraciju.  Konkretnije, odredbe glavnog dela strukturirane su na sledeći način:

 • Preambula (25 tačaka);
 • Svrha sporazuma (članovi 1 – 2);
 • I Poglavlje : Opšti principi (članovi 3 – 10);
 • II Poglavlje : Politički dijalog (članovi 11 – 15);
 • III Poglavlje : Regionalna saradnja (članovi 16 – 19);
 • IV Poglavlje : Slobodno kretanje robe (članovi 20 – 49);
 • V Poglavlje : Osnivanje, pružanje usluga i kapital (članovi 50 – 73);
 • VI Poglavlje : Usklađivanje kosovskih zakona sa acquis-em , sprovođenje zakona i pravila konkurencije (članovi 74 – 82);
 • VII Poglavlje : Sloboda, sigurnost i pravda (članovi 83 – 92);
 • VIII Poglavlje : Politika saradnje (članovi 93 – 120);
 • IX Poglavlje : Finansijska saradnja (članovi 121 – 125); i
 • X Poglavlje : Institucionalne, opšte i završne odredbe (članovi 126 – 144).

Velika većina SSP-a je zasnovana na acquis- u EU , odnosno skupu pravnih normi koje se primenjuju na njenoj teritoriji i od strane svih država članica kao pravnih lica.

Ako ga stavimo u kontekst oblasti politike prema strukturi Kopenhagenskih kriterijuma, SSP je strukturiran prema područjima politike i specifičnim pitanjima kako sledi:

 • Politički kriterijumi:
  • Politički dijalog: odnosi Kosova sa EU, regionalna saradnja, međunarodne obaveze i normalizacija odnosa sa Srbijom (članovi 1 – 19);
  • Javna uprava (član 120);
 • Ekonomski kriterijumi: Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnost suočavanja sa pritiskom konkurencije i tržišnim silama unutar Unije (članovi 1, 3);
 • Evropski standardi – poglavlja pravne tekovine EU:
  • Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa acquis-em EU (član 74);
  • Poglavlje 1. Komunitarnog prava: Slobodno kretanje roba (članovi 20 – 49, 80);
  • Poglavlje 2. Komunitarnog prava: Sloboda kretanja radnika (član 82);
  • Poglavlje 3. Komunitarnog prava: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga (članovi 50 – 63);
  • Poglavlje 4. Komunitarnog prava: Slobodno kretanje kapitala (članovi 64 – 73, 96);
  • Poglavlje Komunitarnog prava: Javne nabavke (član 79);
  • Poglavlje 6. Komunitarnog prava: Zakon o privrednim društvima (preduzeća)(član 75);
  • Poglavlje 7. Komunitarnog prava: Pravo intelektualne svojine (članovi 77 – 78);
  • Poglavlje 8. Komunitarnog prava: Politike konkurencije (članovi 75 – 76);
  • Poglavlje 9. Komunitarnog prava: Finansijske usluge (članovi 52, 54, 96);
  • Poglavlje 10. Komunitarnog prava: Informaciono društvo i mediji (članovi 109 – 112);
  • Poglavlje 11. Komunitarnog prava: Poljoprivreda i ruralni razvoj (član 102);
  • Poglavlje 12. Komunitarnog prava: Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (član 102)
  • Poglavlje 13. Komunitarnog prava: Ribarstvo (član 103)
  • Poglavlje 14. Komunitarnog prava: Transportne politike (član 113);
  • Poglavlje 15. Komunitarnog prava: Energetika (član 114);
  • Poglavlje 16. Komunitarnog prava: Porezi (član 105);
  • Poglavlje 17. Komunitarnog prava: Ekonomska i monetarna politika (član 94);
  • Poglavlje 18. Komunitarnog prava: Statistika (član 95);
  • Poglavlje 19. Komunitarnog prava: Socijalne politike i zapošljavanje (članovi 82, 106,
  • Poglavlje 20. Komunitarnog prava: Preduzeća i industrijske politike (članovi 98 – 101);
  • Poglavlje 21. Komunitarnog prava: Transevropske mreže (članovi 60, 113 – 114);
  • Poglavlje 22. Komunitarnog prava: Regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata (članovi 119, 121 – 125);
  • Poglavlje 23. Komunitarnog prava: Pravosuđe i osnovna prava (članovi 83 – 84);
  • Poglavlje 24. Komunitarnog prava: Pravda, sloboda i sigurnost (članovi 85 – 92);
  • Poglavlje 25. Komunitarnog prava: Nauka i naučno istraživanje (član 118);
  • Poglavlje 26. Komunitarnog prava: Obrazovanje i kultura (članovi 107 – 108);
  • Poglavlje 27. Komunitarnog prava: Životna sredina (članovi 115 – 117);
  • Poglavlje 28. Komunitarnog prava: Zaštita potrošača i javnog zdravlja (član 81);
  • Poglavlje 29. Komunitarnog prava: Carinska unija (članovi 104);
  • Poglavlje 30. Komunitarnog prava Odnosi sa inostranstvom (član 94);
  • Poglavlje 31. Komunitarnog prava: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika (član 11); I
  • Poglavlje 32. Komunitarnog prava: Finansijska kontrola (član 97).

Comments are closed.