Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Bilateralna saradnja

+ Saradnja sa Japanom

+ Saradnja sa Švedskom

+ Saradnja sa Luksemburgom

+ Saradnja sa Norveškom

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je vladina agencija odgovorna za primenu zvanične razvojne pomoći (Official Development Assistance), kroz tehničku saradnju, grantove i zajmove, i ima za cilj da doprinese promociji međunarodne saradnje, kao i zdravom razvoju japanske i globalne privrede, podržavajući društveno-ekonomski razvoj, oporavak ili ekonomsku stabilnost regiona u razvoju.

Bilateralni odnosi između Kosova i Japana uspostavljeni su 2009. godine i od tada je japanska podrška doprinela stabilizaciji društvene i ekonomske infrastrukture ka održivoj izgradnji sa fokusom na:

1) Razvoj ekološke infrastrukture i upravljačkih kapaciteta

2) Povećanje administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa.

Za više: https://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity01.html

 

Saradnja sa Švedskom

Opšti cilj razvojne saradnje Švedske sa Kosovom je da olakša integraciju u EU. Integracija u EU je od suštinskog značaja za napore Kosova za demokratiju, vladavinu zakona i održiv ekonomski razvoj. Švedska razvojna saradnja se fokusira na sledeće oblasti:

 • Proširene ekonomske integracije sa EU i razvoj tržišne ekonomije,
 • Jačanje demokratije, poštovanje ljudskih prava i razvijena pravna država,
 • Bolja životna sredina, smanjen uticaj klime i veća otpornost na uticaje životne sredine i klimatske promene.

Za više: Saradnja između Kosova i Švedske o reformama reforma

 

Saradnja sa Luksemburgom

Kosovo je glavni korisnik pomoći Luksemburga za razvojnu saradnju na Balkanu. Početkom 1999. godine, Luksemburg se u početku fokusirao na humanitarnu pomoć i rekonstrukciju, što je tada otvorilo put programima razvojne saradnje od 2001. i dalje.

Inicijalna zajednička komisija Luksemburga i Kosova održana je u Luksemburgu 23. aprila 2013. godine, tokom koje je potpisan opšti sporazum o saradnji, koji definiše okvir saradnje dve zemlje za period 2013-2016.godine. Drugi sporazum o saradnji potpisan je 24. oktobra 2016. godine u Prištini. Sporazum, koji pokriva period 2017-2020, fokusira se na četiri sektora:

 1. zdravstvo;
 2. obrazovanje i stručno osposobljavanje;

III. jačanje civilnog društva;

 1. tehnička pomoć u kontekstu evropskih integracija Kosova i
 2. Iznos novca može biti posvećen sektoru koji nije gore opisan.

Takav sektor se može definisati na osnovu novonastalih potreba, uvek imajući u vidu evropske težnje Republike Kosovo i u zajedničkom sporazumu između Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Republike Kosovo.

Za više: Bilateralni sporazum o razvojnoj saradnji između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga i

Memorandum o razumevanju između Republike Kosovo i Velikog Vojvodstva Luksemburga za sprovođenje njihovog bilateralnog sporazuma o razvojnoj saradnji

 

Saradnja sa Norveškom

Norveška je pružala razvojnu pomoć Kosovu od kasnih 1990-ih. Iako je veliki deo rane pomoći bio humanitarne prirode, u vezi sa rekonstrukcijom posle rata na Kosovu 1998-99, Norveška je od tada podržavala aktivnosti u oblastima obrazovanja, vladavine prava, dobrog upravljanja, zaštite životne sredine, bezbednosti, mira i pomirenja, ljudskih prava, kulture i umetnosti. Norveška pomoć je imala poseban akcenat na poboljšanju situacije za manjine, žene i mlade.

Glavni cilj norveške podrške zapadnom Balkanu je promovisanje razvoja održive stabilnosti i demokratije. U tu svrhu, Norveška podržava brojne inicijative na Kosovu i šire u regionu, kako bi podstakla:

 • Bliska regionalna saradnja, uključujući zemlje članice EU;
 • Pomirenje i sprovođenje tranzicione pravde;
 • Društveno-ekonomski razvoj kroz ekonomski rast i povećanje konkurentnosti, povećanje kapaciteta u oblasti životne sredine/klime/energetike i povećanje socijaln inkluzivnosti i ekonomsko uključivanje marginalizovanih grupa;
 • Dobro upravljanje kroz podršku razvoju vladavine prava, reformi sektora odbrane, civilnog društva i medija, manjina i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Za više: Sporazum o saradnji između Kosova i Norveške

 

Comments are closed.