Integrimi Evropian

Više korisnička IPA

Više-državna – finansijska pomoć u okviru IPA II

Ukupna pomoć EU-a u periodu 2014-2020 – 2,9 milijardi evra *

* uključujući 542 miliona evra u nedodeljenim sredstvima za Bosnu i Hercegovinu

Više-državni program pomaže u ispunjavanju ciljeva utvrđenih u strateškim dokumentima zemlje, mada kroz različita sredstva. U skladu sa Višedržavnim indikativnim strateškim dokumentom, program pruža pomoć kroz 4 višedržavnih kanala koji pružaju održivu dopunu nacionalnoj pomoći:

A) Horizontalna podrška

Tehnička pomoć, informacije i obuka za organe korisnika u IPA II, kroz instrument TAIEX i u obliku tvininga.

Ovo čini znanje o Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama i najboljim praksama dostupnim, uključujući kreiranje politike zasnovane na dokazima (saradnja u oblasti statistike), čime se poboljšava formulacija i sprovođenje nacionalnih sektorskih politika i povezanih strategija reforme. Isto tako, ona pruža podršku širom regiona kako bi se ojačalo civilno društvo i osigurale slobodne i nezavisne medije, kao i izgradnja kapaciteta i promovisanje mobilnosti u visokom obrazovanju i za mlade ljude, doprinoseći programu Erasmus+.

B) Regionalne strukture i mreže

Promoviše regionalnu saradnju, umrežavanje i deljenje najboljih praksi da pomogne korisnike IPA II u pripremanju za članstvo u EU, da usklade svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonom EU-a (tekovine) i postepeno prilagode standardima i praksama.

Podrška u ovom lancu ciljaće inicijative kao što su:

• Veće za regionalnu saradnju (RCC)

• Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA)

• Mreža tužilaca

• Jedinice za međunarodnu saradnju za sprovođenje zakona (ILECU)

• Mreža za pristupanje u oblasti životne sredine i klimatskih promena (ECRAN)

• Transportna observatorija za Jugoistočnu Evropu (SEETO)

• Energetska zajednica

• Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA)

• Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG)

• Platforme za obrazovanje i zapošljavanje.

C) Podrška regionalne investicije

Ciljanje projekata sa jasnim regionalnim dimenzijama koji pomažu socio-ekonomski razvoj za više od jednog korisnika IPA II i bave se posebno potrebama ulaganjima koje se odnose na:

• konkurentnost poslovanja

• povezivanje između korisnika i zemalja EU-a

• zaštita životne sredine i ublažavanje/adaptacija klimatskim promena.

Glavni instrumenti koji pružaju takvu podršku su:

• Investicioni okvir Zapadnog Balkana

• Fondacija Green for Growth

• Razvoj preduzetništva i olakšavanje inovacija Zapadnog Balkana

• Evropski fond za Jugoistočnu Evropu

• Regionalni stambeni program

D) Teritorijalna saradnja

Promovisanje dobrosusedskih odnosa između graničnih regiona, i lokalnih razvoja – kroz prekogranične programe u okviru regiona i zemalja koje su već članice EU-a, kao i programi transnacionalne saradnje i povezanih makro-regionalnih programa (strategije EU-a za region Dunava i Jonsko-Jadranski region).

Više na:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/

Comments are closed.