Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Šta je vizna liberalizacija?

Vizna liberalizacija znači slobodno kretanje bez viza u šengenskom prostoru.

Građani Kosova sa biometrijskim pasošima uživaće pravo da putuju bez viza od 1. januara 2024. godine.

Putovanje bez viza biće omogućeno za kratkotrajne turističke, kulturne, sportske posete, učešće u raznim manifestacijama kao i posete rodbini ili prijateljima. Boravak će biti moguć do 90 dana u periodu od 180 dana.

U koje zemlje se može putovati bez vize?

Države u koje se može putovati bez vize su:

a)Države članice EU koje su deo šengenskog prostora: Za više informacija o šengenskom prostoru i spisku država posetite link https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/Shengen-borders-and-visa/Shengen-area_en

b) Države članice EU koje još nisu deo šengenskog prostora, ali sprovode šengensko acquis zakonodavstvo: Bugarska, Kipar i Rumunija

c) Druge šengenske države koje nisu članice EU: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska. 

Ko može imati koristi od putovanja bez viza?

Od 1 januara 2024. biće ukinut vizni režim za sve građane  Kosova. Pravo da putuju bez viza imaće svi građani zemlje koji poseduju biometrijske pasoše. Međutim, tokom putovanja građani moraju sa sobom imati podatke i dokaz o svom materijalnom stanju, svrhu posete, mesto gde će boraviti, dovoljno finansijsko pokrić́e za dane posete. Uvek sa sobom treba da imate tačne podatke o adresi prebivališta i brojevima telefona ako nameravate da ostanete kod rođaka. Granična policija države Šengena ima pravo da odbije ulazak bilo kom građaninu, ako ne posedujete dovoljno informacija i dokumenata, koji opravdavaju svrhu posete i pokrivaju troškove boravka.

Da li liberalizacija znači zapošljavanje u inostranstvu?

Liberalizacija viza ni u kom slučaju ne znači mogućnosti zapošljavanja u zemljama Šengenskog prostora. Ako želite da putujete radi zaposlenja, onda morate podneti zahtev za radnu vizu, uvek prema kriterijumima zemlje iz koje ste uspeli da obezbedite ugovor o radu.

Možete li tamo da se školujete?

Liberalizacija viza ne znači moguć́nost školovanja ili studiranja, jer je period studiranja duži od 90 dana. U slučaju da želite da studirate u nekoj od zemalja Šengena, onda morate imati studijsku vizu koja vam omogućava da ostanete duže od 90 dana. Za ovo treba da kontaktirate ambasadu države u kojoj planirate da studirate.

U slučaju da želite da pratite obuke, konferencije, seminare, radionice, kratke letnje ili zimske škole, 1-2 mesečne programe edukacije, kratkoročne kurseve koji ne zahtevaju boravak duži od 90 dana, onda možete imati koristi od procesa vizne liberalizacije i ne morate da dobijete dodatnu vizu.

Kakve posledice možete imati u slučaju eventualnih kršenja?

U slučaju eventualnog kršenja i zloupotrebe bezviznog režima, lične posledice uključuju: izricanje novčane kazne, službenu belešku u vašem pasošu i dosijeu iz koje se vidi kršenje šengenskog sistema, kao i zabranu ulaska u šengenski prostor do 5 godina.

Šta nije dozvoljeno a što dovodi do proterivanja ili odbijanja ulaska bez vize u budućnosti?

Prvo, ne smeju se kršiti dozvoljeni rokovi boravka od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Drugo, ne smete da kršite zakone zemlje koju posećujete u pogledu pravila zapošljavanja, dakle ako vas zateknu da radite, bićete udaljeni i vračeni na Kosovo i biće vam zabranjen ulazak u budućnosti.

Treće, ne smete da pravite probleme javnoj bezbednosti i da postanete javni teret.

Četvrto, ne smete se baviti kriminalnim aktivnostima.

Peto, ne treba da podnesete zahtev za azil.

Šta treba da pazimo da imamo sa sobom?

Kada putuju u zonu Šengen, građani Kosova moraju imati sa sobom:

 1. Važeći biometrijski pasoš: Uverite se da vaš pasoš važi najmanje tri meseca nakon datuma odlaska iz Zone Šengen.
 2. Informacije i dokaze o svrsi putovanja: detalji o putovanju, uključujući rezervacije povratnih karata, ako prisustvujete nekom događaju, dnevni red, rezervacije hotela ili adresu i telefone vaših rođaka ako ć́ete boraviti kod njih.
 3. Dokaz o posedovanju dovoljnih finansijskih sredstava tokom boravka u Zoni Šengen, što uključuje gotovinu, kreditnu karticu ili izvod kreditne kartice . Svaka država ima različita pravila u vezi sa iznosom sredstava koje morate imati za 1 dan boravka. Za svaku najnoviju informaciju, svaka država članica određuje iznos; molimo vas da konsultujete web stranice relevantnih država članica preko kojih nameravate da uđete u Šengen.
 4. Ukoliko putujete automobilom, neophodna dokumentacija za automobil (međunarodna vozačka dozvola i zeleni međunarodni karton auto osiguranja).

Dodatna dokumenta potrebna u slučaju putovanja iz sledećih razloga:

 1. U slučaju putovanja iz turističkih razloga ili zbog odmora (putovanje nezavisno od dočeka ili pratnje drugog lica, državljanina ili rezidenta u zemlji domaćinu) mora se predočiti hotelska rezervacija ili drugi smeštaj i povratna karta.
 2. U slučaju putovanja radi učešća u različitim kulturnim, sportskim, konferencijskim i seminarskim aktivnostima, potrebno je dostaviti dokumentaciju o aktivnosti i poziv ili dokaz o učešću u aktivnosti, uključujući i dnevni red.
 3. U slučaju putovanja iz zdravstvenih razloga, u zavisnosti od države koja se posećuje od vas će se možda tražiti različita dokumenta kao deo provere uslova za vaš boravak. Na primer, od vas se može tražiti dokaz od zdravstvene ustanove domaćina kao dokaz o planiranom zdravstvenom lečenju ili poziv za medicinske preglede. Uvek vodite računa o tome da medicinski tretman mora biti završen u roku od 90 dana. Ako će tretman trajati više od 90 dana, onda morate osigurati odgovarajuću vizu.
 4. U slučaju putovanja u posetu rođaku, navedite podatke o ovoj osobi sa njenim podacima, kao što su adresa, broj telefona itd; kopiju boravišne dozvole domaćina.
 5. Ukoliko putujete automobilom, neophodnu dokumentaciju za automobil (međunarodna vozačka dozvola i zeleni karton međunarodnog auto osiguranja).

Koji su razlozi zbog kojih granična policija može da odbije ulazak?

Granična policija države Šengena ima pravo odbiti ulazak bilo kojem građaninu ako:

 1. Nema pasoš sa dovoljnim rokom važenja (minimalno 3 meseca nakon planiranog perioda povratka iz šengenskog prostora;
 2. Predaje falsifikovana dokumenta;
 3. Ne poseduje dokumente koji dokazuju svrhu putovanja;
 4. Ne predoči dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije troškove boravka;
 5. je prekoračio 90 dana boravka u periodu od 180 dana;
 6. Predstavlja opasnost po javnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose za jednu ili više šengenskih zemalja;
 7. Kada postoje dokazi da je osoba umešana u kriminalne aktivnosti ili postoje jasni dokazi da to namerava učiniti.

Ko ne može putovati u šengenski prostor?

 1. Osobe koje se nalaze na spiskovima lica koja predstavljaju pretnju po red, javno zdravlje ili unutrašnju bezbednost.
 2. Osobe nad kojima je izrečena zabrana ulaska čak i u jednoj od zemalja šengenskog prostora, ili su bili predmet naloga za udaljenje, prisilno udaljenje (povratak ili deportacija), koji se uglavnom odnose na slučajeve ilegalnog boravka.

Svaki putnik treba da ima u vidu da bezvizni ulazak u Evropsku uniju nije zagarantovan. Granična policija može odbiti ulazak ako nemate važeć́i pasoš sa dovoljnim rokom trajanja, nemate dokumenta koja dokazuju svrhu putovanja i dokaze da imate dovoljno finansijskih sredstava za planirani boravak u šengenskom prostoru, ili u prošlosti ste prekoračili 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

Šta se dešava ako građani Kosova prekrše pravila boravka?

Od građana Kosova će se zahtevati da se pridržavaju određenih zahteva i pravila, ne samo prilikom ulaska u zemlje EU, već́ i tokom boravka u ovim zemljama. Ako građani Kosova prekrše ova pravila, bić́e podvrgnuti prinudnom udaljenju ili deportaciji, radnji koja je uvek praćena zabranom ulaska od i do 5 godina.

Za kategoriju kršenja pravila boravka, zemlje članice EU primenjuju administrativne kazne, koje idu i do 3.000 evra. Ako se ovi iznosi ne plate, onda kažnjenom licu neće biti dozvoljen ulazak u tu zemlju, sve dok je ne plati sa svim kamatama za kašnjenje.

Važno je znati koja su to pravila koja Kosovari ne bi trebalo da krše:

 1. Ne smeju da krše dozvoljeni period boravka, a to je 90 od 180 dana.
 2. Drugo, ne smeju da krše domaće zakonodavstvo, uglavnom ono o zapošljavanju. Dakle, ako ih uhvate na radu, postaju predmet udaljenja i zabrane ulaska.
 3. Ne smeju da postanu problem za javnu bezbednost ili da se bave kriminalnim aktivnostima.
 4. Ne treba da postanu javni teret. Lica koji nemaju smeštaj, hranu ili druge vitalne potrebe predstavljaju javni teret.

Važno:

Bezvizni ulazak u Evropsku uniju nije zagarantovan. Granična policija može odbiti ulazak ako nemate važeć́i pasoš sa dovoljnim rokom trajanja, nemate dokumenta koja dokazuju svrhu putovanja i dokaze da imate dovoljno finansijskih sredstava za planirani boravak u šengenskom prostoru, ili u prošlosti ste prekoračili 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

Comments are closed.