Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kancelarija za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište

Kancelarija za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište je organizaciona jedinica u Kancelariji premijera koja je zadužena za koordinaciju sprovođenja reformi za integraciju u Evropsku uniju u oblastima u okviru ekonomskih kriterijuma (gde pripadaju ove oblasti: Postojanje funkcionalne tržišne ekonomije, i Kapacitet za suočavanje sa pritiskom konkurencije i tržišnim silama unutar Unije), kao i u sledećim pregovaračkim poglavljima:

Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe;
Poglavlje 2: Slobodno kretanje zaposlenih;
Poglavlje 3: Pravo osnivanja i sloboda pružanje usluga;
Poglavlje 4: Slobodno kretanje kapitala;
Poglavlje 5: Javne nabavke;
Poglavlje 6: Pravo kompanija;
Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine;
Poglavlje 8: Politika konkurencije;
Poglavlje 9: Finansijske usluge;
Poglavlje 16: Porezi;
Poglavlje 17: Ekonomske i monetarna politika;
Poglavlje 18: Statistika;
Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje;
Poglavlje 20: Preduzeća i industrijske politike;
Poglavlje 22: Regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata (delimično);
Poglavlje 25: Nauka i naučna istraživanja;
Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura:
Poglavlje 28: Zaštita potrošača i javnog zdravlja;
Poglavlje 29: Carinska unija;
Poglavlje 30: Spoljni odnosi;
Poglavlje 32: Finansijska kontrola; i
Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe.

U okviru gore navedenih oblasti i poglavlja, Kancelarija za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište vrši ove funkcije kroz usklađivanje politika Republike Kosovo sa politikama EU u ovim oblastima, učestvujući u njihovoj izradi i dajući stručna mišljenja za usklađivanje sa zahtevima acquis-a EU i evropskih standarda, praćenje i evaluacija sprovođenja istih, kao i koordinacijom pripreme glavnih dokumenata nacionalnih politika za EU integracije u ovim oblastima i praćenje sprovođenja istih.

Ova kancelarija takođe koordiniše dijalog reforma sa EU u ovim oblastima i poglavljima kroz kopredsedavanju četiri pododbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Kosova (PO za trgovinu, industriju, carine i poreze, PO za unutrašnje tržište i konkurenciju, PO za ekonomska pitanja, finansije i statistiku i PO za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku), četiri Sektorska radna grupa za evropske integracije (SRGEI za trgovinu, industriju, carine i poreze, SRGEI za unutrašnje tržište i konkurenciju, SRGEI za ekonomske i finansijske poslove i statistiku i SRGEI za inovaciju, informaciono društvo i socijalnu politiku), kao i koordinaciju i pružanje stručne podrške u funkcionisanju istih i pregovaračkih strukture za članstvo u EU u ovim oblastima i poglavljima.

Kancelarija za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište takođe priprema redovne izveštaje za Evropsku komisiju o sprovođenju reformi za evropske integracije u gore navedenim oblastima i poglavljima.

U okviru Kancelarije za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište su sledeca odeljenja:

Odeljenje za privredu, regionalni razvoj i statistiku;
Odeljenje za unutrašnje tržište i trgovinu; i
Odeljenje za socijalnu politiku, obrazovanje i zdravstvo.

Comments are closed.