Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Prevod acquis-a

Prevođenje zakonodavstva EU-a je sastavni deo procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa acquis-om EU-a. Prevođenje pravnih akata EU-a će se planirati na osnovu godišnjeg Zakonodavnog programa Vlade kao i na osnovu prioriteta koji proizilaze sa Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Prvobitno, MEI će obaviti identifikaciju Zakonodavstva Evropske Unije prevedenog na službenim jezicima Republike Kosovo od strane institucija Vlade Republike Kosovo, organa, kao i drugih organa državne uprave. Prevedeni akti iz drugih institucija biće predmet procedure razmatranja i MEI će kreirati početnu bazu podataka ovih prevedenih akata.

U celini, proces prevođenja podrazumeva prelaženje akta zakonodavstva Evropske Unije kroz ove faze:

1. Pripremna procedura prevođenja – uključuje identifikaciju prioritetnih oblasti za prevođenje na osnovu strateških dokumenata Vlade Republike Kosovo, identifikaciju akata za prevođenje, kao i utvrđivanje godišnjeg kalendara prevođenja.

2. Procedura realizacije prevođenja – koordinira se od strane Ministarstva za evropske integracije, koja priprema, razvija i upravlja procesom nabavke za realizaciju prevoda,u skladu sa važećim zakonodavstvom.

3. Procedura razmatranja prevođenja – obuhvata tri faze procedure, i to:
(a) Profesionalno razmatranje, koje predstavlja razmatranje pranog akta sa profesionalnog sadržajnog aspekta određene oblasti;
(b) Razmatranje jezika, koji predstavlja razmatranje pravnog akta sa sadržajnog aspekta i njegove jezičke tačnosti, kao i
(c) Pravno razmatranje, koje predstavlja razmatranje pravnog akta sa sadržajnog pravnog aspekta.

4. Procedura usvajanja prevoda – realizuje se od strane Generalnog sekretara Ministarstva za evropske integracije, koji je odgovoran za usvajanje prevedenog akta.

5. Procedura objavljivanja prevoda – realizuje se od strane Ministarstva za evropske integracije, koja je odgovorna za objavljivanje sertifikovane verzije prevedenog akta.

 

Comments are closed.