Integrimi Evropian

IPA za prekograničnu saradnju (CBC)

Prekogranična saradnja (PGS) je instrument finansiran od strane EU-a, kofinansiran od strane zemalja koje sarađuju, koji podržava i omogućava zemlje u okruženju da sarađuju u oblasti npr. ekonomije, socijalno, životne sredine, i kulturnih i sportskih aktivnosti

Kosovo je trenutno angažovano u prekograničnoj saradnji sa svojim susedima:

• Kosovo i BJRM

• Albanija i Kosovo

• Crna Gora i Kosovo

Indikativna raspodela za tri programa IPA II PGS 2014-2020 je 25,2 miliona evra.

Mehanizam kroz koji je prekogranična saradnja sprovedena je kroz projekte. Ti projekta su finansirani kroz donacije. Donacije su dodeljene odabranim lokalnim nevladinim organizacijama. Ova selekcija se obično odvija na osnovu kvaliteta podnetih predloga od strane organizacija i na osnovu predloga koji se uklapaju u okvir prioriteta razvoja graničnog regiona, kako je opisano u tom specifičnom programu PGS-a. Izuzetak od ovog pravila je stanje u kojem je projekat PGS-a prethodno dogovoren. U svim drugim slučajevima u kojima se odvija izbor projektnih predloga, dato je javno saopštenje u kojem se pozivaju organizacije da podnesu svoje predloge. Takav poziv se naziva poziv za podnošenje projekata.

Ključna karakteristika projekta prekogranične saradnje je to da je u potpunosti zajednički, uz predstavljanje sa obe strane granice. Sam program PGS-a je zajednički pripremljen od strana koje učestvuju; isto tako institucije koje su stvorene za sprovođenje programa PGS-a kroz projekte su takođe zajedničke (prvo je tu Zajednička radna jedinica, onda Zajednički odbor za praćenje i takođe Zajednički tehnički sekretarijat); onda bi projektni predlozi trebali da budu zajednički podneti od strane projektnih partnera sa obe strane granice; i naravno: sam projekat treba da donosi zajedničke koristi sa obe strane granice.

Glavni cilj prekogranične saradnje je da smanji negativne efekte granica kao administrativne, zakonske i fizičke barijere, da reši zajedničke probleme i iskoristi neiskorišćene potencijale. Kroz zajedničko upravljanje programima i projektima, ojačano je uzajamno poverenje i razumevanje, a poboljšan je i proces saradnje. Prekogranična saradnja se bavi širokim spektrom pitanja, koja uključuju:

• Podsticanje preduzetništva, posebno razvoja MSP-a, turizma, kulture i prekogranične trgovine;

• Poboljšanje zajedničkog upravljanja prirodnim resursima;

• Podržavanje veza između urbanih i ruralnih područja;

• Poboljšanje pristupa transportnim i komunikacionim mrežama;

• Razvijanje zajedničkog korišćenja infrastrukture;

• Zapošljavanje, administrativne i ravnopravne mogućnosti za rad;

• Bilo da se izazov odnosi na infrastrukturu (izgradnja mostova), na tržišta i usluge (povezivanje univerziteta sa preduzećima sa klijentima) ili sa kulturnim ili jezičkim barijerama, prekogranična saradnja ima za cilj da se njima bavi.

Struktura:

Na nacionalnom nivou, upravljanje i koordinacija PGS-a (međuministarsko i sa operativnom strukturom u partnerskoj zemlji) je odgovornost „operativne strukture“ koja je prirodno deo vladinih struktura.

Zajednički odbor za praćenje (ZOP)

ZOP je organ programa prekogranične saradnje zadužen za donošenje odluka. ZOP se sastoji od predstavnika na vladinom, regionalnom i lokalnom nivou korisnika, uključujući predstavnike Operativnih struktura i zajedničkih strana u programskim oblastima. Predstavnici Evropske komisije učestvuju u radu ZOP-a u savetodavnom svojstvu. ZOP se sastaje najmanje dva puta godišnje na inicijativu korisnika koji učestvuju ili Evropske komisije, i njim predsedava predstavnik Crne Gore ili Kosova, po principu rotacije.

Zajednički tehnički sekretarijat

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) je upravni organ odgovoran za svoje svakodnevno upravljanje. ZTS je odgovoran za izradu i pokretanje Poziva za predloge, obaveštavanje potencijalnih podnosioca za donacije, organizovanje foruma za traženje partnera i podržavanje ZTS-a u procesu procene donacija. ZTS je takođe odgovoran za obaveštavanje ciljne grupe (nameravanih krajnjih korisnika projekata) u programu regiona i široj javnosti o razvojima koji se odnose na svaki specifični program kroz razne komunikacione kanale. Kada donacije budu dodeljene, ZTS mora da redovno posećuje korisnike i prati sprovođenje projekata, i deluje kao sekretarijat u ZTS-u i Operativnoj strukturi.

(Programi svih triju partnerskih država):http://www.cbckosovo.eu/

(Crna Gora-Kosovo) : https://cbc-mne-kos.org/

(Kosovo-BJRM): http://cbc-ks-mk.com/

(Albanija-Kosovo): http://www.albaniakosovo.org/

Comments are closed.