Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kancelarija za političke kriterijume

Kancelarija za političke kriterijume je organizaciona jedinica Kancelarije Premijera koja je zadužena za koordinaciju sprovođenja reformi za integraciju u Evropsku uniju u oblastima u okviru političkih kriterijuma (koje obuhvataju sledeće oblasti: Parlament, Izborni sistem, Javna uprava, i Regionalna saradnja i međunarodne obaveze), kao i pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava), 24 (Pravosuđe i unutrašnji poslovi), 31 (Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) i 34 (Institucije).

U okviru gore navedenih oblasti i poglavlja, Kancelarija za političke kriterijume vrši ove funkcije usklađivanjem politika Republike Kosovo sa politikama EU u ovim oblastima, učestvujući u njihovoj izradi i dajući stručna mišljenja za njihovo usklađivanje sa zahtevima sa acquis-om EU i evropskim standardima, praćenje i evaluaciju sprovođenja istih, kao i koordinaciju pripreme glavnih dokumenata nacionalnih politika za EU integracije u ovim oblastima i praćenje sprovođenja istih.

Ova kancelarija takođe koordiniše dijalog reforma sa EU u ovim oblastima i poglavljima kroz kopredsedavanje Pododbora za stabilizaciju-pridruživanje između EU i Kosova za pravdu, slobodu i sigurnost i Sektorske radne grupe za evropske integracije za upravljanje, kao i koordinaciju i pružanje profesionalne podrške u funkcionisanju ovih struktura kao i pregovaračkih struktura za članstvo u EU u ovim oblastima i poglavljima.

Kancelarija za političke kriterijume takođe priprema redovne izveštaje za Evropsku komisiju o sprovođenju reformi za evropske integracije u gore navedenim oblastima i poglavljima.

Sledeća odeljenja su deo Kancelarije za političke kriterijume:

Odeljenje za političke i administrativne kriterijume;
Odeljenje za pravosuđe i osnovna prava; i
Odeljenje za pravdu, slobodu i sigurnost

Comments are closed.