Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kancelarija za sektorske politike

Kancelarija za sektorske politike je organizaciona jedinica Kancelarije premijera koja je zadužena za koordinaciju sprovođenja reformi za integraciju u Evropsku uniju u oblastima u okviru evropskih standarda, odnosno u sledećim pregovaračkim poglavljima:

Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji;
Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj;
Poglavlje 12: Politike bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike;
Poglavlje 13: Ribarstvo;
Poglavlje 14: Politike transporta;
Poglavlje 15: Energetika;
Poglavlje 21: Transevropske mreže; i
Poglavlje 27: Ambijent.

U okviru gore navedenih poglavlja, Kancelarija za sektorske politike vrši ove funkcije usklađivanjem politika Republike Kosovo sa politikama EU u ovim oblastima, učestvujući u njihovoj izradi i dajući stručna mišljenja za usklađivanje sa zahtevima acquis-a EU i evropskih standarda, praćenje i evaluacija sprovođenja istih, kao i koordinacijom pripreme glavnih dokumenata nacionalnih politika za EU integracije u ovim oblastima i praćenjesprovođenja istih.

Ova kancelarija takođe koordiniše reformski dijalog sa EU u ovim poglavljima kroz kopredsedavanju dva pododbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Kosova (PO za poljoprivredu i ribarstvo i PO za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj), dva Sektorska radna grupa za evropske integracije (SRGEI za poljoprivredu i ribarstvo i SRGEI za transport, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj), kao i koordinaciju i pružanje stručne podrške u funkcionisanju istih i pregovaračkih strukture za članstvo u EU u ovim poglavljima.

Kancelarija za sektorske politike takođe priprema redovne izveštaje za Evropsku komisiju o sprovođenju reformi za evropske integracije u gore navedenim poglavljima.

U sastavu kancelarije za sektorske politike su sledeća odeljenja:

Odeljenje za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i sigurnost hrane; i
Odeljenje za životnu sredinu, energiju i transport.

Comments are closed.