Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Usklađivanje zakonodavstva

Savet Evropske Unije za zemlje koje teže da pristupe Evropskoj Uniji (EU), 1993. godine je odredio kriterijume Kopenhagena, koje su političke, ekonomske i pravne prirode.

Shodno tome, težnje Republike Kosovo da se pridruži EU-u, ne odnose se samo na politička i ekonomska pitanja, već, pre svega i na pravna pitanja.

U sklopu procesa Evropskih integracija, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a (acquis) predstavlja jedan od glavnih stubova koji vode proces Kosova ka Evropskim integracijama. U pogledu integracionog procesa, institucije Republike Kosovo su izgradile odgovarajuću pravnu infrastrukturu o pravnoj infrastrukturi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa acquis-om.

Proces usklađivanja zakonodavstva EU-a na Kosovu obuhvata i širok spektar aktivnosti i angažovanje državnih institucija o procesu planiranja, izrade, usvajanja, kao i sprovođenja domaćeg zakonodavstva u skladu sa acquis-om EU-a.

U cilju realizacije procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa onim iz EU-a, prevođenje acquis-a EU-a na službenim jezicima Republike Kosovo pomaže institucijama i svim akterima koji su uključeni u upotrebi, kao i tačnom usklađivanju domaćih pravnih akata sa onima iz EU-a.

Odeljenje za Zakonodavstvo EU-a Ministarstva za evropske integracije predstavlja ključni organ profesionalne i pravne podrške za institucionalne strukture Republike Kosovo, u oblasti usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa acquis-om EU-a.

U nastavku pronađite priložene pravne akte i materijale podrške koje uređuju oblast usklađivanja i prevođenja domaćeg zakonodavstva sa acquis-om EU-a.

Comments are closed.