Integrimi Evropian

Izveštaji

Dana 18. jula 2018. godine, u najnovijem Izveštaju o napretku Kosova u ispunjavanju kriterijuma proizašlih iz vodiča za liberalizaciju viznog režima, Evropska komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo i poslednja dva kriterijuma za liberalizaciju viznog režima: Stvaranje registra za istrage, pravosnažnih odluka sudova i konfiskacija o slučajevima visokog profila organizovanog kriminala i korupcije, kao i ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.

Evropska komisija je u potpunosti usvojila 4 izveštaja (linkovi izveštaja se nalaze u nastavku) o napretku Kosova u dijalogu o vizama. Ovi izveštaji sadrže procenu postignutog napretka na Kosovu, preporuke kosovskim institucijama i statističke podatke u vezi sa uticajem viznog režima na migraciju i u oblasti bezbednosti.

Evropska komisija je 4. maja 2016. godine predstavila predlog za ukidanje zahteva za vize građanima Kosova, gde je naglašena neophodnost da se u potpunosti ispune dva odlučujuća kriterijuma za zatvaranje procesa:

• Stvaranje registra za istrage, pravosnažnih odluka sudova i konfiskacija o slučajevima visokog profila organizovanog kriminala i korupcije,
• Ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
U najnovijem Izveštaju koji je objavljen u julu 2018. godine, potvrđeno je ispunjavanje svih kriterijuma.

Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Dok što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Komisija je pratila dostignuća u ovoj oblasti i poslala je tehničku misiju na Kosovu koja je za 3-4 meseca procenila izvršeni napredak. Nakon prijema podataka od kosovskih institucija, kao i misije za procenu predstavnika EK-a, potvrđeno je da su kosovske vlasti uspostavile stabilan registar istraga i pravosnažnih sudskih odluka u slučajevima koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju, ispunjavajući i poslednji kriterijum.

S druge strane, preporuke kojima je Komisija posvetila posebnu pažnju u decembarskom Izveštaju iz 2015. godine, su:

•Transfer dovoljnog broja sudija, sa odgovarajućim pomoćnim osobljem, iz odeljenja teškog kriminala u svim sudovima na Kosovu;

• Stvaranje registra za istrage, pravosnažnih odluka sudova i konfiskacija o slučajevima visokog profila organizovanog kriminala i korupcije, dajući centralnom koordinatoru za težak kriminal i korupciju, mandat i resurse za vođenje multi-disciplinarnog tima za finansijske istrage i za praćenje tih slučajeva;

• Osigurati operativnu nezavisnost Tela za razmatranje nabavki. Treba sprovesti stroge planove integriteta kako bi se zaštitila nezavisnost ovog tela i Regulatorne komisije za javne nabavke;

• Demonstraciju da je Kosovo sprovelo njeno izmenjeno sekundarno zakonodavstvo o promeni imena;

• Vršiti raspodelu Fonda za reintegraciju, sa fokusom na pružanje pomoći pri zapošljavanju, osnivanju malih preduzeća, stručnom osposobljavanju i kursevima jezika za decu.

• Skupština Kosova treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom;

• Kosovo treba da prati razloge o niskom stepenu priznavanja tražioca azila;

• Kako bi se u potpunosti ispunili zahtevi o osnovnim pravima u vezi sa slobodom kretanja, Kosovo treba da obezbedi odgovarajuće prostorije i da obezbedi potpunu budžetsku nezavisnost Institucije Ombudsmana.

Zadnji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve kriterijume utvrđene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima o readmisiji i reintegraciji, bezbednosti dokumenata, migraciju i upravljanje granicama, javni red i bezbednost i osnovna prava koja se odnose na slobodu kretanja.
Što se tiče sledećih koraka u vezi sa procesom liberalizacije viznog režima za građane Kosova,
• Predlog Komisije od 4. maja 2016. godine o ukidanju zahteva za vize građanima Kosova, sada treba da usvoji Evropski parlament i Savet;
• Komisija će nastaviti da prati sprovođenje svih utvrđenih kriterijuma u vodiču za liberalizaciju viznog režima. Nakon usvajanja liberalizacije viznog režima za Kosovo, Komisija će i dalje pratiti sprovođenje pomenutih kriterijuma, putem mehanizma za opoziv liberalizacije viznog režima i procesa Stabilizacije i pridruživanja.

Comments are closed.