Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Izveštaji

Dana 18. jula 2018. godine, u najnovijem izveštaju o napretku Kosova u ispunjavanju kriterijuma postavljenih u vodiču za liberalizaciju viza, Evropska komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo i poslednja dva kriterijuma za liberalizaciju viza: Izrada registra istraga, pravosnažnih sudskih odluka i konfiskacija u vezi sa istaknutim slučajevima organizovanog kriminala i korupcije, kao i ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.

Evropska komisija u celini odobrila je 4 izveštaja o napretku Kosova u dijalogu o vizama. Ovi izveštaji sadrže procenu napretka koji je Kosovo postiglo, preporuke za kosovske institucije i statističke podatke u vezi sa uticajem bezviznog režima na migraciju i bezbednost.

Predlog za ukidanje viznog režima za građane Kosova predstavila je Evropska komisija 4. maja 2016. godine, gde je naglašena neophodnost potpunog ispunjenja dva kriterijuma koji su odlučujući za završetak procesa:

 • Izrada registra istraga, pravosnažnih sudskih odluka i konfiskacija u vezi sa istaknutim slučajevima organizovanog kriminala i korupcije,
  • Ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.

U poslednjem Izveštaju objavljenom u julu 2018. godine, potvrđeno je ispunjenje svih kriterijuma.

Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Komisija je pratila dostignuća u ovoj oblasti i održala tehničku misiju na Kosovu od 3. do 4. maja kako bi dalje procenila postignuti napredak. Nakon podataka dobijenih od kosovskih institucija, kao i misije procene predstavnika EK, potvrđeno je da su kosovske vlasti stvorile stabilnu evidenciju istraga i pravosnažnih sudskih odluka u predmetima koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju, ispunjavajući poslednji kriterijum.

Međutim, preporuke kojima je Komisija pridala poseban značaj u Izveštaju iz decembra 2015. su:

 • Prebacivanje dovoljnog broja sudija, sa odgovarajućim pomoćnim osobljem, u odeljenja za teške zločine u svim sudovima na Kosovu;
 • Stvaranje registra istraga, pravosnažnih sudskih odluka i konfiskacija u vezi sa predmetima organizovanog kriminala i korupcije, dajući centralnom koordinatoru za teška krivična dela i korupciju mandat i resurse da vodi multidisciplinarne timove finansijske istrage i da prati takve slučajeve;
 • Osigurati operativnu nezavisnost Tela za razmatranje nabavki. Moraju se sprovesti strogi planovi integriteta kako bi se zaštitila nezavisnost ovog tela i Regulatorne komisije za javne nabavke;
 • Demonstracija da je Kosovo primenilo svoje izmenjeno podzakonsko zakonodavstvo o promeni imena;
 • Izdvojiti Fond za reintegraciju, sa fokusom na pružanje pomoći za zapošljavanje, osnivanje malih preduzeća, stručno osposobljavanje i kurseve jezika za decu.
 • Skupština Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom;
 • Kosovo treba da prati razloge za nisku stopu priznavanja tražiocima azila ;
 • Da bi se u potpunosti ispunili zahteve koji se odnose na osnovna prava u vezi sa slobodom kretanja, Kosovo mora da obezbedi odgovarajući prostor i obezbedi potpunu budžetsku nezavisnost Institucije ombudsmana

U poslednjem Izveštaju objavljenom 18. jula 2018. godine, potvrđeno je ispunjenje svih kriterijuma. Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Poslednji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve druge kriterijume postavljene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima u pogledu ponovnog prijema i reintegracije, bezbednosti dokumenata, migracije i upravljanja granicom, javnog reda i bezbednosti i osnovnih prava u vezi sa slobodom kretanja.

Vlada Kosova je tokom 2022. godine blisko sarađivala sa Evropskom komisijom i češkim predsedništvom EU na stavljanju ove teme na dnevni red Saveta EU. Vlada Kosova je 12. avgusta 2022. godine poslala ažurirani tehnički izveštaj Evropskoj komisiji sa naglaskom na dostignuća u vladavini prava, borbi protiv korupcije u organizovanom kriminalu, repatrijaciji, azilu i upravljanju migracijama. Nakon pozitivne ocene ovog ažuriranja, češko predsedništvo ga je stavilo na dnevni red Saveta u radnoj grupi za vize, otključavajuć́i proces koji je bio blokiran 4 godine.

Nakon procedura donošenja odluka i trilateralnog dijaloga između Evropske komisije, Saveta EU i Evropskog parlamenta, Savet ministara je 9. marta 2023. godine jednoglasno odobrio odluku o liberalizaciji viza.

Evropski parlament je 18. aprila 2023. odobrio Uredbu (EU) 2023/850 -i dopunu i izmenu Uredbe (EU) 2018/1806 kojom se Kosovo dodaje na listu teritorija čiji su građani izuzeti od posedovanja vize.

Uredba EU 2023/850 objavljena je u Službenom listu EU i stupila je na snagu 15. maja 2023. godine. Prema njoj, građani Kosova sa biometrijskim pasošima imaće pravo da putuju bez viza u kratkoročne posete od 1. januara 2024. godine.

Za više informacija:

I Izveštaj od 08. februara 2013.

II Izveštaj od 24. jula 2014.

Izveštaj decembar 2015.

III Izveštaj od 4. maja 2016.

IV Izveštaj od 18. jula 2018.

Comments are closed.