Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Izvještaji o realizaciji PKZMSA

Vlada, kao centralni nacionalni mehanizam zadužena za ispunjavanje obaveza SSP-a, nadgleda sprovođenje NPSSSP-a preko mandatirane institucije za koordinaciju procesa evropskih integracija – Ministarstva za evropske integracije (EI). EI izvršava ovaj zadatak kroz redovne izveštaje o sprovođenju NPSSSP-a, koji se izrađuju svakih tri meseca. Njihov cilj je procena i poboljšanje sprovođenja NPSSSP-a kao i obezbeđivanje odgovornosti i transparentnosti unutar institucija (do najvišeg političkog nivoa) i prema drugim zainteresovanim stranama i širokoj javnosti oko sprovođenja SSP-a. Ovo se postiže raspravom o nalazima na sastanku Vlade u okviru struktura za stabilizaciju i pridruživanje (nakon njihovog stvaranja), kao i deljenjem ovih izvještaja sa vlastima EU-a i njihovim objavljivanjem.

Izveštaj o realizaciji PKZMSA jul-septembar 2022

Izveštaj o realizaciji PKZMSA april-jun 2022

Izveštaj o realizaciji PKZMSA januar-mart 2022. godine

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2021. godine

Izveštaj o sprovođenjuNacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda jul-septembar 2021.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2020.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju (NPSSSP) tokom perioda jul-septembar 2020

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2019.

Izveštaj o sprovođenjuNacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda jul – septembar 2019.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju (NPSSSP) tokom perioda januar – jun 2019.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju (NPSSSP) tokom perioda januar – mart 2019.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2018.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju ipridruživanje (NPSSSP) tokom 2017

 

 

Comments are closed.