Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Raportet mbi zbatimin e PKIE-së

Qeveria, si mekanizmi qendror nacional përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e PKZMSA-së, përmes institucionit të mandatuar për koordinimin e procesit të integrimit në BE – Ministrisë së Integrimit Evropian (IE). IE e kryen këtë detyrë përmes raporteve të rregullta mbi zbatimin e PKZMSA-së, të cilët hartohen çdo tre muaj. Qëllimi i tyre është vlerësimi dhe përmirësimi i zbatimit të PKZMSA-së, si dhe ofrimi i llogaridhënies dhe transparencës brenda institucioneve (deri në nivelin më të lartë politik) dhe ndaj palëve të tjera të interesuara e publikut të gjerë rreth zbatimit të MSA-së. Këto arrihen përmes diskutimit të të gjeturave në mbledhje të Qeverisë, në kuadër të strukturave të stabilizim-asociimit (pas krijimit të tyre), si dhe duke i ndarë këto raporte me autoritetet e BE-së dhe publikuar ato.

Raporti mbi zbatimin e PKIE gjate vitit 2023

Raport mbi zbatimin e PKIE korrik-shtator 2023

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Integrim Evropian (PKIE) gjatë periudhës janar – qershor 2023

Raport mbi zbatimin e PKZMSA gjate vitit 2022

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) gjatë periudhës korrik – shtator 2022

Raport mbi zbatimine PKZMSA prill-qershor 2022

Raport mbi zbatimin e PV ERA II janar mars 2022

Raport mbi zbatimin e PV ERAII prill- qershor 2022

Raport mbi zbatimin e PKZMSA janar-mars 2022

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimine Marëveshjes së Stabilizim[1]Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2021

Raport mbi zbatimin e PKZMSA korrik shtator 2021 Final

Raport mbi zbatimine Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2020

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsocimit (PKZMSA) gjatë periudhës korrik-shtator 2020

Raport mbi zbatimine Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsocimit (PKZMSA) gjatë vitit 2019

Raport mbi zbatimine Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë periudhës korrik – shtator 2019

Raport mbi zbatimine Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë periudhës prill – qershor 2019

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (PKZMSA) gjatë periudhës janar – mars 2019

Raporti mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2018

Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2017

 

Comments are closed.