Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Divizioni për Monitorim dhe Raportim

  1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Monitorim dhe Raportim janë:

1.1. Hartimi i metodologjisë së përgjithshme sa i përket monitorimit dhe raportimit dhe bashkëpunimit për zhvillim të BE-së dhe donatorëve të tjerë;

1.2. Koordinimi i procesit të monitorimit dhe raportimit mbi punën e strukturave të koordinimit të donatorëve, në bashkëpunim me Divizionin për Administratën Publike dhe Sundimin e Ligjit dhe Divizionin për Zhvillim Ekonomik dhe Social;

1.3. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave dhe sistemit informativ në lidhje me koordinimin e donatorëve;

1.4. Ofrimi i mbështetjes për zhvillimin e programeve të ngritjes së kapaciteteve, lidhur me procesin e koordinimit të bashkëpunimit për zhvillim.

  1. Udhëheqësi i Divizionit për Monitorim dhe Raportim i raporton Drejtorit të Zyrës.
  2. Numri i të punësuarve në Divizionin për Monitorim dhe Raportim është tre (3).

Comments are closed.