Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

IPA I

Programi IPA 2007-2013 është bazuar në alokime për secilin shtet, duke përfshirë edhe alokimet për secilin vit programues, me dallime ndërmjet vendeve kandidate dhe atyre kandidate potenciale (vetëm Kosova dhe Bosnja kanë qenë te këto të fundit). Kosova ka pasur qasje vetëm te komponenti i asistencës gjatë tranzicionit dhe ngritjes institucionale dhe te bashkëpunimi ndërkufitar, ku shumica e përkrahjes është fokusuar te projektet individuale të asistencës teknike. Në kuadër të programeve IPA 2007-2013 për Kosovën janë ndarë mbi 600 milionë euro.

Comments are closed.