Integrimi Evropian

IPA III

Ndryshe nga programet pararendëse, me IPA III nuk alokohen fonde të fiksuara për secilin shtet të rajonit por bazohet në kapacitetet shtetërore për të kryer reformat e nevojshme për integrimin evropian si dhe në maturimin e projekteve me të cilat aplikojnë shtetet. IPA III është themeluar me Rregulloren e BE-së në vitin 2021.

Korniza e programimit 2021-2027 pasqyron objektivat specifike të Rregullores dhe fokusohet në prioritetet e procesit të zgjerimit sipas pesë dritareve tematike, të cilat pasqyrojnë grupimet e kapitujve negociues sipas metodologjisë së rishikuar të zgjerimit.

Dritarja 1: Sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe demokracia

Dritarja 2: Qeverisja e mirë, përafrimi me acquis të BE-së, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe komunikimi strategjik

Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm

Dritarja 4: Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse

Dritarja 5: Bashkëpunimi territorial dhe ndërkufitar

Marrëveshja kornizë ndërmjet Kosovës dhe BE-së për zbatimin e IPA III

Marrëveshjet financiare vjetore ndërmjet Kosovës dhe BE-së

 IPA 2021

 IPA 2022

 IPA 2023

Comments are closed.