Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

IPA III

Ndryshe nga programet pararendëse, me IPA III nuk alokohen fonde të fiksuara për secilin shtet të rajonit por bazohet në kapacitetet shtetërore për të kryer reformat e nevojshme për integrimin evropian si dhe në maturimin e projekteve me të cilat aplikojnë shtetet. IPA III është themeluar me Rregulloren e BE-së në vitin 2021.

Korniza e programimit 2021-2027 pasqyron objektivat specifike të Rregullores dhe fokusohet në prioritetet e procesit të zgjerimit sipas pesë dritareve tematike, të cilat pasqyrojnë grupimet e kapitujve negociues sipas metodologjisë së rishikuar të zgjerimit.

Dritarja 1: Sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe demokracia

Dritarja 2: Qeverisja e mirë, përafrimi me acquis të BE-së, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe komunikimi strategjik

Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm

Dritarja 4: Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse

Dritarja 5: Bashkëpunimi territorial dhe ndërkufitar

Marrëveshja kornizë ndërmjet Kosovës dhe BE-së për zbatimin e IPA III

Marrëveshjet financiare vjetore ndërmjet Kosovës dhe BE-së

 IPA 2021

 IPA 2022

 IPA 2023

Comments are closed.