Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) është agjenci qeveritare përgjegjëse për zbatimin e Asistencës Zyrtare për Zhvillim (Official Development Assistance) nëpërmjet bashkëpunimit teknik, granteve dhe kredive, dhe synon të kontribuojë në promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar si dhe zhvillimin e shëndoshë të ekonomisë japoneze dhe globale duke mbështetur zhvillimin socio-ekonomik, rimëkëmbjen ose stabilitetin ekonomik të rajoneve në zhvillim.

Objektivi i përgjithshëm i bashkëpunimit zhvillimor suedez me Kosovën është të lehtësojë integrimin në BE. Integrimi në BE është thelbësor për përpjekjet e Kosovës për demokraci, sundim të ligjit si dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Bashkëpunimi zhvillimor suedez fokusohet në fushat e mëposhtme:

 • Integrimi i zgjeruar ekonomik me BE-në dhe zhvillimi i ekonomisë së tregut,
 • Forcimi i demokracisë, respektimi i të drejtave të njeriut dhe një shtet i zhvilluar nën sundimin e ligjit,
 • Një mjedis më i mirë, ndikim i zvogëluar klimatik dhe qëndrueshmëria më e lartë ndaj ndikimeve në mjedis dhe ndryshimeve klimatike.

Për më shumë: Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Suedisë për reforma

 

Kosova është përfituesi kryesor i ndihmës për bashkëpunimin për zhvillim të Luksemburgut në Ballkan. Në fillim të vitit 1999, fokusi fillestar i Luksemburgut ishte ndihma humanitare dhe rindërtimi, i cili më pas hapi rrugën për programet e bashkëpunimit zhvillimor nga viti 2001 e tutje.

Në vitin 2013 nënshkrua një marrëveshje e përgjithshme bashkëpunimi që përcakton kornizën e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve për periudhën 2013-2016, e cila u pasua nga marrëveshja e dytë e bashkëpunimit e nënshkruar në vitin 2016 që mbulonte periudhën 2017-2020 dhe e cila u vazhdua deri në vitin 2022. Ndërsa në vitin 2022 u nënshkrua marrëveshja e tretë me radhë. Fushat e bashkëpunimit me Luksemburgun përfshijnë:

 1. Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP);
 2. Shëndeti
 3. Rritja e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse;
 4. Fuqizimi i shoqërisë civile kosovare; dhe
 5. Një shumë parash mund t’i dedikohet një sektori të ndryshëm nga ata të përshkruar më sipër.

Për më shumë: Marrëveshja dypalëshe për bashkëpunimin për zhvillim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe

Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut për zbatimin e marrëveshjes së tyre dypalëshe në lidhje me bashkëpunimin për zhvillim

Norvegjia ka ofruar ndihmë zhvillimore për Kosovën që nga fundi i viteve 1990. Përderisa pjesa më e madhe e ndihmës së hershme ishte e një natyre humanitare, e lidhur me ndërtimin pas luftës së Kosovës në 1998-99, Norvegjia që atëherë ka mbështetur aktivitetet në fushën e arsimit, sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë, mbrojtjes së mjedisit, sigurisë dhe sigurisë, paqes dhe pajtimin, të drejtat e njeriut, kulturën dhe artin. Ndihma norvegjeze ka pasur një theks të veçantë në përmirësimin e situatës për minoritetet, gratë dhe të rinjtë.

Objektivi kryesor i mbështetjes norvegjeze për Ballkanin Perëndimor është të promovojë zhvillimin e stabilitetit të qëndrueshëm dhe demokracisë. Për këtë qëllim, Norvegjia mbështet një sërë iniciativash në Kosovë dhe më gjerë në rajon, për të nxitur:

 • Bashkëpunim të ngushtë rajonal, duke përfshirë edhe vendet anëtare të BE-së;
 • Pajtimi dhe zbatimi i drejtësisë tranzicionale;
 • Zhvillimi socio-ekonomik nëpërmjet rritjes ekonomike dhe konkurrueshmërisë së shtuar, rritjes së kapaciteteve në fushën e mjedisit/klimës/energjisë dhe rritjes së përfshirjes sociale dhe ekonomike të grupeve të margjinalizuara;
 • Qeverisja e mirë përmes mbështetjes për zhvillimin e sundimit të ligjit, reformën e sektorit të mbrojtjes, shoqërinë civile dhe mediat, minoritetet dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.