Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Komiteti i Stabilizim-Asociimit (Komiteti)

Komiteti është strukturë e nivelit teknik, i cili do t’i përgatit takimet e Këshillit. Detyrat dhe përgjegjësitë e Komitetit janë për të mbështetur Këshillin në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të saj në zbatimin e vendimeve dhe rekomandimeve të tij, sigurimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së, si të parashtroj kërkesë për miratim të propozimeve tek Këshilli propozim-vendimet ose rekomandimet.

Comments are closed.