Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Nënkomitetet dhe grupet e veçantë

Në kuadër të këtij nën-komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Kapitulli 14: Transporti, Neni 113 i MSA-së

• Kapitulli 15: Energjia, Neni 114 i MSA-së

• Kapitulli 21: Rrjetet Trans-Evropiane

• Kapitulli 22: Zhvillim Rajonal dhe lokal; Neni 119 i MSA-së

• Kapitullli 27: Mjedisi, Nenet 115, 116, 117 e MSA-së

Agjenda:RAJONALAgenda_Nenkomitetit_INFRA_Shqip

Në kuadër të këtij nën-komiteti diskutohen fushat në kuadër të kapitullit 11, 12 dhe 13, si në vijim:

• Produkte Bujqësore; Neni 26, 28, 29, 33, 34 dhe 37 i MSA-së

• Produkte të Peshkatarisë; Neni 31, 32 dhe Aneksi IV dhe V i MSA-së

• Produkte të procesuara bujqësore; Neni 27 dhe Protokolli I i MSA-së

• Verërat; Neni 30 dhe Protokolli II i MSA-së

• Mbrojtja e treguesve gjeografikë për produkte të bujqësisë dhe peshkatarisë dhe ushqimet tjera përveç verërave dhe pijeve alkoolike; Neni 35 i MSA-së

• Sektori i bujqësisë dhe industrisë bujqësore (agro-industrisë), çështjet e veterinarisë dhe fitosanitare; Neni 102 i MSA-së

• Bashkëpunimi në fushën e peshkatarisë; Neni 103 i MSA-së.

Agjenda:  Nenkomiteti per bujqesi dhe peshkatari

Në kuadër të këtij nën komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Kapitulli 19: Politikat Sociale dhe Punësimi

• Kushtet e punës dhe mundësitë e barabarta; Neni 82 i MSA

• Bashkëpunimi social; Neni 106 i MSA

• Kapitulli 26: Edukimi dhe trajnimi; Neni 107 i MSA dhe Bashkëpunimi kulturor; Neni 108 i MSA

• Informimi dhe komunikimi; Neni 105 i MSA

• Bashkëpunimi në fushën audio-vizuele; Neni 109 i MSA

• Kapitulli 10: Shoqëritë informative; Neni 110 i MSA

• Rrjetet e komunikimieve elektronike dhe shërbimet; Neni 111 i MSA

• Informacioni dhe komunikimi; Neni 112 i MSA

• Kapitulli 25: Hulumtimi dhe zhvillimet teknologjike; Neni 118 i MSA

Agjenda: Agenda_Nen_Komiteti_INNO_shq

Në kuadër të këtij nën komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Kapitulli 3: E drejta e themelimit; Neni 50-54 i MSA dhe Liria e ofrimit të shërbimeve; Neni 55-60 i MSA

• Çështjet tjera të ndërlidhura me Titullin V të MSA-së; Neni 61-73 i MSA

• Përafrimi dhe zbatimi i legjislacionit; Neni 74 i MSA

• Kapitulli 6: E drejta e Kompanive

• Kapitulli 8: Konkurrenca; Neni 75-76 i MSA

• Kapitulli 7: Pronësia Intelektuale, Industriale dhe komerciale; Neni 77-78 i MSA

• Kapitulli 5: Prokurimi Publik; Neni 79 i MSA

• Kapitulli 9: Bankat, sigurimet dhe shërbimet tjera financiare; Neni 96 i MSA

• Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit; Neni 81 i MSA

Agjenda: NËN-KOMITETI I PËR TREGUN E BRENDSHËM, KONKURRENCA, MBROJTA E KONSUMATORIT DHE SHËNDETI PUBLIK

Në kuadër të këtij nën komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Kapitulli 1: Lëvizja e Lirë e Mallrave; Neni 20 i MSA

• Kapitulli 20: Politikat Industriale dhe të Ndërmarrjeve

• Produktet Industriale; Neni 21-25 i MSA

• Çështjet Tregtare; Neni 36-49 i MSA

• Standardizim, Metrologji, Akreditim, Certifikim, Vlerësim i Konformitetit dhe Mbikëqyrje e Tregut; Neni 80 i MSA

• Bashkëpunim Industrial; Neni 99 i MSA

• Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme; Neni 100 i MSA

• Turizëm; Neni 101 i MSA

• Kapitulli 29: Dogana; Neni 104 i MSA

• Kapitulli 16: Tatime; Neni 105 i MSA

• Rregulla të Origjinës; Protokolli III i MSA

• Asistencë administrative në çështje doganore; Protokolli IV i MSA

Agjenda: Subcom_Trade_Agenda_shq

Në kuadër të këtij nën komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Kriteret Ekonomike

• Kapitulli 4: Pagesat dhe liria e lëvizjes së kapitalit; Neni 64-66 i MSA

• Kapitulli 17: Politika ekonomike;Neni 94 i MSA

• Kapitulli 18: Bashkëpunimi statistikor; Neni 95 i MSA

• Promovimi dhe mbrojtja e investimeve; Neni 98 i MSA

• Bashkëpunimi financiar; Neni 121-125 i MSA

• Kapitulli 32: Kontrolli Financiar

• Kapitulli 33: Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Comments are closed.