Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

IPA II

Ngjashëm me IPA I, IPA II është bazuar në alokime për secilin shtet, duke përfshirë edhe alokimet për secilin vit programues. Mirëpo, është hequr diferencimi sipas statusit të vendit kandidat dhe janë hequr komponentët për IPA, ashtu që secili vend ka pasur qasje të barabartë, pa dallim, në të gjitha objektivat e politikave (që kanë zëvendësuar komponentët). Është shtuar kriteri i performancës bazuar në të cilin është rritur ose zvogëluar ndihma e BE-së për secilin shtet. Për programet IPA 2014-2020, për Kosovën janë planifikuar 602 milionë euro

Fondet e zotuara nga BE për Kosovën me IPA II (në miliona euro) për programet kombëtare vjetore

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020
66.75 82.1 73.86 78.16 91.3 89.3 91.7 573.1

 

Marrëveshja kornizë ndërmjet Kosovës dhe BE-së për zbatimin e IPA II

Fondet e IPA II janë ende në zbatim e sipër, dhe pritet të kontribuojnë në arritjen e rezultateve të renditura në sektorët prioritarë të mëposhtëm:

Demokracia dhe qeverisja

Reformimi i shërbimit civil (përmirësimi i besueshmërisë, transparencës, llogaridhënies); ofrimi më efikas i shërbimeve publike; themelimi i institucioneve demokratike, forcimi i demokracisë ekzistuese (qeverisja lokale, Kuvendi, organet e pavarura mbikëqyrëse).

Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore

Forcimi i shtetit ligjor; luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar; zbatimin e ligjit për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen dhe përfshirjen e grupeve të pakicave dhe vulnerabël.

Energjia

Reformimi i sektorit të energjisë për të trajtuar problemet kryesore shëndetësore dhe mjedisore; sigurimi i një furnizimi të besueshëm dhe të qëndrueshëm me energji; përdorim më i madh i energjive të rinovueshme; përafrimi me ligjin e BE-së për energjinë.

Konkurrueshmëria dhe inovacioni

Hartimi dhe zbatimi i politikave të konkurrencës; ofrimin e shërbimeve publike që plotësojnë nevojat e sektorit privat.

Arsimi, punësimi dhe politikat sociale

Përmirësimi i funksionimit të tregut të punës; ngritja e standardeve arsimore; promovimi i zhvillimit të aftësive; ristrukturimi i sistemit të mirëqenies sociale.

Bujqësia dhe zhvillimi rural

Rritja e konkurrencës në bujqësi dhe prodhimtari ushqimore dhe ngritja e standardeve të sigurisë ushqimore; përmirësimi i standardeve të jetesës në komunitetet rurale, ndërtimi i një ekonomie rurale rezistente ndaj klimës.

Bashkëpunimi rajonal dhe territorial

Përmirësimi i marrëdhënieve rajonale dhe fqinjësore përmes programeve të bashkëpunimit ndërkufitar.

Marrëveshjet financiare vjetore ndërmjet Kosovës dhe BE-së

IPA 2014

IPA 2015

IPA 2016 pjesa e parë

IPA 2016 pjesa e dytë

IPA 2017, pjesa e parë

IPA 2017, pjesa e dytë

IPA 2018

IPA 2019, pjesa e parë

IPA 2019, pjesa e dytë, Objektivi 1

IPA 2019, pjesa e dytë, Objektivi 2

IPA 2020

Comments are closed.