Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Strukturat e Stabilizim Asocimit

Strukturat e përbashkëta institucionale të stabilizim-asociimit

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës (MSA) përmban një pjesë të veçantë dispozitash që themelojnë struktura të përbashkëta institucionale të stabilizim-asociimit përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjes. Këto dispozita janë përfshirë në kreun X të MSA-së, përkatësisht nenet 126 – 132.

Këto struktura janë instanca formale institucionale përmes të cilave zhvillohet dialogu i reformave ndërmjet institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe atyre të BE-së, me përfshirjen e shteteve anëtare, për përmbushjen e obligimeve të MSA-së dhe kërkesave të tjera në këtë kontekst në kuadër të procesit të integrimit të Kosovës në BE. Bazuar në këto dispozita, menjëherë pas hyrjes në fuqi të MSA-së janë krijuar dhe funksionojnë këto struktura:

  • Këshilli i Stabilizim-Asociimit (KSA), struktura më e lartë vendimmarrëse, në nivelin politik, me fushëveprim në të gjitha fushat që rregullon MSA (bazuar në nenet 126 – 128 të MSA-së);
  • Komiteti i Stabilizim-Asociimit (Komiteti), struktura e nivelit të lartë të shërbimit civil, me fushëveprim në të gjitha fushat që rregullon MSA (bazuar në nenin 129); dhe
  • Nënkomitetet dhe grupet e veçantë të stabilizim-asociimit, struktura të nivelit sektorial (bazuar në nenet 130 – 131), përkatësisht këto struktura:

• Nënkomiteti për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime;
• Nënkomiteti për Bujqësi dhe Peshkatari;
• Nënkomiteti për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë;
• Nënkomiteti për Çështje Ekonomike e Financiare dhe Statistika;
• Nënkomiteti për Drejtësi, Liri dhe Siguri;
• Nënkomiteti për Inovacion, Shoqëri të Informacionit dhe Politika Sociale;
• Nënkomiteti për Transport, Energji, Mjedis dhe Zhvillim Rajonal;
• Grupi i Veçantë për Reformën e Administratës Publike; dhe
• Grupi i Veçantë për Normalizim.
Përbërja dhe rregullat e funksionimit të këtyre strukturave rregullohet më hollësisht përmes dy akteve të tjera normative:

Përveç këtyre, gjithashtu funksionon Komisioni Parlamentar i Stabilizim-Asociimit (KPSA), si strukturë e përbashkët institucionale e Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës (bazuar në nenin 132).

Comments are closed.