Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Strukture stabilizacije i pridruživanja

Zajedničke institucionalne strukture stabilizacije-pridruživanja

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Republike Kosovo (SSP) sadrži poseban deo odredbi kojima se uspostavljaju zajedničke institucionalne strukture stabilizacije-pridruživanja odgovorne za nadgledanje nad sprovođenjem sporazuma. Ove odredbe su sadržane u poglavlju X SSP-a, odnosno u članovima 126 – 132.

Ove strukture su formalne institucionalne instance kroz koje se odvija dijalog o reformama između relevantnih institucija Republike Kosovo i institucija EU-a, uz učešće država članica, radi ispunjavanja obaveza iz SSP-a i drugih zahteva u ovom kontekstu u okviru procesa integracije Kosova u EU. Na osnovu ovih odredbi, odmah neposredno stupanja na snagu SSP-a, formirane su i funkcionišu sledeće strukture:

  • Veće za stabilizaciju i pridruživanje (SSP),najviša struktura odlučivanja, na političkom nivou, sa delokrugom u svim oblastima koje reguliše SSP (na osnovu članova 126 – 128 SSP-a);
  • Odbor za stabilizaciju –pridruživanje (Odbor), struktura na visokom nivou civilne službe, sa delokrugom u svim oblastima koje reguliše SSP (na osnovu člana 129); i
  • Pododbori i posebne grupe stabilizacije–pridruživanja, strukture sektorskog nivoa (na osnovu članova 130 – 131), odnosno sledeće strukture:

• Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i poreze;
• Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo;
• Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju;
• Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku;
• Podkomitet za pravdu, slobodu i bezbednost;
• Nënkomiteti për Inovacion, Shoqëri të Informacionit dhe Politika Sociale;
• Poodbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku;
• Pododbor za transport, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj;
• Posebna grupa za reformu javne uprave;
• Posebna grupa za normalizaciju.

Sastav i pravila funkcionisanja ovih struktura detaljnije su regulisana kroz druga dva normativna akta:
• Pravilnik o radu Veča za stabilizaciju i pridruživanje, koji je usvojio VSP, i
• Uredbe Vlade (VRK) – br. 13/2016 o funkcionisanju i predstavljanju institucija Vlade Republike Kosovo u strukturama stabilizacije i pridruživanja, koju je usvojila Vlade Republike Kosovo.
Pored ovih, Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) takođe funkcioniše kao zajednička institucionalna struktura Evropskog parlamenta i Skupštine Republike Kosovo (na osnovu člana 132).

Comments are closed.