Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vijeće

Veče za stabilizaciju i pridruživanje

Veče za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo (VSP) je najviša zajednička institucionalna struktura između Evropske unije (EU) i Republike Kosovo. Ono je odgovorno  za nadgledanje  nad sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). VSP takođe razmatra sva ključna pitanja u okviru sporazuma i sva druga pitanja od zajedničkog interesa za EU i Kosovo kao strane u ugovornom odnosu.

VSP je osnovan i funkcioniše u skladu sa članovima 126 – 128 SSP-a. Na osnovu ovih odredbi, VSP ovu funkciju obavlja kroz odluke iz delokruga SSP-a. Njegove odluke su obavezujuće za obe strane u ugovornim odnosima, EU i Kosovo. Takođe može doneti  preporuke u okviru  delokruga sporazuma.

VSP se sastoji od predstavnika EU i Kosova koji su donosioci političkih odluka na visokom nivou, dok je izričito predviđeno da je Evropska investiciona banka njegov  član posmatrač. VSP održava redovne sastanke, a može da održava i vanredne sastanke. SSP predviđa da VSP podržavaju i pomažu u obavljanju njenih funkcija strukture nižeg hijerarhijskog nivoa, odnosno Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i pododbori i posebne grupe.

Sastav i pravila funkcionisanje  VSP, kao i formiranje  drugih pratećih i pomoćnih struktura, sastav i pravila njihovog rada bliže se regulišu kroz Pravilnika  o radu Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo, koji je usvojio  VSP na svom prvom redovnom sastanku, 25. novembra 2016 godine.

Comments are closed.