Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Programi EU

U cilju podrške sprovođenju reformi, pored finansijske podrške EU, 25.11.2016.Okvirni sporazum između Kosova i Evropske komisije o opštim principima za učešće u programima EU. Sporazum uključuje listu od 17 programa EU u kojima Kosovo ima pravo da učestvuje. Programi EU traju sedam godina, posvećeni su promovisanju i podršci politikama EU i jačanju saradnje između država članica EU i drugih članica u određenim oblastima, kao što su istraživanje i inovacije, obrazovanje, kultura, zdravstvo, zaštita životne sredine, oporezivanje, pravosuđe itd.

Kako bi bolje ispunila obaveze koje proizilaze iz učešća u SSP-u, Vlada Kosova je odlučila da iskoristi priliku da učestvuje u programima EU, kako bi stvorila mogućnosti za institucionalne, poslovne i subjekte civilnog društva da se upoznaju sa praksama, metodama i standardima EU i da ojača tehničke i administrativne kapacitete na putu ka EU.

[Insert as expanding titles]

+ COSME (2014-2020)/Program jedinstvenog tržišta  (2021-2027)

+ Erasmus+

Kreativna Evropa

+ Građani, ravnopravnost, prava i vrednosti (CERV)

+ Horizon Europe

+ Fiscalis

+ Customs

COSME (2014-2020)/Program jedinstveno tržište(2021-2027)

U okviru sedmogodišnjeg finansijskog ciklusa (2014-2020) EU, Kosovo je steklo status pridružene zemlje u programu COSME 2019. godine. COSME program je imao 4 komponente, čiji je glavni cilj povećanje pristupa finansijama, pristup tržištima, poboljšanje ambijenta za poslovanje i podsticanje preduzetništva. Mala i srednja preduzeća, lokalne i regionalne vlasti, korporacije, vladine agencije/kancelarije, javne agencije kao i privredne i industrijske komore su imale koristi od ovog programa.

U novom finansijskom ciklusu 2021-2027, Kosovo je izrazilo formalni interes da postane deo pratećeg programa COSME – Programa jedinstvenog tržišta (SMP), koji pruža iste mogućnosti kao COSME, uključujući i druge nove mogućnosti za potencijalne korisnike sa Kosova. U junu 2023. potpisan je sporazum između Kosova i EU.

Erazmus+

Erazmus+ je program EU za oblast obrazovanja, obuke, omladine i sporta. On kombinuje programe zajedno Lifelong Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus i Tempus. Erazmus+ je osmišljen da podrži napore zemalja učesnica da efikasno iskoriste potencijal evropskog ljudskog i društvenog kapitala, uz potvrđivanje principa učenja tokm celog života,  povezujući podršku sa formalnim, neformalnim i informalnim učenjem u svim oblastima obrazovanja, obuke i mladih. Program takođe povećava mogućnosti za saradnju i mobilnost sa partnerskim zemljama, posebno u oblastima visokog obrazovanja i mladih.

Kosovo učestvuje od 2015. godine; međunarodni sporazum između Evropske unije i Kosova za učešće u Erazmus+ potpisan je 05.06.2018. ali Kosovo ima ranije iskustvo sa TEMPUS programom; Kosovo je učestvovalo u TEMPUS/Erasmus Mundus i Mladi u akciji.

Sporazum iz 2018. poboljšao je učešće Kosova i dodatu vrednost u smislu evropske perspektive i trebalo bi ga posmatrati kao još jedan važan korak ka EU. Ažuriranjem svog učešća, Kosovo nastavlja da učestvuje u međunarodnoj dimenziji programa kao zemlja partner, sposobna da ima koristi od različitih mreža podrške evropskim politikama, kao što su Evropski okvir kvalifikacija,  Eurydice, Europass i Euroguidance i elektronske platforme (uključujući Twinning i EPALE). Ovo dovodi Kosovo u ravnopravan položaj sa susedima na Zapadnom Balkanu, kao i sa državama članicama EU, kada su u pitanju te mreže podrške politici. Kosovo nema državn agenciju (national agency) za ssprovođenje Erasmus+ već Kancelariju Erasmus+, koja služi kao administrativni/koordinacioni centar ovog programa n kosovu.

Kosovo će nastaviti da bude deo ERASMUS+ programa za finansijski ciklus 2021-2027.

Sporazum između Kosova i EU za učešće Kosova u programu Erasmus+

Kreativna Evropa

Ovaj program ima za cilj da podrži kapacitete kulturnog i kreativnog sektora da deluju, sarađuju i promovišu međunarodnu kulturu. Takođe, svrha ovog programa je povećanje međunarodnog protoka kulture i kreativnosti i dopiranje do nove publike u Evropi i šire, kao i podrška transnacionalnoj političkoj saradnji, u cilju promocije politika razvoja, inovacija, izgradnje publike i novih poslovnih modela.

Kreativna Evropa je podeljena u tri pod-programa
– Pod-program kulture;
– Me]usektorska oblast
– Mediji

U finansijskom ciklusu 2014-2020, Kosovo je učestvovalo u pod-programu Kulture, u međusektorskoj oblasti, sa izuzetkom Garantnog fonda za kulturni i kreativni sektor, ali ne i u podprogramu Medija

Sporazum između Kosova i EU za učešće Kosova u programu Kreativna Evropa

Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV)

Skupština Kosova je u novembru 2019. ratifikovala sporazum između Kosova i EU za pridruživanje Kosova u programu „Evropa za građane”. Evropa za građane je imala za cilj da promoviše saradnju između građana i različitih organizacija, kao i da promoviše osećaj da smo deo evropskih vrednosti i ideala. Program je takođe promovisao značaj evropskih integracija. Tokom finansijskog ciklusa 2014-2020, program je u celini imao 229 miliona evra namenjenih različitim projektima, kojima uglavnom upravljaju nevladine organizacije i spektar civilnog društva uopšte. U novom finansijskom ciklusu 2021-2027, Evropa za građane je grupisana u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV) sa ukupnim budžetom od 1.55 milijarde evra i očekuje se potpisivanje sporazuma.

Horizon Europe

Program „Horizont Evrope” je ključni program i jedan od najvećih u EU, posvećen istraživanju i inovacijama. Horizon Europe podržava saradnju sa naučnim fokusom i podržava politike orijentisane na istraživanje i inovacije. Slično drugim programima, Horizont Evrope se fokusira na razvoj, podršku i implementaciju politika EU, dok se istovremeno bavi globalnim pitanjima. U novom finansijskom ciklusu (2021-2027) Horizon Europe će nastaviti da podržava stvaranje i bolju distribuciju znanja i tehnologija, stavlja poseban akcenat na uključivanje građana u naučni razvoj i bavi se pozitivnim uticajima istraživanja i inovacija, kao što su napredak u sektoru zdravlja i životne sredine. Da bi se to postiglo, program je struktuiran na posebne „misije“ i specifične ciljevie, oji će se postići do 2027.godine..

Sporazum između Kosova i EU za učešće Kosova u programu Horizon Europe

Fiscalis

Fiscalis je program saradnje EU koji omogućava nacionalnim poreskim upravama da kreiraju i razmenjuju informacije i stručnost.  Budžet Fiskalis iznosio je 223.4 miliona € za period 2014-2020.godine Kosovo će nastaviti da učestvuje u programu Fiskalis za period 2021-2027. i u tu svrhu je potpisan i stupio na snagu sporazum sa EU.

Opšti cilj ovog programa je poboljšanje pravilnog funkcionisanja poreskih sistema na unutrašnjem tržištu, jačanjem saradnje između zemalja učesnica, njihovih poreskih vlasti i njihovih službenika. A specifični ciljevi se odnose na podršku borbi protiv poreskih prevara, utaje poreza i agresivnog poreskog planiranja i implementacije zakona o ujedinjenju u oblasti poreza. Ovi ciljevi se postižu obezbeđivanjem razmene informacija, podržavanjem administrativne saradnje, i kada je potrebno i primereno povećanjem administrativnih kapaciteta zemalja učesnica, kako bi se pomoglo u smanjenju administrativnog tereta za poreske organe i troškova poreske obaveze za poreske obveznike.

Sporazum između Kosova i EU za učešće Kosova u programu Fiscalis

Customs

Program „Customs“ je program saradnje, koji je omogućio nacionalnim carinskim upravama da razmene informacije i stručnost iz oblasti carina. Kosovo će nastaviti da učestvuje u programu Customos za period 2021-2027. i u tu svrhu je potpisan i stupio na snagu sporazum sa EU.

Opšti cilj ovog programa je podrška radu i modernizaciji Carine na zajedničkom carinskom tržištu, povećanje i jačanje saradnje između zemalja učesnica, carinskih uprava i njihovih službenika. Programom je predviđena zaštita finansijskih i ekonomskih interesa, povećanje bezbednosti, zaštita građana i životne sredine, razvoj carinskih administrativnih kapaciteta, borba protiv prevara i zaštita prava intelektualne svojine i dr. Sve se žele postići kompjuterizacijom, harmonizacijom carinskih procedura i kontrola, olakšavanjem slobodne trgovine, razvojem najboljih praksi rada, jačanjem veština i kompetencija carinskih službenika idr.

Novi program „Customs“ ima ukupan budžet od 950 miliona evra, za razliku od programa „Customs 2020“, koji je imao budžet od 523 miliona evra za period 2014-2020.godine. Novi budžet planira da pomogne carinskim upravama u upravljanju rastom trgovinskih tokova, tehnologijama u razvoju kao što su e-commerce, block chain i dr. Veći fokus će takođe biti posvećen povećanju saradnje na terenu i izgradnji ljudskih kapaciteta.

Sporazum između Kosova i EU za učešće Kosova u programu Customs

Comments are closed.