Integrimi Evropian

EU – Programi

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Kosova o Evropske unije potpisan je u oktobru 2015. godine, a stupio je na snagu 1. aprila 2016. godine. Potpisivanjem ovog sporazuma, Kosovo je po prvi put sklopilo ugovorni sporazum sa EU-om, u kojem se sada obavezalo da ispuni obaveze koje proizilaze iz SSP-a (usklađivanje zakonodavstva, trgovinska pitanja, itd.)

U cilju podrške sprovođenja reformi, komplementarno sa drugom finansijskom podrškom EU-a, Okvirni sporazum (OS) između Kosova i Evropske komisije o opštim principima za učešće u programe EU-a potpisan je 25. novembra 2016. godine. Okvirni sporazum uključuje listu 17 programa EU-a u kojima Kosovo ima pravo da učestvuje.

Programi EU-a su višegodišnji programi (sedam godina) namenjeni promovisanju i podršci politika EU-a i jačanje saradnje između država članica EU-a (i drugih članova) u određenim oblastima kao što su istraživanje i inovacija, obrazovanje, kulture, zaštite životne sredine, carine i oporezivanja, pravosuđe, itd.

Kako bi bolje ispunili odgovornosti koje proizilaze iz učešća u SSP-u, Vlada Kosova odlučila je da koristi mogućnost učestvovanja u programe EU-a kako bi nastavila sa razvojem tehničkih i administrativnih kapaciteta u skladu sa standardima EU-a. Organizacije privatnog sektora i poslovanja, i organizacije civilnog društva (OCD), mogu imati koristi od programa EU-a u pripremanju terena za pristupanje standarda, zajedno sa javnim upravama i agencijama iz programa EU-a.

Šta su to programi EU-a?

U početku programi EU-a (bivši Programi Zajednice) bili su dostupni samo za zemlje članice EU-a. U 2003. tokom sastanka Evropskog Saveta u Solunu, odluka je doneta da se programi Evropske unije otvore za zemlje izvan EU-a i EEP-a, koje se nalaze u procesu stabilizacije i pridruživanja.

Cilj učešća zemalja kandidata i potencionalnih kandidata za programe EU-a je da podrži njihovo pristupanje EU-u, kako bi ih upoznali sa metodama i politikama EU-a, i da ojača saradnju između zemalja u različitim oblastima: istraživanje i inovacija, obrazovanje, kultura, zdravstva, zaštite životne sredine, carine i oporezivanja, pravosuđa, itd…

Svakim programom upravljaju službe EK-a ili izvršne agencije u Briselu sa posebnim strukturama normalno uspostavljenim na nacionalnom nivou.

Da bi učestvovali u programe EU-a, potrebno je preduzeti sledeće korake:

Pravni koraci:

• Okvirni sporazum između zemalja kandidata ili zemalja potencijalnih kandidata i EK-a mora da bude potpisan

• Vlada treba da izrazi interes za svaki program EU-a

• Međunarodni sporazum između EK-a i institucija korisnika moraju da budu potpisani

Kosovo i EK potpisali su Okvirni sporazum o opštim principima za učešće u programe EU-a 25. novembra 2016. godine.

Finansijski koraci:

• Naknada „ulaznice“ za budžet EU-a za svaki program EU-a u kojoj je međunarodni sporazum potpisan

• Naknade su različite za razne programe i razne zemlje, jer svaki program ima svoja pravila za učešće.

• Naknade se mogu nadoknaditi delimično kroz IPA Nacionalne programe (ali mogu biti za ograničen broj godina)

Comments are closed.