Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Informisanje Kabineta Vlade o sprovođenju Agende evropskih reformi (ERA II), na 188. sednici Vlade

фебруар 21, 2024

Kompletan govor zamenika premijera Bislimija:

Poštovani premijeru,

Poštovana potpredsednica   Vlade,

Poštovani ministri,

 

Dozvolite mi da danas predstavim dostignuća u implementaciji političkih prioriteta za integraciju u Evropsku uniju – ERA II. Ove informacije su zasnovane na konačnom izveštaju o dostignućima u implementaciji ovih prioriteta koje smo implementirali kroz Akcioni plan ERA II (AP ERA II).

Ovaj izveštaj pokriva ceo period sprovođenja ovih reformi, odnosno od sredine 2021. do kraja 2023. godine. Zajedno sa Evropskom komisijom, odlučili smo da zaključimo ERA II, i nastavimo sa sprovođenjem Nacionalnog programa za evropske integracije i  reforme takođe kao deo Plana rasta. Dakle, reforme ERA II koje su u toku  sprovođenj  biće sprovedene kroz ova dva mehanizma za evropske integracije.

Kao što znate, ERA II je sadržala 15 prioriteta, dok je akcioni plan sadržao 341 aktivnost za implementaciju ovih prioriteta.

Prema konačnom  izveštaju realizovane su ukupno 243 od 341 planirane aktivnosti (ili 71,26%).

Pošto sam vas svaka tri meseca obaveštavao o implementaciji ERA II e nekoliko  sprovedenih  aktivnosti naveo sam  u ekspozeu o implementaciji Nacionalnog programa za evropske integracije, dozvolite mi da se fokusiram na neke ključne reforme koje su  sprovodene  u okviru ERA II.

Do kraja 2023. godine Skupština je usvojila 22 zakona koje smo predvideli u ovom dokumentu, a neki od najvažnijih su:

 • Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo;
 • Zakon o finansiranju političkih subjekata;
 • Zakonik o krivičnom postupku;
 • Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije;
 • Zakon o javnim  službenicima;
 • Zakon o platama u javnom sektoru;
 • Zakon o prvom talasu i zakon o drugom talasu racionalizacije agencija;
 • Zakon o sprečavanju  i zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja;

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda;

 • Zakon o opštim inspekcijama;
 • Zakon o Privrednom sudu;
 • Zakon o zaštiti konkurencije;
 • Zakon o zaštiti vazduha od zagađivanja;
 • Zakon o otpadu;
 • Zakon o Agenciji za akreditaciju;
 • Zakon o obrazovanju  u ranom detinjstvu;
 • Zakon o sprečavanju  i kontroli zaraznih bolesti.

Pored toga, Vlada je usvojila i prosledila Skupštini 5 nacrta zakona koji čekaju na usvajanje u Skupštini, a koji se odnose na državljanstvo, Nezavisnu  komisiju za medije; obnovljivu energiju, visoko obrazovanje i verske slobode.

Od ostalih sprovedenih reformi, on je naveo  samo nekoliko njih  ključnih:

 • Usvajanje Sektorske strategije za vladavinu prava i njeno sprovođenje;
 • Usvajanje Nacionalne strategije i Akcionog plana protiv nasilja u porodici;
 • Usvajanje Strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala;
 • Usvajanje nove Strategije za reformu javne uprave i Akcionog plana za njeno sprovođenje;
 • Usvajanje Strategije reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 i akcionog plana za njeno sprovođenje;
 • Usvajanje Energetske strategije 2022-2031 i Programa za njeno sprovođenje;
 • Usvajanje Strateškog plana Agencije za akreditaciju;
 • Funkcionalizacija Privrednog suda;
 • Kreiranje i kontinuirano širenje portala javnih usluga e-Kosova;
 • Osnivanje jedinice za informisanje preduzeća o standardima;
 • Smanjenje administrativnog opterećenja kroz pojednostavljenje, spajanje ili ukidanje 8% dozvola i licenci za ekonomske operatere;
 • Realizacija dva (2) projekta energjie na  vetar, kapaciteta 68,94 MV;
 • Sprovođenje mera energetske efikasnosti u domaćinstavima kroz projekat Reliable Energy Landscape (RELP) u 1.600 domova i 25 stambenih kompleksa;
 • Podrška zapošljavanju, kroz korist od prosečno oko 4.000 ljudi godišnje od aktivnih mera tržišta rada, povećanje posredovanja u zapošljavanju mladih i povredlivih  grupa za 2% svake godine, podrška formalizovanim radnicima, podrška zapošljavanju žena i lica sa invaliditetom i  zapošljavanju  i obuci  za informacionu tehnologiju;
 • Poboljšane  bezbednosti i zdravlja na radu, kroz izradu 3 priručnika i 35 kontrolnih lista za inspektore rada, obuku inspektora rada, identifikaciju preduzeća u sektorima izloženim većem  riziku, povećanje ukupnog broja inspekcija sa 5.000 na  6.000 i zajedničkih  inspekcija  sa 435 na preko 500 (tokom 2022. godine obavljena je 81 zajednička inspekcija sa policijom i PUK-om).

Kao što sam istakao u izveštaju o NPEI, sada smo u završnoj fazi pripreme Nacionalnog programa za evropske integracije za period 2024-2028 godine, dok su neke reforme i mere iz ERA II prenete u ovaj program i biće sprovedene. tokom 2024.

Na kraju, dozvolite mi da vam se zahvalim za posao koji su vaša ministarstva obavila u poslednje tri godine u okviru ovih političkih prioriteta.

Hvala na pažnji,

Last modified: фебруар 21, 2024

Comments are closed.