Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali su 7. sastanak Pododbora SSP za poljoprivredu i seoski razvoj, bezbednost hrane, veterinu i ribarstvo

мај 15, 2023

Predstavnici Kosova i Evropske komisije održali su virtuelni sastanak da razgovaraju o dešavanjima u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednih prerađevina, seoskog razvoja, ribarstva, bezbednosti hrane, veterina i fitosanitarnih pitanja. Razgovor je vođen u okvirima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu aprila 2016. godine. Razgovorom je obuhvaćen širok krug tema, uključujući dešavanja u domenu politike, zakonodavstva i izvršenja u poljoprivredi i seoskom razvoju na Kosovu, jačanje kontrole uvoza hrane i životinja, sistematizovanje unosa podataka u bazu podataka za identifikaciju i registraciju životinja, korišćenje zemljišta i komasaciju, statističke podatke o poljoprivrednom uvozu i izvozu, organsku poljoprivredu i učinak institucija odgovornih za poljoprivredu i bezbednost hrane.

Za sada, poljoprivreda i bezbednost hrane dobili su znatnu pomoć od EU, naročito u vidu doprinosa EU seoskom razvoju i domenu bezbednosti hrane. Na sastanku, učesnici su se podsetili da u praksi treba da primenjuju standarde EU na svim nivoima: u kontroli uvoza i izvoza, prilikom registracije životinja, u praksi uzgoja hrane, preradi hrane, obeležavanju iste i u trgovini. U garantovanju tih standarda uključeno je više kontrolnih tela, od zdravstvenih radnika do inspektora, veterinara i laboratorija. Oni su delimično uspostavljeno na Kosovu, kako bi obezbedili sprovođenje standarda EU, s tim da ih treba ojačati. U tom smislu, pozdravljen je prelazak veterinarskih inspektora iz opština u Agenciju za hranu i veterinu, te je razgovarano o daljem povećanju njihovih kapaciteta. Vlada je usvojila jedan broj relevantnih zakona. Skupština je usvojila zakon o žestokim pićima, a Komisija očekuje da na Skupštini bude usvojen i zakon o vinima. Treba nastaviti rad na registrovanju geografskih oznaka i na uvođenju informacionih sistema za poljoprivredu.

Komisija je ponovila da bi usklađivanje sa standardima EU u cilju razvoja ribarstva i akvakulture takođe moglo doneti komercijalne prilike, nova radna mesta i važan izvor prihoda za seoske zajednice.

Komisija je preporučila Kosovu da unapredi međuresornu i međuagencijsku koordinaciju kao i komunikaciju sa svim relevantnim akterima, uključujući organizacije građanskog društva, u pripremi, sprovođenju i praćenju toka svojih praktičnih politika.

 

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir u kojem EU i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i političkim pitanjima povezanim sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem u radu pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori SSP koji pokrivaju širok spektar komunitarnog prava. Sastanci radnih tela SSP daju neposredan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.
  • Svaki sastanak pododbora prati i pridružuje se rezultatima Kosova na planu reformi i utvrđuje načine na koje EU može biti od pomoći u tim procesima.
  • Postoji sedam oblasti koje se pokrivaju sektorskim sastancima pododbora, za pravdu, slobodu i bezbednost; za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu; trgovinu, industriju, carinu i poreze; unutrašnje tržište, konkurenciju, zaštitu potrošača i zdravlja; poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; transport, životnu sredinu, energetiku, klimatske promene i regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja; statistiku.
  • Druge dve oblasti pokrivene sastancima posebnih grupa su reforma javne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.
  • Sastancima Saveta za SP i pododbora zajednički predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Rezultati svakog sastanka su zajednički dogovorene naknadne radnje koje treba da preduzmu kosovski organi vlasti.

Vreme između sastanaka omogućava da se sprovedu preporuke i dogovorene naknadne radnje.

Last modified: мај 15, 2023

Comments are closed.