Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Rregullore (KE) nr. 258/97 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 janar 1997, në lidhje me ushqimet e reja dhe përbërësit e ushqimeve të reja

Rregullore_(KE)_nr._25897_e_Parlamentit_Europian_dhe_e_Keshillit,_date_27_janar_1997,_ne_lidhje_me_ushqimet_e_reja_dhe_perberesit...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktivë e Këshillit 90/219/KEE, datë 23 prill 1990, mbi përdorimin e kontrolluar të mikroorganizmave të modifikuara gjenetikisht

Direktive_e_Keshillit_90219KEE,_date_23_prill_1990,_mbi_perdorimin_e_kontrolluar_te_mikroorganizmave_te_modifikuara_gjenetikisht...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktivë e Këshillit 94/56/KE e 21 nëntorit 1994 që vendos parimet themelore që rregullojnë hetimin e aksidenteve dhe ngjarjeve të aviacionit civil

Direktive_e_Keshillit_9456KE_e_21_nentorit_1994_qe_vendos_parimet_themelore_qe_rregullojne_hetimin_e_aksidenteve_dhe_ngjarjeve_te...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktivë e Këshillit 95/50/KE e 6 tetorit 1995 mbi procedurat e njëjtësuara për kontrollet në transportin rrugor të mallrave të rrezikshme

Direktive_e_Keshillit_9550KE_e_6_tetorit_1995_mbi_procedurat_e_njejtesuara_per_kontrollet_ne_transportin_rrugor_te_mallrave_te_rr...

18 Gusht, 2022

Read More