Integrimi Evropian

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktiva nr. 2004/22/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 31 mars 2004, mbi instrumentet matëse (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-në)

Direktiva_nr._200422KE_e_Parlamentit_Europian_dhe__e_Keshillit,_date_31_mars_2004,_mbi_instrumentet_matese_(tekst_kuptimi_i_te_ci...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktivë e Këshillit datë 16 dhjetor 1986, për mbrojtjen ligjore të topografive të produkteve gjysmëpërçuese

Direktive_e_Keshillit__date_16_dhjetor_1986,_per_mbrojtjen_ligjore_te_topografive_te_produkteve_gjysmepercuese...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktiva nr. 1999/93/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 13 dhjetor 1999, mbi një kuadër komunitar për nënshkrimin elektronik

Direktiva_nr._199993KE_e_Parlamentit_Europian_dhe_e_Keshillit,_date_13_dhjetor_1999,_mbi_nje_kuader_komunitar_per_nenshkrimin_ele...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktiva e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 2001/16/KE e 19 marsit 2001 për ndërveprimshmërinë e sistemit konvencional hekurudhor ndëreuropian

Direktiva_e_Parlamentit_Europian_dhe_e_Keshillit_200116KE_e_19_marsit_2001_per_nderveprimshmerine_e_sistemit_konvencional_hekurud...

18 Gusht, 2022

Read More

Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Direktiva e Këshillit 91/250/KEE e 14 majit 1991 për mbrojtjen ligjore të programeve kompjuterike

Direktiva_e_Keshillit_91250KEE_e_14_majit_1991_per_mbrojtjen_ligjore_te_programeve_kompjuterike...

18 Gusht, 2022

Read More