Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kosovo i Evropska unija održali sedmi sastanak Pododbora SSP za energetiku, životnu sredinu, klimu, regionalni razvoj i saobraćaj

март 23, 2023

Priština, 23. mart 2023. godine – Zvaničnici Kosova i Evropske komisije održali su redovni godišnji sastanak Pododbora na kojem su razgovarali o napretku i dešavanjima u prethodnoj godini na polju energetike, životne sredine, klime, saobraćaja i regionalnog razvoja. Razgovor je vođen u okvirima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu aprila 2016. godine. Reformske teme razmatrane na ovom sastanku od neposrednog su značaja za privredu Kosova, uključujući infrastrukturu kao i dobrobit građana.

Dogovoreno je da treba proceniti strategije, akcione planove i zakonske propise da bi se obezbedila njihova doslednost načelima i prioritetima iz prioritetne Inicijative zelenog dogovora i Zelene agende Evropske unije za zapadni Balkan, te da bi se obezbedila  povezanost između relevantnih dokumenata u svakom sektoru.

Što se tiče energetike, Komisija je pozdravila usvajanje Energetske strategije za period 2022-2031. godine, koja će biti ključna da pruži osnovu za dekarbonizaciju uz očuvanje energetske bezbednosti i obezbeđivanje cenovno pristupačnog snabdevanja istom dok će ujedno povećati razvoj alternativnih izvora energije, te je pozvala Kosovo da započne sa sprovođenjem programa implementacije. Posle isplate prve tranše iz Paketa energetske podrške, Komisija je pozvala Kosovo da realizuje akcioni plan uključujući neophodne korake za operacionalizaciju Fonda za energetsku efikasnost i da se postara za njegovo proširenje tako da obuhvati i stambeni sektor, te je pozvala na dalje napore za unapređenje mera energetske efikasnosti za privatna domaćinstva. Pored toga, pozvala je da se usvoji jedan broj zakona i drugih reformi koji čekaju na usvajanje, u skladu sa rokovima iz Ugovora o energetici.

U domenu životne sredine, Komisija je notirala napredak u pogledu usvajanja zakona u toku 2022. godine i izrazila zabrinutost zbog ograničenog napretka u sprovođenju pravnog i strateškog okvira. Konkretno, Komisija je istakla potrebu da se povećaju kapaciteti i napori kako bi se postigao viši nivo implementacije kod upravljanja otpadom, u sektoru vodoprivrede i na planu uvrštavanja problematike životne sredine u druge politike.

Kad je reč o klimatskoj akciji, Kosovo je usvojilo Strategiju i Akcioni plan o klimatskim promenama, s tim da su potrebni dalji napori na poboljšanju njihovog sprovođenja i za veći napredak na polju Nacionalnog plana za životnu sredinu i klimu.

Bilo je reči i o najnovijim zakonodavnim i političkim dešavanjima u oblasti transporta. Komisija je pozdravila proaktivno učešće Kosova u Transportnoj zajednici. Komisija je pozvala Kosovo da nastavi rad koji se tiče bezbednosti na putevima, u interesu građana. Zatim je Komisija predstavila najskorije novine u domenu politike urbane mobilnosti i koncept planova održive urbane mobilnosti (POUM), koji mogu da podrže napore Kosova da obezbedi brži prelazak na zeleniji, zdraviji i inkluzivan prevoz u gradovima. Obe strane izrazile su saglasnost da je potrebno nastaviti rad na reformama, uključujući jačanje nezavisnosti i kapaciteta regulatornih tela u sektoru saobraćaja.  Na kraju, u pogledu regionalnog razvoja, Komisija je pozdravila usvajanje Zakona o regionalnom razvoju i pozvala na usvajanje akcionog plana regionalnog razvoja.

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir u kojem administracije EU i Kosova redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima praktičnih politika koja su povezana sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem u radu pomažu Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori SSP, koji pokrivaju širok spektar pravnih propisa EU. Sastanci tela SSP daju neposredan prilog za godišnje izveštaje Evropske komisije European.
  • Svaki sastanak pododbora prati i pridružuje rezultate Kosova na planu reformi i utvrđuje načine na koje EU može biti od pomoći u tom procesu.
  • Postoji sedam oblasti koje su obuhvaćene sektorskim sastancima pododbora i to za pravdu, slobodu i bezbednost; inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu; trgovinu, industriju, carinu i poreze; unutrašnje tržište, konkurenciju, zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja; poljoprivredu, ribarstvo, ispravnost hrane; transport, životnu sredinu, energetiku, klimatske promene i regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistiku.
  • Još dve oblasti koje su obuhvaćene sastancima posebnih grupa jesu  reforma janve uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.

Sastancima odbora i pododbora SSP zajednički predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Na svakom sastanku usvajaju se zajednički dogovorene dalje aktivnosti koje treba da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanaka biće uskoro dostupni na sajtu Kancelarije EU na Kosovu i sajtu Kabineta Premijera

Last modified: март 29, 2023

Comments are closed.