Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska unija održali 4. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za pravdu, slobodu i bezbednost

11 јуна, 2020

Zvanicnici sa Kosova i iz Evropske unije zasedali su na digitalnom zasedanju 10. i 11. juna 2020. god. da bi razgovarali o desavanjima poslednjih godina u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Razgovor je odrzan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Tokom dvodnevnog zasedanja, zvanicnici su razmenili stavove o razlicitim oblastima u vezi sa vladavinom prava, osnovnim pravima i unutrasnjim poslovima. Evropska unija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko znacaja primene prioriteta iz Evropske agende reforme i preporuka iz Izvestaja Komisije o Kosovu za 2019. god.

U vezi sa osnovnim pravima i pravima manjina, zastitnik gra?ana je izneo opste stanje na Kosovu, a predstavnici su razgovarali o opstoj primeni ljudskih prava i prava manjina, rodne ravnopravnosti, slobode izrazavanja i imovinskih prava. Razgovaralo se i o situaciji manjinskih zajednica, ukljucuju?i primenu zakona o upotrebi jezika i integraciji romske i askalijske zajednice.

U oblasti unutrasnjih poslova, razmenjeni su stavovi o suzbijanju terorizma, suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kao i o migraciji, azilu i upravljanju granicama. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih strategija u ovim oblastima od presudnog znacaja. Komisija je podvukla posve?enost organa vlasti dogovoru Kosova i EU o primeni Zajednickog akcionog plana za suzbijanje terorizma za Zapadni Balkan.

sto se tice pravosu?a, strane su razgovarale o Funkcionalnoj oceni sektora vladavine prava i radu na opstoj sektorskoj strategiji u ovoj oblasti. Pomenuto je dalje pustanje u rad sistema za elektronsko upravljanje predmetima i centralizovanog registra krivicnih dosijea. EU je naglasila i potrebu da Skupstina imenuje preostale clanove Sudskog saveta Kosova i Tuzilackog saveta Kosova te da organi vlasti u celosti primene Zakon o posredovanju i Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tuzilaca.

sto se tice suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, razgovaralo se o ve?em broju zakonodavnih desavanja. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih novih zakona u vezi sa vladavinom prava od presudnog znacaja. EU je pozvala kosovske organe vlasti da usvoje revidirani Zakonik o krivicnom postupku i dodatne zakone u vezi sa suzbijanjem korupcije. Obe strane su se dotakle i pitanja policijske i me?unarodne policijske saradnje. Strane su razgovarale i o potrebi da se pojacaju napori i unaprede kapaciteti za rad na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Posebno je ukazano na oduzimanje imovine proistekle iz krivicnih dela kao kljucne stvari za postizanje napretka u ovoj oblasti.

Pregled

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehnickim i studijskim stvarima u vezi sa reformama koje se odnose na EU. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruzivanje, kom pomaze Odbor za stabilizaciju i pridruzivanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju sirok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP sluze za davanje doprinosa za sastavljanje godisnjih izvestaja Evropske komisije.
  • Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvr?uje nacin na koji EU moze da pomogne u tom procesu.
  • Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosu?u, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom drustvu, drustvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrasnjem trzistu, konkurenciji, zastiti potrosaca i zdravstvenoj zastiti; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, zivotnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.
  • Druge dve oblasti obuhva?ene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju.
  • Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruzivanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje zavrsava se zajednickim usaglasavanjem propratnih mera koje ?e preduzeti kosovski organi vlasti.

Vreme izme?u zasedanja omogu?ava primenu preporuka i usaglasenih propratnih mera.

Za vise informacija, kontaktirajte:

Kancelariju Evropske unije na Kosovu: Safet Kabasaj, + 383 5131525, Safet.Kabashaj@ext.eeas.europa.eu

Kabinet premijera: Fljamur Saljihu, +383 200 27 043, flamur.salihu@rks-gov.net

 

Last modified: 4 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *