Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Departament za Zakonodavstvo EU-a

1. Dužnosti i odgovornostiDepartamenta za Zakonodavstvo EU-a, su:

1.1. Obezbeduje pravnu podršku organizacijonim strukturama ministarstva u sprovodenju njihovih obaveza u okviru procesa evropskih integracija;

1.2. Koordinira i podržava proces procene zakonodavne aprokismacije sa acquis communautaire, u saradnji sa Kancelarijom za Pravnu Pomoc i linijskim ministarstvima;

1.3. Obezbeduje pomoc u pripremi metodologije, plana za neophodne pripreme Nacionalne Verzije Acquis communautaire.

2. Šef Departamenta za Zakonodavstvo EU izveštavace Generalnom Sekretaru.

3. Ovaj Departament ima sledecih Odeljenja:

3.1. Odeljenje za Pravne Poslove EU; i

3.2. Odeljenje za Prevod Acquis communautaire Communautaire i Terminologija.

4. Broj zaposlenih unutar Departamenta za Zakonodavstvo EU je sedam (7).

Odeljenje za Pravne Poslove EU

1. Dužnosti i odgovornostiOdeljenja za Pravne Poslove EU, su kao što sledi:

1.1. Podržava proces procene zakonodavne aprokismacije sa acquis communautaire;

1.2. Obezbeduje pravnu podršku MEI, resorskim ministarstvima i pregovorackoj ekipi za pregovaranje, sprovodenje, implementaciju Sporazuma Stabilizacije i Pridruživanja;

1.3. Obezbeduje pravnu podršku MEI, resorskim ministarstvima i pregovorackoj ekipi  u toku pregovora za pristupanje EU;

1.4. Obezbeduje pravnu podršku resornim ministarstvima u pripremi prioriteta za godišnju Zakonodavnu Strategiju zasnovanu na Akcioni Plan za Evropsko Partnerstvo, Godišnjeg Izveštaja Komisije o Napretku, SSP, itd;

1.5. Obezbeduje pravna podrškuo acquis communautaire, u toku procesa pripreme APEP-a, i održava relevantne baze podataka;

1.6. Obezbeduje savete o interpretaciji i sprovodenju zakonodavstva EU za institucije Republike Kosova;

1.7. Saraduje sa Komitetom za Evropske Integracije u Skupštini Kosov, u oblasti pravne aproksimacije i harmonizacije.

2. Šef Odeljenja za Pravne Poslove EU izveštavace Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Pravne Poslove EUje cetiri (4).

Odeljenje za Prevod Acquis Communautaire-a i Terminologija

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Prevod Acquis communautaire-a i Terminologija, su:

1.1. Upravlja i koordinira procesa prevoda Acquis Communautaire;

1.2. Upravlja i koordinira procesa revidiranja od strane eksperata i pravno revidiranje prevedenih zakonskih akata Evropske Unije;

1.3. Pruža ujedinjenje procedura vezanim sa procesom prevodenja;

1.4. Stvaranje i održavanje baze podataka za terminologiju i pracenje podataka za proces prevodenja.

1.5. Ucestvuje u pripremi metodologije za upotrebu unifikovane terminologije u toku pripreme nacionalnog zakonodavstva;

1.6. Postiže saradnju sa organima EU kao i sa drugim domacim i internacijonalnim institucijama ukljucenih u procesu pripreme nacionalne verzije Acquis Communautaire.

2. Šef Odeljenja za Prevod Acquis communautaire-a i Terminologiju izveštavace Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Prevod Acquis communautaire-a i Terminologijuje dva (2).

Departament Finansija i Opštih Službi

1. Dužnosti i odgovornosti Departamenta Finansija i Opštih Službisu:

1.1. Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima, pruža administrativnu, logisticku i IT podršku;

1.2. Izvršava procedure za izbor i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;

1.3. Koordinira pripreme, implementacije, izveštavanja i evaluacije budžeta ministarstva;

1.4. Koordiniranje blagovremenog izvršavanje finansijskih obaveza Ministarstva;

1.5. Održava IT opremu i pruža usluge informacione tehnologije;

1.6. Upravlja sistem arhive i internih dokumenata Ministarstva;

1.7. Pruža logisticke usluge ministarstvu.

2. Šef Departamenta Finansija i Opštih Službi podnosi izveštaje Generalnom Sekretaru.

3. Ovaj Departament ima seledeca Odeljenja:

3.1. Odeljenje za Ljudske Resurse;

3.2. Odeljenje za Budžet i Finansije;

3.3. Odeljenje IT i Logistickih Usluge.

4. Broj zaposlenih unutar Departamenta Finansija i Opštih Službi je trinaest (13).

Odeljenje za Ljudske Resurse

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Ljudske Resurse su:

1.1. Koordiniranje planiranja ljudskih resursa;

1.2. Upravljanje sa zapošljavanjem osoblja;

1.3. Povecavanje ucinkovitosti osoblja kroz motivaciju i razvojne obuke;

1.4. Obezbedivanje neometanog funkcionisanja redovnih procedura, kao što su: zapošljavanje i izbor, disciplina, žalbe, zahtevi, procene posla, itd;

2. Šef Odeljenja za Ljudske Resurse ce izveštavati Generalnom Sekretaru, za operacionalne zadatke, dok ce istovremento izveštavati Šefu Departamenta Finansija i Opštih Službi, za administrativne zadatke.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Ljudske Resurse je jedan (1).

Odeljenje za Budžet i Finansije

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Budžet i Finansije su:

1.1. Priprema predloga budžeta;

1.2. Koordinira pitanja budžeta  finansija za sve organizacione strukture ministarstva;

1.3. Sledi pažljivo i izveštava o izvršenju budžeta;

1.4. Obezbeduje da su finansijski rashodi izvršeni u skladu sa važecim budžetskim pravilima i procedurama;

1.5. Upravlja zalihe gotovine i obezbeduje da unutrašnja finansijska kontrola se zasniva na principima racunovodstva;

1.6. Osigurava blisku saradnju sa internim i eksternim revizorom u pripremi budžetskih i finansijskih izveštaja revizije;

2. Šef Odeljenja za Budžet i Finansije ce izveštavati Generalnom Sekretaru, za operacionalne zadatke, dok ce istovremento izveštavati Šefu Departamenta Finansija i Opštih Službi, za administrativne zadatke.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Budžet i Finansije je pet (5).

Odeljenje IT i Logistickih Usluga

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja IT i Logistickih Usluga su:

1.1 Pruža logisticku pomoc za sastanke osoblja ministarstva;

1.2 Pruža IT podršku ministarstvu;

1.3 Upravlja sa inventarom ministarstva i skladištem;

1.4 Koordinira zahteve ministarstva i potrebe za robe i opremu radnih kancelarija;

1.5  Upravlja potrebe prevoza i vozila Ministarstva;

1.6  Održava i upravlja arhivski sistem Ministarstva.

2. Šef Odeljenja IT i Logistickih Usluga ce izveštavati Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja IT i Logistickih Usluga je šest (6).

Comments are closed.