Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Zamenik premijera Bislimi: Kosovo je stalno dokazivalo da je saveznik EU-a, jer veruje u svoju evropsku budućnost

новембар 5, 2023

Priština, 5. novembar 2023

Prvi zamenik premijera za Evropske Integracije, Razvoj i Dijalog Republike Kosovo, Besnik Bislimi, primio je danas tokom dana Izveštaj Evropske Komisije za 2023. godinu od ambasadora EU na Kosovu, Tomasa Szunyoga.

Nakon uručenja izveštaja i sastanka održanog između strana, održana je zajednička konferencija za medije na kojoj je u svom govoru potpredsednik Vlade, Bislimi rekao: „Ovo je prvi izveštaj nakon naše aplikacije za članstvo u EU u decembru prošle godine, a istovremeno, izveštaj po prvi put se adresira na konačnu odluku EU da građani Republike Kosovo mogu da putuju bez viza u šengenski prostor od 1. januara 2024.

“U izveštaju zemlje se, između ostalog, navodi da je Vlada nastavila sa svojom ambicioznom reformskom agendom prema EU. Tokom ovog perioda, izveštaj dokazuje značajna zakonodavna dostignuća u političkim kriterijumima kao i implementaciji mera, i napretku u ekonomskim kriterijumima, kao i standardima EU. U agendi evropskih integracija, Vlada Kosova je ocenjena za dostignuća u sprovođenju Agende za Evropske Reforme (ERA II) i Nacionalnog Programa za Evropske Integracije 2023-27“, dodao je on.

Ističući postignuća u unutrašnjim reformama u oblasti vladavine prava, dobrog upravljanja, ekonomskog i socijalnog napretka, liberalizacije viznog režima i posvećenosti regionalnoj saradnji, zamenik premijera Bislimi je rekao da:

„Proces članstva u EU treba u potpunosti da se zasniva na meritokratiji, ali ne možemo govoriti o meritokratiji sve dok Kosovo nije formalno ocenjeno da li ispunjava kriterijume iz Kopenhagena. Kosovo veruje u svoju evropsku budućnost i kao primer demokratije u regionu treba joj dati priliku da to dokaže. Mi smo uradili svoj korak, izrazili smo interes i predali smo zahtev za članstvo u EU. Koristim ovu priliku takođe, da pozovem EU, odnosno Savet EU, da ovlasti Evropsku Komisiju da kroz upitnik uradi našu procenu za statusa kandidata.”
„Kosovo je uzastopno dokazalo da je saveznik EU, jer veruje u svoju evropsku budućnost“, zaključio je on.

Celi govor zamenika premijera Bislimija:

Poštovani Ambasadore Szunyog,
Poštovani predstavnici medija,
Poštovani građani Republike Kosovo,

Hvala svakome od vas koji ste danas s nama dok od Evropske Komisije primamo Izveštaj o Zemlji za 2023. godinu. Ovo je prvi izveštaj od našeg podnošenja zahteva za članstvo u EU u decembru prošle godine, a ujedno izveštaj adresira po prvi put konačnu odluku EU da građani Republike Kosovo mogu putovati bez viza u šengenski prostor od 1. januara 2024. godine.

U izveštaju zemlje, između ostalog, konstatuje da je Vlada nastavila sa svojim ambicioznim reformskim programom prema EU. Tokom ovog perioda, izveštaj dokazuje značajna zakonodavna dostignuća u političkim kriterijumima kao i implementaciji mera, i napretku u ekonomskim kriterijumima kao i standardima EU. U agendi evropskih integracija, Vlada Kosova je ocenjena za dostignuća u sprovođenju Agende za Evropske Reforme (ERA II) i Nacionalnog Programa za Evropske Integracije 2023-27 (PKIE).

U izveštaju se pohvaljuje Kosovo za njenu spoljnu politiku prema ratu u Ukrajini i uvođenje mera i sankcija protiv Rusije i Belorusije u potpunoj saglasnosti sa onima iz EU i SAD.

Angažman i posvećenost Vlade na putu ka EU je sve veća, stoga podržavamo i visoko cenimo Plan rasta ili Growth Plan za koji je i g. Szunyog govorio, koji je objavljen danas. EU integracije i prednosti Jedinstvenog Tržišta EU moraju biti povezane s ekonomskim i demokratskim reformama, zbog čega čvrsto stojimo iza principa na kojima se temelji ovaj plan. Jer, ne bi trebalo da bude beneficija EU ili fondova EU bez prihvatanja vrednosti EU, kao što ne bi trebalo da postoje dodatni ili posebni uslovi za jednu od država.

Zbog svojih specifičnosti, Kosovo zaostaje na putu ka EU i ima najnepovoljniji pokazatelj u poređenju nivoa konvergencije. Stoga joj je potrebna dodatna podrška EU i nikako uslovi ili preduslovi za pristup sredstvima Plana Rasta. Ovo je veoma važno ako želimo ostati verni ostvarenju ciljeva proklamiranih samim Planom Rasta.

Ubrzana ekonomska integracija i približavanje prihoda sa EU i unutar Zapadnog Balkana poklapa se sa našom posvećenošću i napretkom ostvarenim u ekonomskim kriterijumima u ovom periodu, kao što su:

U oblasti konkurencije i ekonomskog rasta, posebno smo napredovali u oblasti carina, poreza, socijalnih politika i zapošljavanja, obrazovanja, kulture i energetskog sektora.
Dobar napredak je postignut i u oblasti usklađivanja sa unutrašnjim tržištem, usvojeno je 16 zakona i 35 podzakonskih akata u okviru zahteva MSA-a.
Povećanje budžetskih prihoda za 14%
Uspešno formalizovanje radnih mesta
Godišnje povećanje stranih direktnih investicija za 88% u odnosu na prošlu godinu
Značajno smanjenje javnog duga
Napredak u upravljanju javnim projektima
Povećanje izvoza roba i usluga i povećanje stepena otvorenosti privrede
Povećanje registracije novih biznisa i povećanje razlike između otvorenih i zatvorenih biznisa. Samo u 2022. godini otvoreno je preko 11.000 novih biznisa
Imamo stabilan finansijski sektor protivno uzastopnim krizama
Unapređenje poslovnog okruženja
Uspešna digitalna transformacija privrede
Unapređenje slobodnog kretanja roba, usluga i kapitala
Značajno smanjenje nezaposlenosti sa 19% na 11,8%
Najniža stopa loših kredita u istoriji na nivou od 2%
U međuvremenu, imamo evidentan napredak u oblasti energetike, kako u projektima tako iu zakonodavstvu:
Usvajanje energetske strategije 2022 – 2031
Sigurnost u opskrbi energijom
Povećanje ulaganja u obnovljive izvore energije
Prva solarna aukcija za 100 MW
Mere za energetsku efikasnost u javnim i stambenim zgradama, subvencionisanje preko 10.000 porodica za kupovinu efikasne opreme i mnoge druge.
Prema našoj analizi, postoje neka postignuća u segmentu političkih kriterijuma, tačnije u oblasti funkcionisanja demokratije, pravosuđa i vladavine prava, borbe protiv korupcije i javne uprave, koje je trebalo vrednovati i naglašavati više u ovom izveštaju, budući da su postignuća od velikog značaja za demokratsko društvo i štoviše su preporučeni u samom prošlogodišnjem izveštaju. Neki od njih su:
Zakon o Opštim izborima – koji adresira dugogodišnje preporuke posmatračkih misija EU i OEBS-a za transparentne i demokratske izbore
Zakon o Finansiranju političkih partija – dugogodišnji zahtev EU
Novi pravilnik Skupštine
Zakon o Vladi Republike Kosovo
Zakon o Platama u javnom sektoru
Zakon o Javnim Funkcionerima
Zakon o Državnom Tužiocu
Funkcionalizacija Privrednog Suda
Značajno povećanje broja sudija i tužilaca, kao i automatska dodela predmeta
Zakon o Tužilačkom Savetu Kosova
Zakon o Prevenciji i Zaštiti od Nasilja u Porodici i Rodno Zasnovanog Nasilja i mnoge druge oblasti
Jačanje besplatne pravne pomoći i mnoge druge
Takođe, izveštaj naglašava dostignuća u antikorupcijskom zakonodavstvu kao što su:
Krivični Zakonik
Zakon o Agenciji za Sprečavanje Korupcije
Zakon o Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Imovine i Poklona

Što se tiče Skupštine, moramo imati u vidu da se Skupština i njena efikasnost mere brojem usvojenih zakona i uspešnim vršenjem ostalih nadzornih funkcija, a ne da li je postignut kvorum ili održan određeni broj sednica i sastanaka. Tokom protekle godine, Skupština je usvojila 110 zakona, što je najveći broj zakona usvojenih u jednoj godini u Skupštini Republike Kosovo. Novi Pravilnik Skupštine ima za cilj poboljšanje uslova i procedura za bolje funkcionisanje rada Skupštine.
Kosovo je takođe ocenjeno u oblasti regionalne saradnje. Građani Zapadnog Balkana danas ne treba da žive pod strahom od mogućeg sukoba sutra, već da rade za zajedničku budućnost. Mi kao vlada, imamo odgovornost da izgradimo tu zajedničku budućnost. Potrebna je posvećenost i dobra vera kako bi se garantovala dugoročna delotvornost sporazuma i poštovanje svih strana koje su uključene u proces. Kosovo učestvuje i doprinosi skoro svim regionalnim inicijativama. Potpisivanje tri ugovora o mobilnosti, za koje je govorio i g. Szunyog, tokom prošle godine u okviru Berlinskog Procesa i činjenica da je Kosovo prva zemlja koja je ratifikovala ta tri sporazuma, pokazuje našu posvećenost regionalnoj saradnji.

Što se tiče Reforme Javne Uprave, Vlada je usvojila niz suštinskih i kvalitetnih dokumenata iz ove oblasti. Prvo je odobrena strategija za javnu upravu, a njena primena je počela od januara 2023. godine. Izveštavanje i praćenje se obezbeđuje putem online platforme, koja je u potpunosti funkcionalna. Takođe, Vlada je već usvojila strategiju za e-upravu i Zakon o sajber bezbednost, dok je u zakonodavnom aspektu Vlada usvojila i već počela implementaciju dva suštinska zakona, kao što sam već spomenuo, Zakona o Javnim funkcionerima i Zakona o platama. Čvrsto verujem da bi nakon nabrajanja ovih dostignuća u roku od samo godinu dana, jedini ispravni opis i ocena bila da je došlo do dobrog napretka u ovoj oblasti.

Vlada je usvojila Program Prevencije i Smanjenja Administrativnog Opterećenja 2022-2027. Ovaj Program je osmišljen da se bavi regulatornim i administrativnim preprekama koje ometaju ekonomski razvoj i rezultirao je pojednostavljenjem 44 dozvola i licenci za ekonomske operatere. U okviru digitalizacije usluga za građane, na platformi e-Kosova, broj javnih administrativnih usluga na centralnom nivou povećan je sa 21 na punih 140, što je povećanje od 700%, i to za oko 800.000 pretplatnika kao npr. građani, preduzeća i NVO koji kroz pristup e-Kosovu štede ne samo vreme već i finansijska sredstva.

Što se tiče civilnog društva, ono generalno funkcioniše u povoljnom okruženju. Civilno društvo nastavlja da aktivno učestvuje u javnim konsultacijama i doprinosi kreiranju politika i procesima praćenja. Onlajn platforma za javne konsultacije je ažurirana funkcijama koje olakšavaju učešće osoba sa posebnim potrebama. U izveštaju se konstatira da su Organizacije Civilnog Društva, interesovane strane, akteri i javnost angažovali skoro 400% više u javnim konsultacijama na centralnom nivou nego u prethodnoj godini.

Što se tiče agende rodne ravnopravnosti, izveštaj prepoznaje da je učešće žena na svim nivoima upravljanja i donošenja odluka u institucijama i političkim partijama poboljšano. Po prvi put žene vode više od polovine parlamentarnih odbora, jedno od postignuća koje se možda ne može videti ni kod većine članica EU, kao i povećana zastupljenost žena na visokim državnim pozicijama. Isto tako, vlasništvo žena nad imovinom koja im pripada samo ove godine porasla je za 400%, sa 1.500 na oko 7.000 nekretnina u vlasništvu žena.
Što se tiče zaštite ličnih podataka, imamo veoma pozitivne ocene u pogledu usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Agencija za Informacije i Privatnost nadzire primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o pristupu javnim dokumentima. Agencija se pokazala kao nezavisna i nastavila da unapređuje svoje kapacitete.

Što se tiče pristupa informacijama, zakonodavstvo je uglavnom u skladu sa standardima EU. Agencija je u 2022. godini izvestila da su javne institucije primile ukupno 4.481 zahteva za pristup javnim dokumentima, a samo 154 nije ispunjeno, što je u procentu od samo 3% zahteva za pristup javnim informacijama.

Izveštaj takođe daje sugestije i preporuke za naredne korake koje institucije Republike Kosovo treba da preduzmu na putu ka EU, koje ćemo ozbiljno shvatiti i postaraćemo se da budu uključeni u Nacionalni Program za Evropske Integracije kao i u Akcionom planu.

Poštovani građani, Kosovo je dokazalo da je saveznik Evropske Unije, a i EU mora da dokaže da voli Kosovo i da je vidi u okviru Evropske Unije. Potpuno nepriznavanje od strane 27 država članica EU nastavlja da slabi poziciju EU ne samo na Kosovu, već iu regionu. Nastavak procesa članstva zavisi od političke volje, dok dobijanje statusa kandidata ne znači i priznanje od strane država članica.

Proces članstva u EU treba u potpunosti da se zasniva na meritokratiji, ali ne možemo govoriti o meritokratiji sve dok Kosovo nije formalno ocenjeno da li ispunjava kriterijume iz Kopenhagena. Kosovo veruje u svoju evropsku budućnost i kao primer demokratije u regionu treba joj dati priliku da to dokaže. Mi smo učinili svoj korak, izrazili smo interes i predali smo zahtev za članstvo u EU. Koristim i ovu priliku takođe, da pozovem EU, odnosno Savet EU, da ovlasti Evropsku Komisiju da kroz upitnik napravi našu procenu statusa kandidata.
Unutrašnje reforme u oblasti vladavine prava, dobrog upravljanja, ekonomskog i socijalnog napretka, vizne liberalizacije i posvećenost regionalnoj saradnji potvrđuju da činimo prave korake na putu ka evropskoj budućnosti. Ukidanje kaznenih mera od strane EU vratilo bi motivaciju i još više ubrzalo reforme. Ova ozbiljnost posvećenosti će se još višestruko povećati kada Kosovo prihvati status zemlje kandidata, kroz koji će put Kosova ka EU, postati još jasniji i opipljiviji. Kosovo je stalno dokazivalo da je saveznik EU, jer veruje u svoju evropsku budućnost.

Hvala Vam!

Last modified: децембар 8, 2023

Comments are closed.