Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Sastanak Pododbora za unutrašnje tržište, konkurenciju i zdravlje i zaštitu potrošača u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

март 30, 2023

U utorak, 28. marta 2023. godine, Kosovo i Evropska unija održali su 7. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište, konkurenciju i zdravlje i zaštitu potrošača u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Predstavnici Kosova i Evropske komisije razgovarali su o dešavanjima u protekloj godini u oblasti državne pomoći, javnih nabavki, prava intelektualne svojine, prava osnivanja i slobodnog protoka usluga, politike u domenu konkurencije, finansijskih usluga i privrednog prava, zaštite potrošača i zaštite zdravlja. Razgovor je vođen u okvirima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu aprila 2016. godine. U svim oblastima Komisija i Kosovo saglasili su se o važnosti sprovođenja relevantnih prioriteta iz Evropske reformske agende i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka iz Izveštaja Komisije za Kosovo za 2022. godinu.

Mnoga od pitanja o kojima se razgovaralo tiču se obezbeđivanja konkurentne privrede, uključujući olakšavanje poslovanja i stvaranja jednakih uslova za sve kompanije koje posluju kao i za potrošače i firme koje koriste te usluge.

Što se tiče državne pomoći, Komisija je izrazila zabrinutost zbog toga što još nije imenovana Kosovska komisija za državnu pomoć i što još uvek nema kvorum za donošenje odluka. Pozvala je državne organe nadležne za državnu pomoć da nastave dalje usaglašavanje sa Komunitarnim pravom, uključujući na nivou podzakonskih akata i postojećih šema državne pomoći. Komisija je predložila da se nastavi stručno usavršavanje i pojača kontrola državne pomoći.

Kad je reč o politici konkurencije, Komisija je pohvalila napore koje je Kosovo uložilo na jačanju saradnje sa sektorskim regulatornim telima i nastavljenim pružanjem obuke i podizanjem  svesti o pravilima konkurencije. Pozvala je Kosovo da unapredi učinak u primeni i nastavi usklađivanje sa Komunitarnim pravom. Kvorum u Kosovskoj komisiji za konkurenciju omogućava njenu funkcionalnost tako da sugerišemo da se ista hitno popuni svim članovima i da joj se povećaju administrativni kapaciteti.

Na planu javnih nabavki, Komisija je pozdravila napredak ostvaren u daljem usklađivanju kosovskog zakonskog okvira sa Komunitarnim pravom EU. Komisija je istakla da treba uzeti u obzir funkcionalnu nezavisnost Tela za razmatranje nabavki u okvirima zakona. Pozvala je Kosovo da usvoji shodni zakon i da ga primenjuje u praksi. Kosovo treba da nastavi da razvija kapacitete i međuresornu saradnju u oblasti javnih nabavki. Telo i Odbor za razmatranje nabavki moraju postati potpuno osposobljeni.

U pogledu prava na osnivanje i slobode pružanja usluga, uz pozdravljanje uvođenja Jedinstvene tačke kontakta, Komisija je istakla da su potrebni dalji napori da se preostali deo zakonskih propisa usaglasi sa Direktivom EU o uslugama. Komisija je pozvala na dalje usklađivanje sa Komunitarnim pravom EU posle otvaranja za konkurenciju tržišta poštanskim uslugama, što je u interesu potrošača i poslovnih korisnika. Kad je reč o uzajamnom priznanju profesionalnih kvalifikacija, Komisija bi volela da vidi veći napredak u mapiranju regulisanih profesija na Kosovu i pravnog usaglašavanja, uključujući u jačanju kapaciteta Ministarstva.

Kad je reč o sprovođenju i zaštiti prava intelektualne svojine, komisija je pozdravila napredak Kosova u oblasti usaglašavanja sa pravnim propisima EU o autorskim i srodnim pravima i o industrijskoj svojini (zaštitni znak i poslovna tajna). Pozvala je Kosovo da poveća kapacitete u ovoj oblasti i da dalje sprovodi autorska i srodna prava, te da preduzme korake u borbi protiv krivotvorene robe i piraterije.

Na polju zaštite potrošača, Komisija je pozdravila postupni razvoj u oblasti zaštite potrošača u vidu usvajanja Zakona o zaštiti potrošača i bezbednosti proizvoda. Pozvala je Kosovo da pojača napore na daljem usaglašavanju sa Komunitarnim pravom EU o pravima potrošača kao i da pojača zaštitu potrošača u vidu povećanja broja inspektora.

Na planu zdravlja, Komisija je informisana o relevantim dešavanjima u ovoj oblasti. Komisija je podsetila da se nastavi sa usaglašavanjem zakona u sektoru zdravstva. Naglasila je važnost i potrebu za održivim finansiranjem u oblasti javnog zdravlja kako bi se olakšala reforma zdravstvene zaštite i obezbedile usluge kvalitetne i dostupne javne zdravstvene zaštite svim građanima. Komisija je takođe istakla važnost održivih finansijskih odredbi za pružanje adekvatnih usluga primarne zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na kraju, što se tiče privrednog prava i finansijskih usluga, Komisija je primila k znanju određene pomake u oblasti privrednih subjekata i relevantnih zakonskih propisa, s tim da su potrebni dalji napori da bi se popunile određene praznine u pogledu registracije preduzeća, korporativnog upravljanja i bankarstva. Pozvala je Kosovo da nastavi sa usaglašavanjem u obe te oblasti i da garantuje odgovarajuće resurse za primenu i sprovođenje relevantnih zakonskih propisa i drugih mera, uključujući u okvirima digitalizovane međuresorne saradnje.

Osnovne informacije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir u kojem administracije EU i Kosova redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima praktičnih politika povezanim sa evropskom agendom.

Sastancima odbora i pododbora SSP zajednički predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Na svakom sastanku usvajaju se zajednički dogovorene dalje aktivnosti koje treba da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanaka dostupni su na sajtu Kancelarije EU na Kosovu https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Postoji sedam oblasti obuhvaćenih sektorskim sastancima pododbora i to za pravdu, slobodu i bezbednost; inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu; trgovinu, industriju, carinu i poreze; unutrašnje tržište, konkurenciju, zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja; poljoprivredu, ribarstvo, ispravnost hrane; transport, životnu sredinu, energetiku, klimatske promene, regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistiku. Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Svaki sastanak pododbora prati i pridružuje rezultate Kosova na planu reformi i utvrđuje načine na koje EU može biti od pomoći u tom procesu. Sastanci ujedno daju neposredan prilog za godišnje izveštaje Evropske komisije.

Last modified: април 3, 2023

Comments are closed.