Integrimi Evropian

Evropske Integracije

SAA

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je prvi ugovorni sporazum između Kosova i EU-a i kao takav, SSP predstavlja novu fazu političkih odnosa između Kosova i EU-a. Kao međunarodni sporazum, on uspostavlja zvanične mehanizme i rokove za sprovođenje svih reformi koje će progresivno približiti Kosovo i EU u svim oblastima politika, do potpunog ispunjavanje svih standarda EU-a. Štaviše, SSP uspostavlja okvir odnosa Kosova sa državama članicama i institucijama EU-a za sprovođenje Procesa stabilizacije i pridruživanja (SSP) do punog članstva u EU. Što se tiče delokruga, pored političkih pitanja i zakonskih obaveza (uključujući one koji utiču na domaći pravni poredak), SSP pokriva sve oblasti upravljanja.

Republika Kosovo i Evropska unija potpisale su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 27. oktobra 2015. godine u Strazburu. Isti je usvojen od strane vlade Republike Kosova 30. oktobra 2015. godine, odlukom br. 01/55 o usvajanju Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, sa jedne strane i Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane, a ratifikovan je od strane Skupštine Republike Kosova 2. novembra 2015. godine, uz usvajanje Zakona br. 05/ L-069 o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, sa jedne strane, i Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane.

Comments are closed.