Integrimi Evropian

Kosovo i EU razgovarali o saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimi i regionalnom razvoju

22 маја, 2014

Brisel, 22. maj 2014. – Vlada Kosova i Evropska komisija (EK) su održali redovni sastanak u sklopu dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP) o saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimi i regionalnom razvoju. Na sastanku su preispitane brojne političke oblasti u kojima postoji suštinsko evropsko zakonodavstvo.  Iako nije direktno pregovarano o nijednom pitanju iz okvira Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), bez obzira na to SSP će imati bitne posledice po Kosovo u ovim oblastima, naročito u stvaranju novih obaveza kako bi se primenile pravne tekovine EU (acquis).

U vezi sa životnom sredinom, Komisija je sa zabrinutošću primetila da je ekstremno mali napredak ostvaren u sektoru koji je od velike važnosti za građane Kosova i kvalitet njihovog života. Građani Kosova zaslužuju da imaju iste standarde u oblasti životne sredine kao i građani u ostatku Evrope. I dok su brojni zakoni usvojeni u zadnjih nekoliko godina, veoma malo ih je primenjeno zbog nedovoljnog političkog razmatranja i prioriteta. Ograničeno finansiranje važnih projekata, nedostatak tehničkog osoblja u centralnim i lokalnim insititucijama, kao i nedostatak javne svesti takođe ostaju srž problema koji utiče na primenu zakonodavstva koje se bavi životnom sredinom.

Kosovo mora značajno da poveća napore u sektoru zaštite životne sredine. Osnivanje fonda za zaštitu životne sredine se mora razmotriti među ostalim prioritetima. U oblasti kvaliteta vazduha, institucije i javnost su i dalje slabo informisani o kvalitetu vazduha  i pored činjenice da je sistem za nadgledanje kvaliteta vazduha, koji na odgovarajući način pokriva celu teritoriju Kosova, u potpunosti opremljen uključujući i naprednu laboratoriju za vršenje analiza. Mora se uraditi popis svih zagađivača vazduha a zagađenje iz glavnih izvora se mora meriti na odgovarajući način, naročito zagađenje iz termo elektrane Kosovo A.

Što se tiče saobraćaja, Komisija je istakla zabrinutost zbog nedavnih događaja u kosovskom železničkom sektoru. Iako je zadnjih godina ovaj sektor sproveo reforme, uz takođe značajnu pomoć EU, nedavna odluka Regulativnog autoriteta železnica da opozove već dodeljenu dozvolu prvom privatnom železničkom operateru u regionu, je podkopala sav taj dobar rad. Samo povlačenje dozvole, kao i način na koji je to urađeno, je u suprotnosti sa kosovskim uslovima i urađeno je tek nakon pritiska od strane aktuelnog operatera.  Ovo baca ozbiljnu sumnju na nezavisnost železničkog regulatornog tela, da ne spominjemo i na posvećenost Kosova reformama. Nakon što je završena izgradnja auto puta R7 2013. godine, Komsija je podstakla Kosovo da zaključi ugovor za održavanje puta što je pre moguće. Komisija je prepoznala napredak Kosova u avijaciji, naročito nedavno usvajanje Zakona o agenciji za usluge vazdušne navigacije, i takođe je pozdravila otvaranje kosovskog gornjeg vazdušnog prostora.
U vezi sa energetikom, EU nastavlja da podržava plan Kosova da izgradi novu termo elektranu koja će ispuniti postojeće i buduće EU norme.

 

Ovo će omogućiti Kosovu da zatvori velikog zagađivača, termo elektranu Kosovo A. Bez obzira na to, Komisija je zapazila sa zabrinutošću  da se zakonski rok za zatvaranje termo elektrane Kosovo A do 2017. godine polako probija zbog odlaganja tenderskih aktivnosti za izgradnju nove elektrane i zbog nedostatka aktivnosti radnih grupa za zatvaranje stare elektrane. Takođe postoje značajana odlaganja u usvajanju Zakona o energetskoj efikasnosti. Zakon bi trebao da omogući osnivanje fonda za energetsku efikasnost – neophodne institucije na čije osnivanje Komisija poziva već nekoliko godina. Pored toga, Kosovo treba da favorizuje razvijanje izvora obnovljive energije (naričto hidro-energije, energije vetra i solarne energije) kako bi ostvarilo svoje nacionalne ciljeve do 2020. godine. Komsija je takođe ukazala na nedostatak napretka u usvajanju pravnih tekovina EU u vezi sa nuklearnom bezbednošću i zaštitom od radijacije , kao i na odsustvo aktivnosti u kosovskoj regulativnoj agenciji za nuklearnu bezbednost. Politički uticaj na rad energetskog regulativnog tela je takođe predstavljen kao razlog za zabrinutost.

U oblasti klime, kao i kod zaštite životne sredine, moglo je veoma malo da se izvesti i Komisija je iskazala sličnu zabrinutost. Kosovo nije počelo sa primenom EU zakonodavstva, ne samo za ograničavanje klimatskih promena već i za ublažavanje njihovih posledica. Informacije Kosova o tome koliko se proizvodi gasova staklene bašte (i ko ih proizvodi) su ograničene i Kosovo mora početi sa uspostavljanjem odgovarajućeg mehanizma za nadgledanje.

U oblasti regionalnog razvoja, Kosovo je predstavilo detaljne mere koje preduzima kako bi omogućilo opštinama da obavljaju nadležnosti koje su im dodeljene. Naročita pažnja je bila posvećena izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i institucionalnom razvoju, naročito izgradnji institucionalnih kapaciteta. EK je takođe ukazala na to da je pravo vreme za Kosovo da počne sa pripremama da postane korisnik EU strukturnih fondova, to je mogućnost koja je dostupna u sklopu trenutnog finansiranja iz IPA II fonda.

Osnovne informacije

SSP dijalog je okvir u sklopu koga Evropska komisija i kosovska administracija redovno raspravljaju o tehničkim i političkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom. SSP dijalog nadgleda i prati kosovske rezultate u sprovođenju reformi i utvrđuje kako EU može pomoći u ovom procesu. Sektornim i plenarnim sastancima u okviru SSP dijaloga zajednički predsedavaju Evropska komisija i Vlada Kosova. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovernim propratnim aktivnostima koje kosovske vlasti moraju da preduzmu.

Sedam oblasti je obuhvaćeno sektornim sastancima i oni usko prate format dijaloga koji je EU imala sa ostalm kandidatima i potencijalnim kandidatima.

 

Tih sedam sektora su sledeći: 

– Pravda, sloboda i bezbednost
– Inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i porezi
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravstvena zaštita.
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane
– Saobraćaj, zaštita životne sredine, energetika, klima, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

 

Last modified: 12 августа, 2022

One Response to " Kosovo i EU razgovarali o saobraćaju, životnoj sredini, energetici, klimi i regionalnom razvoju "

  1. … [Trackback]

    […] Find More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/kosovo-i-eu-razgovarali-o-saobracaju-zivotnoj-sredini-energetici-klimi-i-regionalnom-razvoju/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *