Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Divizioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri të Ushqimit

  1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri të Ushqimit janë:

1.1. Koordinimi i procesit të stabilizim-asociimit, në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13;

1.2. Koordinimi i strukturave negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13;

1.3. Koordinimi i përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të dokumenteve të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13;

1.4. Koordinimi i raportimit të rregullt te Komisioni Evropian, në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13;

1.5. Ofrimi i mbështetjes për avancimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis), në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13;

1.6. Ofrimi i mbështetjes në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të Acquis, në kuadër të kapitujve negociues 11, 12 dhe 13.

  1. Udhëheqësi i Divizionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri të Ushqimit raporton te Drejtori i Zyrës.
  2. Numri i të punësuarve në Divizionin për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri të Ushqimit është tre (3).

Comments are closed.