Integrimi Evropian

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën nënkomisionin e gjashtë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për tregti, industri, dogana dhe tatim

25 Korrik, 2022

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë thirrur një takim në Bruksel më 9 qershor 2022 për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e Tregtisë, Industrisë, Doganave dhe Tatimeve. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila ka hyrë në fuqi në prill 2016. Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fusha të ndryshme, duke përfshirë tregtinë, industrinë dhe politikën e NVM-ve, doganat, tatimet dhe lëvizjen e lirë të mallrave. Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve përkatëse të Programit të Reformës Ekonomike, Agjendës evropiane së reformave dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën 2021. Bashkimi Evropian përshëndeti progresin në kryerjen e reformave në disa fusha dhe i kërkoi Kosovës që të rrisë ritmin e zbatimit në të tjerat, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me agjendën evropiane të reformave.

Në fushën e tregtisë, palët diskutuan për deficitin tregtar dhe zhvillimin e politikës tregtare. Pas pikës së ulët të vitit 2020 në mes të pandemisë, tregtia ndërmjet Kosovës dhe BE-së u rikuperua mirë në vitin 2021 dhe BE-ja mbetet partneri i parë tregtar i Kosovës. Komisioni inkurajoi zbatimin dhe forcimin e vazhdueshëm të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe kërkoi që protokollet shtesë për lehtësimin e tregtisë dhe tregtinë e shërbimeve të ratifikohen me shpejtësi. Për sa i përket klimës së investimeve, u inkurajua përafrimi i mëtejshëm me rregulloret dhe praktikat më të mira të BE-së. Në këtë drejtim, progresi në përafrimin me acquis për sa i përket homologimit të automjeteve u mirëprit gjithashtu. Miratimi i ligjit për tregtinë e jashtme u mirëprit dhe Kosova u inkurajua që të zhvillojë një politikë për adresimin e deficitit tregtar.

Sa i përket doganave dhe tatimeve, Kosova ka bërë progres në ndryshimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave për ta harmonizuar atë me legjislacionin e BE-së. Komisioni Evropian gjithashtu përshëndeti hapjen e terminalit të parë doganor në pronësi publike dhe inkurajoi Kosovën që të vazhdojë fazën e heqjes së tarifave të përdorimit për objektet doganore. Për më tepër, Komisioni Evropian theksoi rëndësinë e luftimit të mëtejshëm të ekonomisë informale dhe rekomandoi marrjen e hapave për të hapur rrugën për një reformë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të politikës tatimore, duke përfshirë vazhdimin e një dixhitalizimi gradual të plotë të të gjitha shërbimeve tatimore. Sa i përket politikës së industrisë dhe NVM-ve, Komisioni Evropian mirëpriti themelimin e gjykatës komerciale e cila ka potencial për të përmirësuar shumë mjedisin e biznesit në Kosovë. Kosova u zotua të vazhdojë të përmirësojë mjedisin e biznesit duke përfshirë rritjen e dixhitalizimit dhe thjeshtimit të licencave dhe lejeve. Komisioni Evropian rikujtoi gjithashtu nevojën që Agjencia Kosovare e Investimeve dhe Përkrahjes së Ndërmarrjeve (KIESA) të mbështesë më mirë investimet dhe sektorin privat.

Në lidhje me lëvizjen e lirë të mallrave, diskutimi u fokusua në rritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit me acquis të BE-së me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës cilësore në fushat e standardizimit, akreditimit, vlerësimit të konformitetit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut.

Informacion shtesë

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) është korniza për BE-në dhe administratën e Kosovës për të diskutuar rregullisht çështjet teknike dhe politike në lidhje me reformat që kanë të bëjnë me BE-në. Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizim Asociimit, si dhe Nënkomitetet e MSA-së, të cilët mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Takimet e organeve të MSA-së japin kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.

Çdo takim i nënkomisionit monitoron dhe shoqëron zbatimin e reformave të Kosovës dhe identifikon se si BE-ja mund të ndihmojë në këtë proces.
Janë shtatë fusha të mbuluara nga takimet sektoriale të nënkomisioneve: nënkomisioni për drejtësi, liri dhe siguri; inovacioni, shoqëria e informacionit, politika sociale, arsimi dhe kultura; tregtia, industria, doganat dhe tatimet; tregu i brendshëm, konkurrenca, mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetësisë; bujqësi, peshkatari, pylltari, siguri ushqimore; transporti, mjedisi, energjia; ndryshimet klimatike dhe zhvillimi rajonal; Çështjet ekonomike dhe financiare, statistikat.
Dy fusha të tjera të mbuluara nga mbledhjet e grupeve të posaçme janë reforma e administratës publike dhe normalizimi.
Mbledhjet e Komitetit dhe Nënkomitetit të SA bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Çdo takim rezulton në veprimet vijuese të dakorduara së bashku që do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës.
Koha ndërmjet takimeve mundëson zbatimin e rekomandimeve dhe veprimet vijuese të dakorduara.

Për më shumë informacion, kontaktoni:

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë: Fjolla Ceku Sylejmani, fjolla.ceku@eeas.europa.eu

Zyra e Kryeministrit, Zyra për Komunikim: Flamur SALIHU flamur.salihu@rks-gov.net

Last modified: 25 Korrik, 2022

2 Responses to " Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën nënkomisionin e gjashtë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për tregti, industri, dogana dhe tatim "

  1. … [Trackback]

    […] Here you will find 16547 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-nenkomisionin-e-gjashte-te-marreveshjes-se-stabilizim-asociimit-per-tregti-industri-dogana-dhe-tatim/ […]

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *