Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën nënkomitetin e gjashtë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për çështje ekonomike, financiare dhe statistikore

23 Shtator, 2022

Zyrtarë nga Kosova dhe Bashkimi Evropian mblodhën një takim dixhital më 21 shtator 2022 për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar, kur nënkomiteti u takua për herë të fundit, në fushat e çështjeve ekonomike, financiare dhe statistikore. Diskutimi u mbajt në kornizën e Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill 2016. Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen pikëpamje për fusha të ndryshme, përfshirë zhvillimin ekonomik, politikat buxhetore dhe fiskale, mjedisin e biznesit, dhe kontrollin e brendshëm të financave publike. Në të gjitha fushat, Bashkimi Evropian dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të përparësive përkatëse të Programit të Reformës Ekonomike dhe rekomandimeve nga raportet e Komisionit.

Në fushën e politikave ekonomike dhe fiskale, zhvillimet kryesore dhe të mëdha ekonomike u diskutuan duke përfshirë rritjen e PBB -së, inflacionin, tregun e punës dhe konkurrencën e jashtme; si dhe rezultatet aktuale dhe të pritura fiskale dhe ekonomike të programit të ringjalljes ekonomike. Ndërsa rritja ekonomike e Kosovës u rrit në vitin 2021, me PBB -në e vërtetë në rritje me 10.75%, perspektiva ekonomike po përkeqësohet, dhe rritja u ngadalësua në 2.1% në tremujorin e dytë të 2022, për shkak të ndikimit të krizës globale ekonomike.

Qeveria prezantoi perspektivën për politikat fiskale, duke reflektuar parashikimet e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (PKA) dhe masat e fundit në lidhje me efiçencën e energjisë dhe mbështetjen për familjet dhe bizneset për t’u përballur me rritjen e shpejtë të çmimeve të energjisë. BE-ja nënvizoi rëndësinë e respektimit të udhëzimeve të politikave të Programit të Reformës Ekonomike, veçanërisht në lidhje me rritjen e shpenzimeve aktuale dhe shpenzimet e reja sociale të shpallura në Programin e Ringjalljes Ekonomike, si dhe rreziqet fiskale në rritje para-ekzistuese. BE-ja rikujtoi nevojën për të ruajtur stabilitetin makro-fiskal duke respektuar kufijtë e shpenzimeve dhe deficitit të përcaktuara nga rregullat fiskale, duke marrë parasysh fleksibilitetin e përkohshëm në përgjigje të ndikimit të pandemisë. Gjithashtu u diskutua mbi zhvillimet e fundit në sektorin bankar dhe atë të sigurimeve.

Diskutimi u zhvillua mbi reformat kryesore strukturore në sektorë të tillë si mjedisi i biznesit, energjia dhe privatizimi, duke përfshirë nevojën për të rishikuar të gjitha skemat ekzistuese të pensioneve dhe sociale për të vlerësuar implikimet e tyre afatgjata fiskale. U diskutuan edhe zhvillimet legjislative dhe menaxhimi i ndërmarrjeve publike (NP).

Gjithashtu u vlerësua progresi në reformat e tjera strukturore. Palët u dakorduan që nxitja e zhvillimit të sektorit privat, investimet e huaja direkte, forcimi i produktivitetit, nxitja e sipërmarrjes, rritja e shkallës së pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore dhe krijimi i përgjithshëm i vendeve të punës duhet të udhëheqin agjendën e reformave të Kosovës.

Në fushën e statistikave, u diskutua për rëndësinë e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për zbatimin e Ligjit për Statistikat, si dhe për nevojën e fuqizimit të kapaciteteve administrative të Agjencisë. U ngrit gjithashtu forcimi i llogarive kombëtare, duke përfshirë statistikat e biznesit dhe kontributet në bazat e të dhënave evropiane. U theksua rëndësia e përgatitjes në kohë të regjistrimit të vitit 2023, duke përfshirë financimin dhe metodologjinë e nevojshme.

Në fushën e Kontrollit Financiar, u diskutuan zhvillimet e fundit në Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik, veçanërisht rëndësia e sigurimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik dhe Reformave të Menaxhimit të Financave Publike dhe Administratës Publike. Gjithashtu u diskutua nevoja për një mbikqyrje më të fortë të Parlamentit dhe Qeverisë dhe zbatimi i rekomandimeve të auditimit të jashtëm.

Takimi u bashkëkryesua nga Departamenti i Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm në Zyrën e Kryeministrit; dhe Drejtoritë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Çështjet Ekonomike dhe Financiare dhe për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit.


Për më shumë informata, kontaktoni:

Zyra e Bashkimit Evropian: Fjolla Ceku Sylejmani, +383 45 195 100, fjolla.ceku@eeas.europa.eu

Zyra e Kryeministrit: Flamur Salihu +383 38 200 27 043, flamur.salihu@rks-gov.net

Informacion shtesë

  • Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është kornizë për BE-në dhe administratën e Kosovës për të diskutuar rregullisht çështjet teknike dhe politike në lidhje me agjendën evropiane.
  • Takimet e Komitetit të SA dhe të Nënkomitetit bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Çdo takim rezulton në veprimet vijuese të dakorduara së bashku që do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës. Përfundimet nga takimet janë të disponueshme në ueb faqen e Zyrës së BE-së në Kosovë (https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en and www. https://mei-ks.net.). Janë shtatë fusha të mbuluara nga takimet sektoriale të nën-komisioneve, për Drejtësi, Liri dhe Siguri; Inovacioni, Shoqëria e Informacionit, Politika Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet; Tregu i brendshëm, konkurrenca, mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndeti; Bujqësi, Peshkimi, Pylltaria, Siguria Ushqimore; Transporti, Mjedisi, Energjia, Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat. Dy Grupe Speciale mbulojnë reformën e administratës publike dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
  • Çdo mbledhje e nënkomitetit monitoron dhe shoqëron zbatimin e reformave të Kosovës dhe identifikon se si BE-ja mund të ndihmojë në këtë proces. Takimet japin gjithashtu të dhëna të drejtpërdrejta në raportet vjetore të Komisionit Evropian.

Last modified: 29 Shtator, 2022

Comments are closed.