Integrimi Evropian

‘Diskutohet progresi ne transport, mjedis dhe energji’

14 Janar, 2014

Prishtinë, 14 janar 2014 – Sot u mbajt takimi i radhës i Komisionit Ekzekutiv “Infrastruktura” , që mbulon sektorët e Transportit, Mjedisit, Energjisë dhe Zhvillimit Rajonal. Takimi është kryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë se Infrastrukturës z. Besnik Hajdari si dhe bashkëkryesuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë se Integrimit Evropian z. Demush Shasha. Në këtë takim, përveç institucioneve vendore, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit e Zyrës se Bashkimit Evropian në Kosovë.   Qëllimi i takimit ishte diskutimi i të gjeturave në Raportin e Progresit 2013 si dhe veprime e ndërmarra nga Ministritë e Linjave në drejtim të implementimit të sfidave që derivojn nga Raporti i Progresit.   Në këtë kontekst, është vlerësuar progresi në sektorin e energjisë sa i përket përafrimit te legjislacionit primar dhe sekondar me acquis-in e BE-së. Veçanërisht notë pozitive ka marr zbatimi i mëtejme i akteve ligjore në fushën e energjisë elektrike, naftës, sigurisë bërthamore dhe mbrojtjes nga rrezatimi.. Po ashtu, është kërkuar që ti kushtohet theks i veçantë sigurisë se furnizimit me energji elektrike si dhe procesit për dekomisionin e Kosovës A.   Gjithashtu, në sektorin e transporti është vlerësuar pozitivisht përafrimi i legjislacionit me acquis-in e BE-se. Megjithatë, është kërkuar që të ndërmerren hapa të përshpejtuar që Ligji mbi Agjensionin për Shërbimet e Navigacionit Ajror të kaloj në një afat sa me te shpejt kohor si dhe miratimit të strategjisë sektoriale. Nder të tjera, është kërkuar që të shtohen përpjekjet e institucioneve përgjegjëse në drejtim të përmirësimit të sigurisë rrugore, fuqizimit të rregullatorëve si dhe vëmendje e veçantë sa i përket shtimit të investimeve në sektorin e hekurudhave.   Sa i përket mjedisit, është vlerësuar se zhvillimet legjislative në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike kane qene pozitive, por ende mbeten të kufizuara në raport me kërkesat e acquis të BE-së. Është konkluduar se prioritet aktual mbetet avancimi dhe përafrimi i kornizës ligjore me acquis-in e BE-së si dhe miratimi i strategjive në sektorin e mjedisit. Nder te tjera është kërkuar qe të fuqizohen edhe me tej kapacitet administrative për të zbatuar legjislacionin si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror. Gjithashtu, ka qene vlerësim i përgjithshëm që të intensifikohen përpjekjet në kontekst të krijimit të një mekanizmi efikas financiar i cili do të siguronte investimet në projektet mjedisore.   Sa i përket zhvillimit rajonal, është vlerësuar pozitivisht progresi ne këtë sektor duke përfshirë ndërlidhjen e prioriteteve ekonomike nder-komunale si dhe përmirësimin e bashkëpunimit në mes të nivelit komunal me nivelin qendror. Po ashtu, është vlerësuar si jashtëzakonisht e rëndësishme vazhdimi i asistencës se BE-së në drejtim te zhvillimit ekonomik rajonal si dhe bashkëpunimit ndërkufitar.

Last modified: 15 Gusht, 2022