Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Divizioni për Kriteret Politike dhe Administrative

  1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Kritere Politike dhe Administrative janë:

1.1. Koordinimi i procesit të stabilizim-asociimit, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtave të njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

1.2. Koordinimi i strukturave negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

1.3. Koordinimi i përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të dokumenteve të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

1.4. Koordinimi i raportimit të rregullt te Komisioni Evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

1.5. Ofrimi i mbështetjes për avancimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis), në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

1.6. Ofrimi i mbështetjes në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të Acquis, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave) dhe të kritereve të Madridit;

  1. Udhëheqësi i Divizionit për Kritere Politiket dhe Administrative raporton te Drejtori i Zyrës.
  2. Numri i të punësuarve në kuadër të Divizionit për Kriteret Politike dhe Administrative është tre (3).

Comments are closed.