Integrimi Evropian

Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian diskutuan tregtinë, industrinë, doganën dhe tatimet në kuadër të kornizës së MSA-së

6 Prill, 2017

Prishtinë, 6 prill 2017 – Zhvillimet në fushën e tregtisë, doganës dhe tatimeve, industrisë dhe lëvizjes së lirë të mallrave gjatë vitit të kaluar u diskutuan sot në Prishtinë nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Komisionit Evropian. Diskutimi u mbajt në kuadër të takimit të parë të Nën-Komitetit respektiv të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) e cila hyri në fuqi në prill 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova u pajtuan mbi rëndësinë e zbatimit të prioriteteve relevante të Agjendës për Reforma Evropiane dhe Programit të Reformave Ekonomike si dhe të rekomandimeve nga raporti i Komisionit për vitin 2016 për Kosovë.

Sa i përket tregtisë, palët diskutuan integrimin e tregut dhe bilancin tregtar me partnerët kryesor tregtarë të Kosovës. Kosova ka prezantuar gjendjen aktuale në negociatat në kuadër të CEFTA, në veçanti problemet e hasura gjatë negociatave dhe zbatimit të marrëveshjes. Në këtë kontekst, Komisioni mirëpriti zotimet e dhjetorit të vitit të kaluar nga ana e ministrave të palëve të CEFTA-s për thellimin e integrimit regjional ekonomik si dhe të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor në takimin e mbajtur në Sarajevë më 16 mars 2017 për të filluar punën rreth propozimit për qasje të përbashkët në forcimin e bashkëpunimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor. Palët ranë dakord të shkëmbejnë informatat mbi aplikimin e statusit mbikqyrës të OBT-së. Komisioni theksoi rëndësinë që Kosova të miratojë ligjet mbi masat mbrojtëse për importet dhe tregtinë me produkte të naftës dhe lëndëve djegëse të ripërtëritshme.

Në lidhje me doganat dhe tatimet, Komisioni Evropian theksoi rëndësinë për të kompletuar strukturën organizative të Agjencisë Tatimore dhe Doganore duke marrë parasysh efikasitetin e kostos së proceseve të mbledhjes së taksave dhe për të siguruar emërimin e bazuar në merita të personelit dhe menaxhmentit. Kosova ra dakord për të publikuar rregullisht zbatimin e strategjisë kombëtare mbi ekonomine informale, shpërlarjen e parave, financimin e terrorizmit dhe krimin financiar.

Në lidhje me industrinë dhe politikën e NVM-ve Komisioni Evropian ritheksoi nevojën për të përfunduar ristrukturimin e KIESA-s dhe për të zhvilluar tutje kapacitetet e saj për promovimin dhe mbështetjen e investimeve, sektorit privat dhe zhvillimit të NVM-ve. Kosova u shpreh e përkushtuar për të përgatitur një pasqyrë të shërbimeve mbështetëse të biznesit në Kosovë dhe vlerësimit të nevojave për zhvillimin e tyre, për të përgatitur një vlerësim të zbatimit të Fondit të Garancisë së Kredive të Kosovës dhe për të zhvilluar një dokument koncept për ligjin për turizmin.

Së fundi, sa i përket lëvizjës së lirë të mallrave Kosova mbetet e përkushtuar për rritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe miratimin e ligjeve dhe udhëzimeve administrative dhe përmirësimin e infrastrukturës së cilësisë në fushën e standardizimit, akreditimit, vlerësimit të konformitetit, metrologjisë dhe mbikqyrjes së tregut. Komisioni Evropian inkurajoi Kosovën që të sigurojë mbështetjen e duhur në Këshillin Kombëtar të Mbikqyrjes së Tregut, në mënyrë që të sigurohet aplikimi konsistent i rregulloreve përkatëse në mbarë Kosovën.

Informata mbi historikun

• Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është korniza në kuadër të së cilës administrata e BE-së dhe Kosovës diskutojnë rregullisht çështjet teknike dhe të politikave lidhur me agjendën evropiane.

• Takimet e Komitetit të SA dhe nënkomiteteve bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Çdo takim përfundon me veprime pasuese të rëna dakord për tu ndërmarrë nga autoritetet kosovare. Përfundimet e takimeve do të publikohen së shpejti në faqën në internet të Zyrës së BE-së në Kosovë/PPBE https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Janë shtatë fusha të cilat mbulohen nga takimet e nënkomiteteve: Drejtësia, Liria dhe Siguria; Inovacioni, Shoqëria Informative, Politika Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Dogana dhe Tatimi; Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorëve dhe Shëndetit; Bujqësia, Peshkataria, Pylltaria, Siguria e Ushqimit; Transporti, Mjedisi, Energjia, Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat. Dy grupet e tjera speciale mbulojnë reformën e administratës publike dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.

• Çdo takim i nënkomitetit monitoron dhe përcjell arritjen e Kosovës në zbatimin e reformave dhe identifikon se si BE-ja mund të ndihmojë në këtë proces. Mbledhjet poashtu sigurojnë të dhëna të drejtpërdrejta në raportet vjetore të Komisionit Evropian.

Last modified: 10 Gusht, 2022

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *