Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Agjendë dinamike për Liberalizimin e Vizave

20 Shkurt, 2014

Prishtinë, 20 shkurt 2014 – Nën organizimin e Ministrisë së Integrimit Evropian u mbajtë takimi i radhës i Grupit Punues  për Liberalizimin  e Vizave, për të diskutuar  rreth Misionit Vlerësues që do të qëndroj në Kosovë gjatë muajit mars për të kompletuar këtë mision.

Fushat të cilat do të mbulohen në këtë fazë janë: “Menaxhimi i Integruar i Kufirit”, pjesë e Bllokut të dytë dhe Blloku i tretë “Siguria dhe Rendi Publik”, me ç’rast do të vlerësohen fushat më komplekse të procesit të liberalizimit të vizave.

Në fjalën e sajë Ministrja Çitaku potencoi rëndësinë dhe kompleksitetin e këtij misioni vlerësues dhe kërkoi që të ndërmirren të gjitha pregaditjet e nevojshme, ajo kërkoi që të mblidhen dhe përpunohen të gjitha të dhënat statistikore relevante, të prezantohet puna e institucioneve vendore qysh nga fillimi i dialogut për viza, posaqërisht të vendoset fokusi në prezantimin e trendit dhe progresin në aspektin shumë vjeqarë; si dhe t’i prezantojmë planet konkrete se si do t’i adresojmë këto çështje edhe pas liberalizimit të vizave.

Misioni Vlerësues (faktmbledhës) që pritet të vijë në Kosovë gjatë muajit mars do të interesohet për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjeve vendore, strategjive nacionale, me fokus të veçantë tek ligjet, strategjitë dhe marrveshjet që kanë hyrë në fuqi në këtë periudhë.

Ministrja  Çitaku të pranishmëve ju drejtua se “Ky mision vlerësues na gjenë të gatshëm, ju keni bërë një punë të shkëlqyer dhe kjo punë duhet prezantuar sa më mirë”.

Poashtu, minsitrja Çitaku tha se:”Rezultatet dhe gjetjet nga ky mision vlerësues e përcaktojnë ritmin dhe përshpejtimin e finalizimit të procesit dhe marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, prandaj ne duhet siguruar që të gjitha informatat mbi arritjet e vendit tonë ti identifikojmë dhe ti paraqesim në mënyrë koncize para ekipit vlerësues”.

Ndërsa, nga ana e tij Minsitri i Punëve të Brendshme, Bajram Rexhepi kërkoi që të ketë koherencë në raportimin e statistikave që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar si dhe raportimin e zbatimit të kornizës legjislative dhe strategjike për fushat e menaxhimit të integruar të kufirit dhe rendit dhe sigurisë publike.

Në  fund, ministrja Çitaku duke ju falenderuar të gjithë për punën që kanë bërë deri  më tani, bëri thirrje që të vazhdojmë punën që e kemi filluar dhe ta përmllim këtë proces sa më shpejtë që të jetë e mundur, pasi që është një konstatim i përbashkët i të gjithë akterëve relevantë se të arriturat janë të pamohueshme dhe kjo do të argumentohet me rezultatet që do të prezantohen gjatë misionit vlersues.

Last modified: 15 Gusht, 2022