Integrimi Evropian

Departamenti i Politikave Sektoriale

  1. Zyra për Politikat Sektoriale (ZPS) është njësi organizative në kuadër të Zyrës së Kryeministrit e cila ka për mision të mbështesë përafrimin e politikave sektoriale të Republikës së Kosovës me ato të Bashkimit Evropian duke koordinuar dialog gjithëpërfshirës dhe të vazhdueshëm mes dy palëve si dhe duke bërë monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të politikave dhe kritereve të BEsë në kuadër të Kriterit të tretë të Kopenhagës dhe kapitujve përkatës negociues.
  2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Politikat Sektoriale janë:

2.1. Koordinimi i procesi të stabilizim-asociimit, në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27, dhe koordinon punën e Nën-komiteteve përkatëse të MSA me BE-në;

2.2. Koordinimi i strukturave negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27;

2.3. Koordinimi i përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të dokumenteve të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27;

2.4. Koordinimi i raportimit të rregullt për Komisionin Evropian, në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27;

2.5. Pjesëmarrja në hartimin e politikave dhe mbështetja përmes opinioneve për harmonizimin e kornizës së politikave në kuadër të kapitujve negociues 10,11,12,13,14,15,21 dhe 27;

2.6. Ofrimi i mbështetjes për avancimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis), në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27;

2.7. Përkrahja dhe mbështetja për procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të Acquis, në kuadër të kapitujve negociues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 dhe 27.

  1. Zyra për Politikat Sektoriale kryen edhe detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri dhe Sekretari i Përgjithshëm i ZKM-së.
  2. Drejtori i Zyrës për Politikat Sektoriale i raporton dhe i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm.
  3. Në kuadër të kësaj Zyreje bëjnë pjesë divizionet si në vijim:

5.1. Divizioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri të Ushqimit; dhe

5.2. Divizioni për Mjedis, Energji dhe Transport.

  1. Numri i të punësuarve në kuadër të Zyrës për Politikat Sektoriale është shtatë (7).

Comments are closed.