Integrimi Evropian

Zyra për Kriteret Politike

  1. Zyra për Kriteret Politike (ZKP) është njësi organizative në kuadër të Zyrës së Kryeministrit e cila ka për mision të mbështes përafrimin e politikave të Republikës së Kosovës me ato të Bashkimit Evropian duke kooordinuar dialog gjithëpërfshirës dhe të vazhdueshëm mes dy palëve si dhe duke bërë monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të politikave dhe kritereve të BE-së në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës dhe kritereve të Madridit.
  2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Kriteret Politike janë:

  2.1. Koordinimi i procesit të stabilizim-asociimit, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34, dhe koordinon punën e Nën-komiteteve përkatëse të MSA me BE-në

  2.2. Koordinimi i strukturave negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34;

  2.3. Koordinimi i përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të dokumenteve të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34;

  2.4. Koordinimi i raportimit të rregullt për Komisionin Evropian, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34;

  2.5. Pjesëmarrja në hartimin e politikave dhe mbështetja përmes opinioneve për harmonizimin e kornizës së politikave në kuadër të kapitujve negociues 23, 24, 31, dhe 34

  2.6. Ofrimi i mbështetjes për avancimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis), në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34;

  2.7. Pjesëmarrja dhe mbështetja për procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të Acquis, në kuadër të kritereve politike të Kopenhagës (përfshirë luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave), të kritereve të Madridit dhe kapitujve negociues 23, 24, 31 dhe 34.

  1. Zyra për Kriteret Politike edhe detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri dhe Sekretari i Përgjithshëm i ZKM-së.
  2. Drejtori i Zyrës për Kritere Politike i raporton dhe i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm.
  3. Në kuadër të kësaj Zyre bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

  5.1 Divizioni për Kriteret Politike dhe Administrative;

  5.2 Divizioni për Gjyqësorin dhe të Drejtat Themelore;

  5.3 Divizioni për Drejtësi, Liri dhe Siguri.

  1. Numri i të punësuarve në Zyrën për Kriteret Politike është dhjetë (10).

Comments are closed.