Integrimi Evropian

Koordinimi i bashkëpunimit dypalësh nga Zyra e Kryeministrit

Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

JICA është agjenci qeveritare përgjegjëse për zbatimin e Asistencës Zyrtare për Zhvillim (Official Development Assistance) nëpërmjet bashkëpunimit teknik, granteve dhe kredive, dhe synon të kontribuojë në promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar si dhe zhvillimin e shëndoshë të ekonomisë japoneze dhe globale duke mbështetur zhvillimin socio-ekonomik, rimëkëmbjen ose stabilitetin ekonomik të rajoneve në zhvillim.

Marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Japonisë janë vendosur në vitin 2009 dhe që atëherë, përkrahja japoneze ka kontribuar në stabilizimin e infrastrukturës sociale dhe ekonomike drejt ndërtimit të qëndrueshëm me fokus në:

  1. Zhvillimin e infrastrukturës mjedisore dhe kapaciteteve drejtuese si dhe
  2. Rritjen e kapaciteteve administrative dhe burimeve njerëzore.

Për më shumë: https://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity01.html

Bashkëpunimi me Suedinë

Objektivi i përgjithshëm i bashkëpunimit zhvillimor suedez me Kosovën është që të lehtësojë integrimin në BE. Integrimi në BE është thelbësor për përpjekjet e Kosovës për demokraci, sundim të ligjit si dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Bashkëpunimi zhvillimor suedez fokusohet në fushat e mëposhtme:

  1. Integrimi i zgjeruar ekonomik me BE-në dhe zhvillimi i ekonomisë së tregut,
  2. Forcimi i demokracisë, respektimi i të drejtave të njeriut dhe një shtet i zhvilluar nën sundimin e ligjit,
  3. Një mjedis më i mirë, ndikim i zvogëluar klimatik dhe qëndrueshmëria më e lartë ndaj ndikimeve në mjedis dhe ndryshimeve klimatike.

Për më shumë: Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Suedisë për reforma

Bashkëpunimi me Luksemburgun

Kosova është përfituesi kryesor i ndihmës për bashkëpunimin zhvillimor të Luksemburgut në Ballkan. Në fillim të vitit 1999, fokusi fillestar i Luksemburgut ishte ndihma humanitare dhe rindërtimi, i cili më pas hapi rrugën për programet e bashkëpunimit zhvillimor nga viti 2001 e tutje.

Një komision fillestar i përbashkët ndërmjet Luksemburgut dhe Kosovës u zhvillua në Luksemburg më 23 prill 2013, gjatë të cilit u nënshkrua një marrëveshje e përgjithshme bashkëpunimi që përcakton kornizën e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve për periudhën 2013-2016. Marrëveshja e dytë e bashkëpunimit është nënshkruar më 24 tetor 2016 në Prishtinë. Marrëveshja, që mbulon periudhën 2017-2020, vë fokusin në katër sektorë:

I. shëndeti;

II. arsimi dhe aftësimi profesional;

III. forcimi i shoqërisë civile;

IV. asistencë teknike në kontekstin e integrimit evropian të Kosovës dhe

V. Një shumë parash mund t’i dedikohet një sektori të ndryshëm nga ata të përshkruar më sipër. Një sektor i tillë mund të definohet në bazë të nevojave të shfaqura, gjithmonë duke pasur parasysh aspiratat evropiane të Republikës së Kosovës dhe në marrëveshje të përbashkët ndërmjet Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Për më shumë: Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Luksemburgut për bashkëpunim dhe Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Kosovës dhe Luksemburgut për zbatimin e marrëveshjes

Bashkëpunimi me Norvegjinë

Norvegjia ka ofruar ndihmë zhvillimore për Kosovën që nga fundi i viteve 1990. Përderisa pjesa më e madhe e ndihmës së hershme ishte e një natyre humanitare, e lidhur me ndërtimin pas luftës së Kosovës në 1998-99, Norvegjia që atëherë ka mbështetur aktivitetet në fushën e arsimit, sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë, mbrojtjes së mjedisit, sigurisë dhe sigurisë, paqes dhe pajtimin, të drejtat e njeriut, kulturën dhe artin. Ndihma norvegjeze ka pasur një theks të veçantë në përmirësimin e situatës për minoritetet, gratë dhe të rinjtë.

Objektivi kryesor i mbështetjes norvegjeze për Ballkanin Perëndimor është të promovojë zhvillimin e stabilitetit të qëndrueshëm dhe demokracisë. Për këtë qëllim, Norvegjia mbështet një sërë iniciativash në Kosovë dhe më gjerë në rajon, për të nxitur:

  • Bashkëpunim të ngushtë rajonal, duke përfshirë edhe vendet anëtare të BE-së;
  • Pajtimi dhe zbatimi i drejtësisë tranzicionale;
  • Zhvillimi socio-ekonomik nëpërmjet rritjes ekonomike dhe konkurrueshmërisë së shtuar, rritjes së kapaciteteve në fushën e mjedisit/klimës/energjisë dhe rritjes së përfshirjes sociale dhe ekonomike të grupeve të margjinalizuara;
  • Qeverisja e mirë përmes mbështetjes për zhvillimin e sundimit të ligjit, reformën e sektorit të mbrojtjes, shoqërinë civile dhe mediat, minoritetet dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Për më shumë: Marrëveshja e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Norvegjisë.

Comments are closed.