Integrimi Evropian

IPA për bashkëpunim ndërkufitar (CBC)

Programi për Bashkëpunimi Ndërkufitar (BNK)  është një instrument i financuar nga BE, i bashkëfinancuar nga vendet bashkëpunuese mbështet bashkëpunimin ndërkufitar me synim promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, duke synuar nxitjen e zhvillimit ekonomik, kohezionit social dhe zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor.

Kosova aktualisht është e angazhuar në bashkëpunimin ndërkufitar me fqinjët e saj: 

Karakteristika kryesore e një projekti të bashkëpunimit ndërkufitar është se është plotësisht i përbashkët, me përfaqësim nga çdo anë e kufirit. Programi i BNK-së përgatitet bashkërisht nga vendet pjesëmarrëse; Atëherë edhe institucionet që do të krijohen për zbatimin e programit të BNK përmes projekteve janë gjithashtu të përbashkëta (së pari, ekziston një Task Forcë e Përbashkët, pastaj një Komision i Përbashkët i Monitorimit dhe gjithashtu një Sekretariat i Përbashkët Teknik); pastaj projekt propozimet gjithashtu duhet të dorëzohen bashkërisht nga partnerët e projektit nga të dyja anët e kufirit; dhe natyrisht: vet projekti duhet të përfitojë bashkërisht nga të dyja anët e kufirit.

Alokimi indikativ për tre programet e IPA II BNK 2014-2020 është 25.2 milion Euro. Gjithashtu në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-Anëtarësimit 2021-2027 (IPA III), Kosova do të zbatojë programe të bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, të cilat poashtu synojnë promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, promovimin socio-ekonomik përmes nismave të përbashkëta lokale dhe rajonale.

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2014 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2015 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2016 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2017 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2018 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2019 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2020 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2014 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2015 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2016 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2017 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2018 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2019 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2014 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2015 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2016 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2017 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2018 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2019 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Marrëveshja financiare trepalëshe për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2020 ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Comments are closed.